Čekejte, prosím...
A A A
14. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Stabilita finančního systému

Přísnější regulace má posílit odolnost bankovního sektoru proti ekonomickým krizím.

Dne 8. 6. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. 5. 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES („směrnice BRRD II“).

Směrnice BRRD II má posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k zajištění stability celého finančního systému.

Návrh definuje osoby a skupiny osob podléhajících řešení krize. Osobou podléhající řešení krize se bude rozumět právnická osoba se sídlem v členském státě, vůči které skupinový plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení krize, nebo instituce, která není součástí skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, vůči které plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení krize.

Nově se upravují minimální požadavky a vnitřní minimální požadavky. Pro minimální požadavek bude rozhodující procento z celkové výše rizikové expozice a z míry expozice pro výpočet pákového poměru.

Při prodeji podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům bude vyžadováno provedení testu vhodnosti bez ohledu na to, zda je v souvislosti s prodejem nástroje poskytována investiční služba.

Povinné osoby již nebudou povinny zahrnout smluvní uznání účinků odpisu nebo konverze závazků do finančních smluv řídících se právy třetích zemí.

Rozšiřuje se pravomoc České národní banky uplatnit nástroj moratoria vůči selhávající povinné osobě za účelem zabránění dalšímu zhoršení její finanční situace.