Čekejte, prosím...
A A A
[Výběr literatury 2/2020]
Koronavirus a jeho právní důsledky (rozcestník)

Tento dokument slouží jako základní informační přehled o situaci ohledně pandemie koronaviru SARS-CoV-2, nouzového stavu a souvisejících opatřeních. Najdete zde souhrn těchto opatření, odkazy na příslušné předpisy, usnesení vlády, podrobnější články a další zajímavé zdroje.

Nouzový stav

Vláda usnesením č. 69/2020 Sb. v souladu s čl. 56 BezpČR vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav od 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Usnesením č. 156/2020 Sb. byl nouzový stav prodloužen do 30. dubna a usnesením č. 219/2020 Sb. do 17. května.

Podle § 5 ZKrŘ je vláda během nouzového stavu oprávněna omezit některá práva a podle § 6 ZKrŘ je oprávněna činit další krizová opatření.

K tomu viz Vláda vyhlásila nouzový stav – a vyvolala pochybnosti, zda postupovala v souladu s ústavním pořádkem (Právní rozhledy, 2020, č. 7, s. I), Legal Alert (Weinhold Legal): Nouzový stav a jeho důsledkyPublic Flash (Havel & Partners): Nouzový stav a jeho právní režim.

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) VeřZdr nařizuje mimořádná opatření při epidemii, podle rozsudku Městského soudu v Praze z 23. 4. 2020, sp. zn. 14 A 41/2020, tím však nesmí nahrazovat opatření vlády podle ZKrŘ. Vláda v reakci navrhuje speciální zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 (PZ 208/2020).

Proti vyhlášení nouzového stavu, jakožto i některým opatřením, byla podána ústavní stížnost, která byla odmítnuta usnesením z 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20.

Hlavními okruhy opatření jsou v současnosti omezení provozoven a provozů služeb (MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN), zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob (MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN) a povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN). Usnesením č. 342 vláda zřídila Centrální řídící tým COVID-19 jako poradní orgán s důrazem na řešení opatření tzv. Chytré karantény. K projektu Chytrá karanténa 1.0 se vláda dále usnesla v usn. č. 551.

Tato opatření mají rozsáhlé ekonomické důsledky. Ustanovení § 3536 ZKrŘ stanoví právo na náhradu škody. Bližší informace naleznete v článku Odpovědnost státu za škodu. Viz též Legal Alert (Weinhold Legal): Krizový zákon počítá s kompenzacemi osob dotčených krizovými opatřenímiDoporučení Rekonstrukce státu: Odpovědnost státu za krizová opatření a hrozící hromadné soudní spory.

Ochrana hranic

Ministerstvo zdravotnictví ochranným opatřením nařídilo zákaz vstupu pro všechny cizince na území České republiky a stanovilo z něj výjimky. Předchozí obdobná opatření učinila vláda usneseními č. 193/2020 Sb., 222/2020 Sb.226/2020 Sb. Na rozdíl od usnesení vlády č. 76/2020 Sb., 142/2020 Sb.150/2020 Sb. již občanům České republiky není zakázáno vycestovat z území ČR.

Vláda dále vydala opatření obecné povahy o dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem.

Bližší informace naleznete v článku Ochrana hranic.

Pracovní právo

V souladu s usnesením vlády č. 127/2020 Sb. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl od 15. 3. do 13. 5. 2020, nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 VeřZdr a posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle SpecZdravSl. Také není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Po ukončení nouzového stavu je platnost čestných prohlášení a lékařských posudků prodloužena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Platnost povolení k zaměstnání podle ZamZ a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány před 15. 3. 2020 se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti prodlouženého oprávnění.

Usnesení vlády č. 140/2020 Sb. stanoví zvláštní pravidla zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) ZKrŘ, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb. Kritické zaměstnance určuje zaměstnavatel (145/2020 Sb.).

Na základě usnesení vlády č. 353 byl 6. března spuštěn Cílený program podpory zaměstnanosti. MPSV k programu připravilo manuál. Praktickým problémům programu se v článku Aktuální informace k programu Antivirus věnuje advokátka Marie Janšová. Dále viz Employment Flash (Havel & Partners): Program „Antivirus“.

Parlament schválil zákon č. 161/2020 Sb. poskytující dočasné úlevy pro zaměstnavatele a flexibilnější komunikaci s uchazeči o zaměstnání. V době platnosti mimořádného opatření při epidemii se po zaměstnavateli nebude vyžadovat bezdlužnost podle § 118 odst. 3 a § 78a odst. 4 věty druhé ZamZ.

Zákon č. 248/2020 Sb. reaguje na suspenzi možnosti podání věřitelského insolvenčního návrhu (§ 13 Lex Covid) tak, aby tato skutečnost neměla vliv na možnost uspokojení dlužných mzdových nároků zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele.

Bližší informace o pracovněprávních aspektech naleznete v našich článcích Práce z domovaKoronavirus jako překážka v práci. V článku Překážky v práci a náhrada mzdy se tomuto tématu věnuje také Marie Janšová.

Dále viz:

HR Legal Alert (Weinhold Legal): Podmínky pro čerpání z programu Antivirus

Employment Flash (Havel & Partners): Uzavření obchodů, provozů… Jaké dopady to má na zaměstnavatele?

Privacy Flash (Havel & Partners): Home office aneb na co si dávat pozor z pohledu zaměstnavatele

Sociální zabezpečení

Pojištěným zaměstnancům, kteří nemohou pracovat, neboť musí ošetřovat či pečovat o člena domácnosti a přicházejí tak o svůj výdělek, náleží ošetřovné. Zákon č. 133/2020 Sb. dočasně nabízí určitá zvýhodnění pro žadatele o dávku. Více informací v následujících článcích:

Halířová, G. Ošetřovné během mimořádných opatření při epidemii.

Halířová, G. Výše ošetřovného v roce 2020.

Halířová, G. Zabezpečení rodičů pečujících o děti během uzavření školských zařízení se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné. Právní rozhledy, 2020, č. 8, s. 286.

Senát schválil zpětné a dočasné zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Zároveň se řeší finanční zajištění zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (PZ 186/2020).

Usnesením vlády č. 130/2020 Sb. došlo k určitým procesním zjednodušením při rozhodování o poskytování nepojistných sociálních dávek. Parlament zákonem č. 160/2020 Sb. dosáhl dalšího zjednodušení tak, že se ve 2. čtvrtletí při posuzování žádostí bude vycházet z příjmů a nákladů k 31. březnu. Obdobně se bude postupovat ve 3. čtvrtletí, nebude-li obnoven plný provoz krajských poboček Úřadu práce.

Parlament schválil zákony, které osobám samostatně výdělečně činným odpouštějí zálohy na pojistné na zdravotní (134/2020 Sb.) a sociální (137/2020 Sb.) pojištění.

Senát dále schválil zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení za květen až červenec 2020. Schválené pozměňovací návrhy umožňují čerpání ošetřovného i rodiči, kteří se rozhodnou prozatím neposlat dítě do školy či školky (PZ 220/2020).

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením nařizuje pozastavit činnost sociálních služeb podle § 45, § 46, § 47, § 66§ 67 SocSl (centra denních služeb, denní stacionáře týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny). Také nařizuje přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 SocSl a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením poskytovatelům sociálních služeb také nařídilo zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví dále mimořádným opatřením nařizuje poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Občanské právo

Bližší informace o vlivu současné situace na závazky a jejich plnění naleznete v článku Vis maior. Dále viz:

Legal Alert (Weinhold Legal): Dopad epidemie koronaviru na smluvní vztahy

Commercial Flash (Havel & Partners): Koronavirus a dodavatelsko-odběratelské vztahy v otázkách a odpovědích

Real Estate Flash (Havel & Partners): Dopad koronavirové pandemie a krizových opatření vlády na nemovitostní trh

Podle § 2535 ObčZ má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo přepravu do místa určení. Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti (§ 2536 odst. 1 písm. b) ObčZ). Zákon č. 185/2020 Sb. poskytuje ochrannou dobu pro pořadatele zájezdů, o kterou se odloží vrácení plateb uhrazených za zájezd s termínem zahájení od 20. 2. do 31. 8. 2020. Během ochranné doby pořadatel zákazníkovi na žádost nabídne náhradní zájezd. Zákon č. 247/2020 Sb. stanoví obodobná pravidla pro kulturní akce.

Zákon č. 177/2020 Sb. uděluje právo požádat o odklad plnění peněžitých dluhů z úvěrů, peněžitých zápůjček a obdobných finančních služeb. Zákon č. 186/2020 Sb. dále zavádí limitaci sankcí za prodlení se splácením úvěrů, a to i pro OSVČ.

Zákon č. 209/2020 Sb. zakazuje výpověd nájmu bytu do 31. 12. 2020 z důvodu prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo během mimořádných opatření (nejdéle do 31. 7. 2020). Nájemce bude povinen uhradit splatné dluhy do konce ochranné doby.

Zákon č. 210/2020 Sb. stanoví zákaz výpovědi nájmu prostor sloužících podnikání do 31. 12. 2020 pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo ode dne 12. 3. do 30. 6. 2020 a převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. Nájemce bude povinen uhradit splatné dluhy do konce ochranné doby. Nájemce má lhůtu 15 dnů pro předložení listin osvědčujících splnění podmínek důvodů prodlení.

Ústavní konformitou těchto návrhů se věnuje JUDr. Jakub Sivák, Ph.D. v článku Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?. Viz též Legal Alert (Weinhold Legal): Návrhy změn právní úpravy splácení úvěrů a nájmu nemovitostí.

Nařízením č. 202/2020 Sb. vláda stanovila cenové moratorium nájemného z bytů po trvání mimořádných opatření.

V souvislosti s uzavíráním smluv na dálku a dalším právním jednáním činěném elektronickými nebo jinými technickými prostředky (srov. § 562 ObčZ), které se teď mnohdy stává nutností, je vhodné upozornit na komplikovanou právní úpravu elektronického podpisu, které se ve svém článku věnuje prof. Vladimír Smejkal (Právní rozhledy, 2019, č. 10, s. 343).

Obchodní právo

Mezi zmírňující opatření pro podnikatele zasažené koronavirem patři programy bezúročných úvěrů a záruk. Úvěr je možné použít na tzv. způsobilé výdaje (převážně běžné provozní výdaje, např. mzdy zaměstnanců). Více informací lze najít na stránkách Českomoravské rozvojové a záruční banky. Podle zákona č. 228/2020 Sb. stát bezúplatně poskytuje státní záruku za dluhy ČMRZB, které vyplývají z ručení za dluhy z úvěrů poskytnutých bankami nebo spořitelními a úvěrními družstvy.

Usnesením č. 109/2020 Sb. vláda schválila poskytování ošetřovného i pro osoby samostatně výdělečně činné. Žádosti se podávají obecním živnostenským úřadům, které je předají Ministerstvu průmyslu a obchodu. Bližší informace naleznete v článku Zabezpečení OSVČ pečujících o dítě.

Parlament schválil zákon č. 159/2020 Sb. poskytující kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně pro OSVČ, kteří svoji činnost nemohli zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Bližší informace naleznete v článku Kompenzační bonus pro OSVČ. Poslanecká sněmovna schválila zákon č. 234/2020 Sb. poskytující druhé bonusové období od 1. 5. do 8. 6. 2020. K tomu viz Tax Flash (Havel & Partners): Podpora pro OSVČ – kompenzační bonus II . Sněmovna dále navrhuje rozšíření bonusu i na společníky vybraných společností s ručením omezeným a pěstouny. Senátoři navrhují stanovit, že kompenzační bonus je příspěvkem hrazeným ze státního rozpočtu, a také dále rozšířit okruh oprávněných subjektů (PZ 214/2020).

Pokud jde o podporu vývozu, Ministerstvo zahraničních věcí připravilo „nouzový balíček“. Podnikatelé mohou ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.1 Novela č. 214/2020 Sb. a prováděcí nařízení č. 215/2020 Sb. rozšiřují působnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti na poskytování záruk za splacení úvěru vývozců a výrobců.

Nařízením č. 217/2020 Sb. vláda prodloužila lhůty pro podávání žádostí o zemedělské dotace a další platby.

Nařízením č. 202/2020 Sb. vláda stanovila cenové moratorium nájemného z bytů po trvání mimořádných opatření.

Zákonem č. 190/2020 Sb. se lhůta pro přechod z volné živnosti na vázanou stanovená přechodným ustanovením (§ 25 RealZpr) prodlužuje do 3. 3. 2021.

Dále viz Corporate Flash (Havel & Partners): Povinnosti a rizika pro členy statutárních orgánů v době koronaviru (část 1, 2, 3).

Soutěžní právo

Podle § 29 písm. c) ZVZ zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o zadávání nebo plnění zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy (poznámka odkazuje i na ZKrŘ) a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. V úvahu přichází i využití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZVZ. Bližší informace o vlivu současné situace na nové veřejné zakázky i na již uzavřené smlouvy naleznete v článku Veřejné zakázky.

Vláda navrhuje zjednodušení jednacího řízení bez uveřejnění v případech jediného dodavatele a krajně naléhavých okolností (PZ 206/2020).

Pro podrobné informace ohledně soukroprávních i veřejnoprávních aspektů lze odkázat na rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi.

Dále viz:

Public Flash (Havel & Partners): Nouzový stav – nakupovat rychle aneb pandemie a zadávání veřejných zakázek

Competition Flash (Havel & Partners): Evropská komise novelizovala Dočasný rámec pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19

Competition Flash (Havel & Partners): Obrana proti nepřiměřeným cenám během nouzového stavu

Legal Alert (Weinhold Legal): Nouzový stav a veřejné zakázky

Legal Alert (Weinhold Legal): Činnost soutěžních úřadů v Evropské unii v období koronavirové krize

Doporučení Rekonstrukce státu k aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek v době krizového stavu

Doporučení Rekonstrukce státu k nákupům státu mimo nouzový stav

Finanční právo

Poslanecká sněmovna zákonem č. 129/2020 Sb. schválila úpravu státního rozpočtu pro rok 2020 spočívající ve zvýšení schodku na 200 mil. Kč. Zákonem č. 208/2020 Sb. byl schodek dále zvýšen na 300 mil. Kč.

Zákon č. 192/2020 Sb. dočasně rozšiřuje pravomoci ČNB. Do 31. 12. 2021 bude centrální banka oprávněna k plnění svých úkolů obchodovat na finančním trhu s investičními nástroji a dalšími cennými papíry, pohledávkami a dalšími aktivy formou nákupů a prodejů, repo obchodů, vkladů, výpůjček, zápůjček nebo termínových obchodů.

Poslanci přehlasovali Senát, když schválili rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti novým § 10a11a RozOdp. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu se pro rok 2021 vytvoří finanční rezerva ve výši 4 % HDP a do roku 2027 se veřejné finance budou konsolidovat, aby v důsledku letošního propadu nedošlo k nadměrné fiskální restrikci (PR 9/2020 s. Ip).

Usnesením vlády č. 409 byla obnovena činnost Národní ekonomické rady vlády.

Daňové právo

Vláda schválila Liberalizační daňový balíček I a II. Zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, došlo k pozastavení povinností poplatníků tři měsíce po skončení nouzového stavu. Poslanecká sněmovna navrhuje další prodloužení osvobození do 30. 9. 2020, zatímco senátoři navrhují odložit rozšíření EET až do 30. 6. 2023. (PZ 213/2020). Bližší informace naleznete v článku Daňová opatření. Viz též Tax Flash (Havel & Partners): „Liberační daňový balíček 2“ a další vládní opatření a předpisy.

Vláda navrhuje odklad prodloužení lhůty pro vracení nadměrného odpočtu na DPH (PZ 174/2020).

Vláda také navrhuje zrušení DNNem a tedy i zrušení samotné daně z nabytí nemovitých věcí. Zároveň se ovšem ruší odpočet úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu podle § 15 odst. 3 DPříj (PZ 216/2020).

Podle § 110 písm. b) DPHZ může vláda za nouzového stavu „umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto subjektům bez daně, při zachování nároku na odpočet daně v plné výši.“ Takové nařízení však vláda doposud nevydala.

Senát schválil prodloužení lhůty podle § 118c122a DSpotř pro stažení a doprodej cigaret s nižší spotřební daní o jeden měsíc (PZ 189/2020).

Zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví opatřením obecné povahy do 17. 5. nařizovalo poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle § 5 odst. 1 písm. d) ZdravSl na míru nezbytně nutnou. Dále jim mimořádným opatřením nařídilo provádění určitých kroků za účelem zabránění šíření COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení. Dalším mimořádným opatřenim jim nařídilo pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit neprodleně všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče a v počtech zdravotnických pracovníků v karanténě.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením nařídilo poskytovatelům zdravotních služeb zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče. Zakazuje se i přítomnost třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení s výjimkou otce.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením omezilo provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Usnesení vlády č. 341 uložilo hejtmanům zajistit systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 PolČR, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením nařídilo hejtmanům vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením, prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením stanovilo podmínky pro ukončování karantény.

Zákon č. 231/2020 Sb. zvyšuje vyměřovací základ pro státní pojištěnce podle § 3c odst. 1 ZdrPjst na 11 607 Kč.

Vláda schválila návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Zdravotní pojišťovny mají poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb vyplatit kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování služeb (PZ 221/2020).

Procesní právo

Zákon č. 191/2020 Sb. umožňuje požádat o prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení, ve správním soudnictví, v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, v insolvenčním řízení, v řízení podle ZÚS, v trestním řízení, v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona č. 59/2017 Sb․, a v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle ObTrČ, byla-li lhůta zmeškána z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit. Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh (§ 98 odst. 1 InsZ) je pozastavena do 6 měsíců od konce mimořádného opatření. K věřitelským insolvenčním návrhům se do 31. 8. nebude přihlížet. Návrh obsahuje též zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám., kterým se věnuje Corporate Flash (Havel & Partners): Korporace v karanténě aneb Co přinesou nová opatření k zajištění fungování obchodních korporací v době epidemie .

V článku Mimořádné moratorium jako obranný štít podnikatelů krok za krokem (Právní rozhledy, 2020, č. 10, s. 343) se advokát a spoluautor komentovaných ustanovení Petr Sprinz věnuje některým dopadům zákona na insolvenční řízení.

Ke zmeškání úkonu ve správním řízení viz § 41 SpŘstanovisko Ministerstva vnitraPublic Flash (Havel & Partners): Koronavirus a posun lhůt ve správních řízeních .

Podle Nejvyššího správního soudu (3 Azs 28/2020-73) může při rozhodování o předběžném opatření riziko nákazy COVID-19 představovat „hrozící vážnou újmu“ podle § 38 odst. 1 SŘS.

Soudní dvůr EU vydal vyjádření k procesním důsledkům současné situace. Přednostně se projednávají urgentní věci. Lhůty pro podání návrhů na zahájení řízení obecně zůstávají nezměněny (tím není dotčen čl. 45 odst. 2 Statutu SDEU, který činí výjimku pro vis maior), ale procesní lhůty v rámci probíhajících řízení jsou prodlouženy o jeden měsíc. Jdnání budou obnovována od 25. května.

Evropský soud pro lidská práva vydal tiskovou zprávu, podle které byl na jeden měsíc pozastaven běh lhůt v probíhajících řízeních a také 6měsíční lhůta pro podání stížnosti (čl. 35 odst. 1 EÚLP). A to přesto, že pravomoc soudu tak učinit nelze z EÚLP dovodit, na což reagovala doktrinální kritika. ESLP v následující tiskové zprávě oznámil posunutí těchto lhůt o další dva měsíce, tzn. do 16. 6. 2020. To se netýká lhůty k podání návrhu na postoupení věci velkému senátu (čl. 43 EÚLP).

Na portálu e-Justice je k dispozici přehled opatření, která členské státy přijaly v oblasti justice.

Veřejná správa

Ministerstvo zdravotnictví do 17. 5. mimořádným opatřením nařizovalo všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem pravidla bezpečného provozu.

Podle stanoviska Ministerstva vnitra je možné prokazovat svoji totožnost i občanským průkazem nebo cestovním pasem, kterému skončila doba platnosti po 1. březnu 2020. Ve vymezených případech neplatí povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle § 14 odst. 1 písm. d) a e) ObčP. Neplikuje se ani povinnost neplatný průkaz odevzdat podle § 14 odst. 1 písm. f) ObčP. Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu, mohou nadále řídit motorová vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel neplatného ŘP povinen jej odevzdat (neaplikuje se § 113 odst. 2 ProvPoz). Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení uvedených povinností v době po 1. březnu 2020.

Jednání zastupitelstev územních samosprávných celků upravuje usnesení vlády č. 151/2020 Sb. Ústavní stížnost proti předchozímu usnesení vlády č. 122/2020 Sb., které zakazovalo jednání zastupitelstev, byla odmítnuta usnesením sp. zn. Pl. ÚS 7/20.

Školství

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, školských zařízeních, ZUŠ a jazykových školách podle ŠkolZ s výjimkami pro maturitní ročník, 9. ročník ZŠ a 1. stupeň ZŠ. Dále ukládá, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle VŠkol byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině.

Žalobu proti nezákonnému zásahu spočívajícím v zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce a studiu zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze 7. 5. 2020, č. j. 10 A 35/2020-264.

Některé problémy vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách řeší zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po povolení osobní přítomnosti žáků na středních školách. Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po povolení osobní přítomnosti, nejpozději však do 30. 6. 2020. Maturitní zkouška se ve společné části ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk nebude skládat z dílčí zkoušky konané formou písemné práce (oproti § 78 ŠkolZ).

V případě, že k 1. 6. 2020 nebude osobní přítomnost žáků obnovena, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo byl k 27. 3. 2020 žákem posledního ročníku SŠ oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Ministerstvo školství vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, podle které žák střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, bude na vysvědčení za druhé pololetí ve všech předmětech hodnocen „prospěl“. Podrobnosti o o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce upravuje vyhláška č. 232/2020 Sb.

Pokud jde o vysoké školy, podle zákona č. 188/2020 Sb. se „doba narušeného studia“ (od 1. 3. do 31. 8. 2020) nebude počítat do některých dob. Zkoušky včetně přijímacích je možné plnit a ověřovat distančně.

Zákon č. 249/2020 Sb. stanoví některá opatření ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti sportu.

Doprava

Usnesení vlády č. 73/2020 Sb. významně omezilo mezinárodní osobní dopravu. Usnesení se s účinností od 11. 5. zrušuje usnesením č. 225/2020 Sb., kterým se však zakazuje všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než letiště Václava Havla Praha.

Na základě usnesení vlády č. 78/2020 Sb. Ministerstvo dopravy podle § 43 odst. 5 ProvPoz povolilo výjimku ze zákazu nedělní jízdy nákladních automobilů.

Usnesením č. 143/2020 Sb. vláda zakázala platnost (sic) nařízení, kterým obec podle § 23 PozKom vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (tzv. modré zóny). Zákaz byl zrušen usnesením č. 213/2020 Sb.

Usnesení vlády č. 335 uložilo ministru dopravy upravit rozsah dopravní obslužnosti zajišťované na základě § 4 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, aby odpovídal snížené poptávce cestujících.

Ohledně osob zaměstnaných v mezinárodní dopravě viz přehled Ministerstva vnitra.

Přestupkové právo

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna strpět omezení vyplývající z krizových opatření (§ 31 odst. 3 písm. c) ZKrŘ), jinak se dopustí přestupku (§ 34 odst. 1 písm. a) ZKrŘ), za který lze uložit pokutu až 20 000 Kč (odst. 3). Podle tohoto ustanovení lze postihovat i podnikající fyzické osoby a fyzické osoby jednající jménem právnické osoby. K přestupkovému řízení je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 60 odst. 1 PřesZ).

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) VeřZdr k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii (§ 92n odst. 1 písm. b) VeřZdr). Za přestupek lze uložit pokutu až 3 000 000 Kč (§ 92n odst. 3 písm. a) VeřZdr). Přestupky zásadně projednávají krajské hygienické stanice (§ 93 odst. 1 VeřZdr).

Zákon č. 243/2020 Sb. dává pravomoc Policii České republiky a obecní policii projednat přestupky spáchané porušením krizových opatření příkazem na místě.

Trestní právo

Nouzový stav může mít vliv i na posuzování trestnosti. Bližší informace naleznete v článku Trestní právo hmotné.

Bezpečnostní sbory a armáda

Nařízením č. 83/2020 Sb. vláda podle § 22 PolČR a podle OzbSil k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií povolala nejvýše 2096 vojáků v činné službě a 432 příslušníků Celní správy. Usnesením č. 155/2020 Sb. byl počet vojáků zvýšen o další 2 tisíce. Usnesením č. 141/2020 Sb. vláda nařídila nasazení 300 vojáků a související techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie. Nařízením č. 172/2020 Sb. vláda povolala nejvýše 360 vojáků k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči.

Usnesením č. 105/2020 Sb. vláda po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle § 48 odst. 2 a 3 SlPoBez.

Parlament

Souhlas Poslanecké sněmovny je nutný pro prodloužení nouzového stavu nad 30 dní (čl. 6 odst. 2 BezpČR). Sněmovna souhlasila s prodloužením do 30. dubna a později do 17. května.

Usnesením č. 88/2020 Sb. vláda odložila konání doplňovacích senátních voleb. A to přesto, že k tomu zjevně neměla pravomoc (srov. čl. 10 BezpČR) a toto usnesení tedy bylo protiústavní a nicotné, jak konstatoval Nejvyšší správní soud (Pst 19/2019-12). Volby však byly zmařeny. V reakci na rozhodnutí NSS byl schválen zákon č. 187/2020 Sb., o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu.

Parlament se po vyhlášení legislativní nouze zabýval návrhy zákonů reagujícími na sociální a ekonomické dopady pandemie, které představujeme v tomto rozcestníku.Poznámky pod čarou:

Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 č. 253 k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí

Poznámky pod čarou:
1

Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 č. 253 k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí