Čekejte, prosím...
A A A
2. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Praní peněz a financování terorismu

Implementační novela rozšiřuje okruh povinných osob.

Dne 1. 10. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU („V. AML směrnice“).

Návrh rozšiřuje okruh povinných osob a omezení s tímto statusem spojených. Povinnými osobami budou nově i osoby, které nakupují či prodávají nemovité věci v rámci své podnikatelské činnosti, a realitní zprostředkovatelé, osoby obchodující s vymezenými uměleckými díly, jejichž hodnota dosáhne alespoň 10 000 €, a svěřenští správci.

Povinná osoba bude provádět zesílenou identifikaci a kontrolu klienta v případě, že na základě hodnocení rizik představuje klient, obchod nebo obchodní vztah zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Dojde k rozšíření údajů shromažďovaných v centrální evidenci účtů.

Změny se dotknou i působnosti a pravomoci dozorčích úřadů a správního trestání.

Návrh novelizuje i zákon o hazardních hrách. Provozovatelé budou povinni pro každou hazardní hru vést a poskytovat výkaznictví. Nově se upravuje i zápis a výmaz z rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách z moci úřední a na žádost.

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

-

částečně implementují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. 6. 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV,

-

upravují ochranu osobních údajů a poskytování údajů Finančním analytickým úřadem,

-

rozšiřují využitelnost specifické metody distanční identifikace.

Schválený pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury umožňuje provádění kopií průkazů totožnosti bez souhlasu jeho držitele (§ 8 odst. 9, nově odst. 11 LegVTrČ).

Schválený pozměňovací návrh poslance Romana Onderky vyjímá provozovatele hazardních her z režimu dálkové identifikace klientů dle § 11 odst. 7 LegVTrČ.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jakuba Michálka

-

zakotvují povinnost uvést údaje o skutečném majiteli právnické osoby v žádosti o dotaci podle § 14 odst. 3 písm. e) RozPr a § 10a odst. 3 písm. f) ÚzmRoz,

-

umožňují zadavateli veřejné zakázky závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje (§ 223 ZVZ).

Návrh míří do Senátu.