Čekejte, prosím...
A A A
228/1949 Sb. znění účinné od 4. 11. 1949 do 31. 8. 1991

228

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 25. října 1949

o působnosti a organisaci Státního úřadu

pro věci církevní.

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 14. října 1949, č. 217 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní:

§ 1.

Státní úřad pro věci církevní vykonává jako ústřední úřad veškerou působnost ve věcech církevních a náboženských, zejména též působnost, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady.

§ 2.

Do působnosti Státního úřadu pro věci církevní náleží zejména:

a)

normotvorná, řídící a dozorčí činnost ve všech věcech církevních a náboženských;

b)

správní věci církví, náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí, fondů, řeholí a klášterů, jakož i jejich věci hospodářské a finanční (majetkově právní jednání, věci stavební, správa církevních fondů a nadací a pod.);

c)

ochrana církevních památek;

d)

věci rozpočtové, úvěrové a plánovací v oboru církevním a náboženském bez újmy působnosti Státního úřadu plánovacího;

e)

osobní a platové věci duchovních, učitelů a zaměstnanců bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů, jakož i učitelů náboženství;

f)

úprava vyučování náboženství, schvalování učebních osnov, učebnic a pomůcek, vrchní dozor na vyučování náboženství i na církevní učiliště všeho druhu v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění;

g)

odborné posuzování církevního a náboženského tisku a publikací;

h)

vydávání úředního věstníku pro duchovní, vydávání informačních zpráv a publikací;

i)

věci náboženských spolků a organisací bez újmy působnosti ministerstva vnitra;

j)

věci charitativní činnosti církví a náboženských společností;

k)

péče o to, aby náboženský život se vyvíjel v souladu s ústavou;

l)

sledování rozvoje mezinárodních styků církevních a náboženských.

§ 3.

(1)

Práce Státního úřadu pro věci církevní se obstarávají v odboru kultovém, osobním, informačním a hospodářském a správním.

(2)

Pro obor prací účetních, kancelářských a písařských, zřízeneckých a pod. vybavuje se Státní úřad pro věci cír kevní vlastní účtárnou, pomocnou pokladnou, kancelářskou a hospodářskou správou.

§ 4.

Slovenský úřad pro věci církevní je organisován podle obdoby ustanovení § 3.

§ 5.

V krajích a okresích vykonávají působnost ve věcech náboženských a církevních příslušné krajské a okresní národní výbory a jsou v tomto oboru své působnosti podřízeny Státnímu úřadu pro věci církevní.

§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.