Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Prověřování zahraničních investic

Senátoři navrhují rozšířit působnost zákona na dodávky jaderných zařízení.

Dne 16. 12. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic.

Cílem návrhu je vytvořit mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic, který bude sloužit k monitoringu potenciálně rizikových kapitálových toků proudících do České republiky, k prověřování podezřelých transakcí a k případnému omezení těch, které budou vyhodnoceny jako rizikové.

Nový zákon stanoví v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. 3. 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie,

a)

pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku a

b)

některé povinnosti zahraničních investorů.

Citlivé zahraniční investice bude lze uskutečnit pouze po předchozím povolení. Bez povolení nebude smět být uskutečněna zahraniční investice do

a)

cílové osoby, která provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace nebo zajišťování životního cyklu vojenského materiálu podle právního předpisu upravujícího zahraniční obchod s vojenským materiálem, nebo do cílové věci, jejímž prostřednictvím se uvedené činnosti provádějí,

b)

cílové osoby, která provozuje prvek kritické infrastruktury určený příslušným ústředním správním úřadem,

c)

cílové osoby, která je správcem informačního systému kritické informační infrastruktury, správcem komunikačního systému kritické informační infrastruktury, správcem informačního systému základní služby nebo provozovatelem základní služby, nebo

d)

cílové osoby, která vyvíjí nebo vyrábí zboží uvedené v příloze IV nařízení Rady (ES) 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v platném znění, nebo do cílové věci, jejímž prostřednictvím se takové zboží vyvíjí nebo vyrábí.

U zahraničních investic, které nejsou výše uvedenými zahraničními investicemi a jsou způsobilé ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek, bude moci Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední, a to do 5 let ode dne dokončení zahraniční investice. Pro získání právní jistoty si zahraniční investor bude moci dobrovolně požádat o potvrzení státu, že proti investici nemá námitky (tzv. konzultace).

Pokud v řízení o prověření zahraniční investice Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrží stanovisko nebo informace, z nichž vyplyne, že by uskutečnění nebo trvání zahraniční investice mělo být podmínečné, nebo bude-li mít ministerstvo důvod se tak domnívat, povede se zahraničním investorem jednání o podmínkách.

Obdrží-li Ministerstvo průmyslu a obchodu v řízení o prověření zahraniční investice stanovisko nebo informace, z nichž vyplyne, že zahraniční investice může představovat ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, nebo bude-li mít ministerstvo důvod se tak domnívat, předloží před vydáním rozhodnutí věc k projednání vládě.

Senátoři navrhují rozšířit působnost zákona na dodávky jaderných zařízení, které by se týkaly i plánované dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Bez povolení nebude smět být uskutečněna zahraniční investice do cílové osoby, která projektuje jaderné zařízení s jaderným reaktorem nebo která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho změnu, nebo osoby, která je držitelem povolení k výstavbě jaderného zařízení s jaderným reaktorem, nebo osoby, která na základě smlouvy s uvedenou cílovou osobou této cílové osobě dodá podstatnou část jaderného zařízení s jaderným reaktorem. Rozšiřují se podmínky zahájení řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední. Zahraniční investor bude muset prokázat svého skutečného majitele a předložit jeho platný doklad o bezpečnostní způsobilosti.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.