Čekejte, prosím...
A A A
18. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Evropský kodex pro elektronické komunikace

Implementační novela přinese systém veřejné výstrahy.

Dne 9. 11. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o elektronických komunikacích.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. 12. 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

Kodex nahrazuje stávající směrnice 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a vytváří právní rámec pro volné zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací.

Nově se definují tyto kategorie služeb:

− služby přístupu k internetu,

− interpersonální komunikační služby, zahrnující služby využívající čísla a služby nezávislé na využití čísel,

− služby spočívající zcela nebo převážně v přenosu signálů, jako jsou přenosové služby využívané pro komunikaci mezi stroji a pro rozhlasové a televizní vysílání.

Využívání rádiového spektra a příděl rádiových kmitočtů by měly být na jednotném unijním trhu koordinované, předvídatelné a konzistentní, což má podporovat dlouhodobé investice.

Rovné podmínky mají také posílit ochranu spotřebitele. Návrh přináší úpravu balíčku služeb nebo balíčku služeb a koncového zařízení pro spotřebitele.

Zřizuje se systém veřejné výstrahy. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou mobilní interpersonální komunikační službu založenou na číslech bude povinen bezplatně předávat dotčeným koncovým uživatelům v určité územní oblasti veřejné výstrahy (alespoň zasíláním zpráv SMS) týkající se bezprostředně hrozících nebo nastalých mimořádných událostí, krizových situací a jiných závažných událostí ohrožujících život a zdraví osob. Tomuto podnikateli bude náležet náhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů za zajištění předávání veřejných výstrah koncovým uživatelům.