Čekejte, prosím...
A A A
20. 11. 2020, [Právní zpravodaj]
Paušální daň 5 469 Kč

Senátoři navrhují navýšit daňové příjmy rozpočtů obcí a krajů.

Dne 19. 11. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely zákona o daních z příjmů.

Cílem návrhu je snížení administrativní zátěže drobných podnikatelů.

Navrhuje se proto nahrazení stávajícího nevyužívaného systému stanovení daně paušální částkou (§ 7a DPříj) atraktivnějším dobrovolným režimem.

Poplatníkem v paušálním režimu bude ten, kdo mimo jiné má příjmy ze samostatné činnosti do 1 000 000 Kč, není plátcem daně z přidané hodnoty, nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou, a podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Paušalizovaná měsíční platba, kterou bude tento poplatník platit správci daně, bude zahrnovat

− zálohu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odvozenou z minimálního měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné zvýšeného o 15 % (pro rok 2021 by záloha činila 2 976 Kč),

− zálohu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvozenou od měsíčního minimálního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné (pro rok 2021 by záloha činila 2 393 Kč) a

− zálohu na daň z příjmů (pevná částka ve výši 100 Kč).

Tento poplatník nebude muset podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy.

Na poplatníka v paušálním režimu se pro účely daní z příjmů bude hledět jako na poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti, které jsou předmětem daně, a to i v případě, že mu v rozhodném období tyto příjmy neplynou.

Schválené pozměňovací návrhy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

− technicky zabezpečují funkčnost IT řešení paušálního režimu,

− zvyšují limit pro uplatnění paušálního režimu na 1 000 000 Kč (původně 800 000 Kč).

Schválený pozměňovací návrh poslance Milana Ferance rozšiřuje okruh oprávněných subjektů kompenzačního bonusu. Pro účely zákona č. 159/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů se společnost s ručením omezeným bude považovat za daňového rezidenta České republiky také v případě, že je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a tato společnost nebo její společník neobdrželi v některém z těchto států podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu podle zákona č. 159/2020 Sb․

Schválený pozměňovací návrh poslance Kamala Farhana vyjasňuje stanovení správné výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění za rok 2020, které mají OSVČ skutečně zaplatit, v souvislosti s odpuštěním záloh podle zákona č. 134/2020 Sb. (PZ 107/2020). Pro účely stanovení rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného podle § 8 odst. 5 a 6 ZdrPjst se za uhrazenou bude považovat taková část pojistného, která odpovídá pojistnému vypočtenému z měsíčního vyměřovacího základu za období od března 2020 do srpna 2020, a to za každý měsíc tohoto období až do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu.

Senátoři navrhují navýšit daňové příjmy rozpočtů obcí a krajů tak, že se nadále nebudou počítat z 60 %, ale ze 100 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o vyjmenované výnosy [§ 4 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 1 písm. e) UrčD].

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.