Čekejte, prosím...
A A A
38/1974 Sb. znění účinné od 1. 5. 1974 do 31. 12. 1994

38

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 8. dubna 1974,

kterou se mění některé ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb.,

o geodetických pracích ve výstavbě

 

Český úřad geodetický a kartografický stanoví v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:

Čl. I

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, se mění takto:

 

 

1.

§ 4 č. 2 písm. b) zní:

"zajišťovat účast odpovědného geodeta při protokolárním předání staveniště dodavateli;"

 

2.

§ 4 č. 2 písm. e) zní:

"zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta s technickým dozorcem investora při dohledu na dodržení prostorového umístění objektů; kontrolovat polohové a výškové zaměření podzemních vedení a objektů před jejich zakrytím;kontrolovat zaměření provedených terénních úprav; kontrolovat postránce geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby přejímanou od dodavatelů stavby;"

 

3.

§ 5 č. 2 písm. d) zní:

"zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta na jednotlivých částech projektu, zejména při zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů10/;"

 

4.

§ 5 č. 2 písm. e) zní:

"zajišťovat zpracování koordinačního výkresu (výstavby)11/ a koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení;"

 

5.

§ 5 č. 3 zní:

"3․ při provádění stavby: zajišťovat podle potřeby účast odpovědného geodeta na autorském dozoru generálního projektanta."

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1974.

Předseda:

Ing. Koubek v. r.