Čekejte, prosím...
A A A
22. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Zrušení superhrubé mzdy

Poslanci schválili nižší růst slevy na poplatníka a vyšší příjmy obcí a krajů.

Dne 22. 12. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Cílem návrhu je balíček změn daňových zákonů s účinností k 1. 1. 2021.

Návrh vedle závodního stravování a stravenek zavádí alternativní tzv. stravenkový paušál. Od daně z příjmů bude osvobozen i peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin [§ 6 odst. 9 písm. b) DPříj].

Předmětem daně z příjmů nebude ani příjem plynoucí z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (§ 18 odst. 2 DPříj).

Návrh také reviduje zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy.

Sazby daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků se mají v letech 2021 až 2013 každoročně postupně zvyšovat (§ 104130c DSpotř).

Obec bude moci obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient pro všechny nemovité věci na území nejen celé, ale i jednotlivé části obce (§ 12 DNemZ). Pro účely daně z pozemků bude rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.

Návrh osvobozuje od poplatku z pobytu doprovod dětských pacientů, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění (§ 3a3b MístPop).

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

− umožňují obcím stanovit místní koeficient daně z nemovitých věcí ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo (§ 12 DNemZ),

− ruší daňové odpisování nehmotného majetku; software a jiný nehmotný majetek tak půjde odepsat jednodušeji účetními odpisy,

− zvyšují hranici daňového odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení na 80 000 Kč,

− umožňují mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,

− snižují sazbu spotřební daně u motorové nafty o 1 Kč/l,

− zvyšují sazby spotřební daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků,

− upravují předávání účetní závěrky a výroční zprávy do sbírky listin veřejného rejstříku.

Schválený pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové zařazuje zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití a druhotné suroviny do první snížené sazby DPH (15 %).

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jana Volného mimo jiné prodlužují období, po které jsou bezúplatná plnění poskytovaná v souvislosti s koronavirem daňově uznatelnými výdaji.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Andreje Babiše ruší tzv. superhrubou mzdu a solidární zvýšení daně. Základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda, tj. pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti. Zavádí se klouzavá progresivní sazba ve výši 15 % pro základ daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro základ daně přesahující tuto hranici. V souvislosti s očekávaným poklesem příjmů veřejných rozpočtů se současně rozvolňují pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí.

Schválený pozměňovací návrh poslance Marka Výborného ruší horní limit daňového bonusu 60 300 Kč ročně (§ 35c odst. 3 DPříj).

Schválený pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury odkládá změnu daňového režimu dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice (eurobondy) o 1 rok.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Mikuláše Ferjenčíka měly

− zvýšit základní slevu na poplatníka, která již od roku 2008 činí 24 840 Kč [§ 35ba odst. 1 písm. a) DPříj]; nově její výše měla odpovídat průměrné hrubé měsíční nominální mzdě přepočtené na plně zaměstnané v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým úřadem; pro rok 2021 tedy měla činit 34 125 Kč,

− limitovat výši od daně osvobozených příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob; příjmy měly být osvobozeny pouze do 20 000 000 Kč za zdaňovací období na jednoho poplatníka [§ 4 odst. 1 písm. x) DPříj].

Senátoři navrhli

− zvýšit základní slevu na poplatníka, avšak pouze na 27 840 Kč pro rok 2021 a 30 840 Kč od roku 2022 [§ 35ba odst. 1 písm. a) DPříj],

− vypustit navržený limit výše od daně osvobozených příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob,

− zvýšit daňové příjmy rozpočtů krajů z 8,92 % na 9,78 % [§ 3 odst. 1 písm. b) až g) UrčD] a daňové příjmy rozpočtů obcí z 23,58 % na 25,84 % [§ 4 odst. 1 písm. b) až f) UrčD].

Návrh míří k prezidentu republiky.