Čekejte, prosím...
A A A
8. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Obrana státu v kybernetickém prostoru

Poslanci jednají o zajišťování kybernetické obrany České republiky Vojenským zpravodajstvím.

Dne 7. 10. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství.

Cílem návrhu je zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru.

Vojenské zpravodajství bude provádět

a)

cílenou detekci kybernetických útoků a hrozeb majících původ v zahraničí a směřujících proti důležitým zájmům státu, jejichž zajišťování je předmětem obrany České republiky,

b)

identifikaci a vyhodnocování detekovaných kybernetických útoků a hrozeb a jejich dopadů a

c)

opatření k odvracení detekovaných kybernetických útoků a hrozeb.

Vojenské zpravodajství za účelem včasné a přesné detekce a následného vyhodnocování bude využívat nástroje detekce, které budou umisťovány pouze pro tyto účely na určených bodech veřejných komunikačních sítí. Poskytovatelé sítí budou povinni zřídit a zabezpečit rozhraní pro připojení nástroje detekce, za což jim bude náležet úhrada efektivně vynaložených nákladů.

Nástroj detekce bude zaznamenávat metadata

a)

provozu veřejných komunikačních sítí a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to pouze v rozsahu souvisejícím s detekovaným kybernetickým útokem nebo hrozbou na základě stanovených ukazatelů,

b)

provozu nástroje detekce a

c)

o manipulaci s konfigurací nástroje detekce pro potřeby auditu činností vykonávaných Vojenským zpravodajstvím.

Data a informace získané Vojenským zpravodajstvím při provádění detekce budou moci být použity výlučně pro účely zabezpečování činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu.

K provedení aktivního zásahu bude Vojenské zpravodajství oprávněno pouze po předchozím souhlasu ministra obrany.

Správnost postupů Vojenského zpravodajství bude prověřovat inspektor pro kybernetickou obranu jmenovaný vládou.

Návrh je podstatným přepracováním vládního návrhu z minulého volebního období (PZ 348/2016).

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jakožto výboru garančnímu, dále ústavněprávnímu výboru a Stálé komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.