Čekejte, prosím...
A A A
15. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Harmonizace spotřebitelských smluv

Posílení ochrany spotřebitele má usnadnit přeshraniční nákupy.

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila návrh novely občanského zákoníku.

Cílem návrhu je implementace

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. 5. 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a

-

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. 5. 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Směrnice mají zajistit vysokou úroveň ochrany a právní jistoty pro evropské spotřebitele, zejména při přeshraničních nákupech, a zároveň usnadnit podnikům, obzvláště malým a středním, prodeje v celé Evropské unii.

Směrnice 2019/771 nově reguluje zboží s digitálními prvky (bez nichž by zboží nemohlo plnit své funkce, například „chytré“ mobilní telefony); za vady digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu bude odpovídat také prodávající, nikoli poskytovatel služby.

Prodlužuje se doba, po kterou je presumována existence vady již při převzetí zboží („obrácené“ důkazní břemeno), ze šesti měsíců na jeden rok (§ 2161 odst. 2 ObčZ).

Zakotvuje se právo rovnou odstoupit od smlouvy, je-li vada natolik závažné povahy, že to odůvodňuje okamžité ukončení smlouvy.

Směrnice 2019/770 upravuje zejména čas plnění, práva v případě prodlení s plněním, kritéria souladu se smlouvou, práva z vadného plnění, včetně lhůt a důkazního břemene, možnost jednostranné změny digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu poskytovaných po určitou dobu a právo postihu mezi podnikateli. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zaváže zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zaváže platit za to odměnu.

Rozsáhlý návrh také reviduje transpozici dalších směrnic v oblasti spotřebitelských smluv a směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.