Čekejte, prosím...
A A A
56/1960 Sb. znění účinné od 21. 5. 1960 do 31. 12. 1987

56

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství a kultury

ze dne 14. května 1960

o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek

 

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 8 odst. 5 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách (dále jen "zákon"):

Oddíl I

Péče o kulturní památky a náhradní úkon (§ 1)

§ 1

(1)

Vlastník kulturní památky je povinen pečovat o její zachování a údržbu a provádět na ní potřebné úpravy nebo obnovu (dále jen "udržování památky") podle ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona vlastním nákladem. Stejnou povinnost jako vlastník památky má každý, kdo ji má u sebe: u památek, které jsou národním majetkem, plní tuto povinnost organizace, která památku spravuje nebo které byla odevzdána do trvalého užívání ( § 103 odst. 2 obč․ zák.).

(2)

Neplní-li povinná osoba nebo organizace povinnosti uvedené v odstavci 1, může krajský národní výbor rozhodnout, že na náklad této osoby (organizace) provede opatření nezbytná k zachování památky. Na náklad osoby (organizace), která má památku u sebe, mohou být tato opatření provedena jen tehdy, jestliže tato osoba (organizace) je na základě právního poměru k vlastníkovi povinna hradit náklady spojené s udržováním památky. Výši náhrady za provedené práce stanoví okresní národní výbor výměrem, který vydá ihned po provedení opatření k zachování památky: jde-li o nemovitou památku, která není národním majetkem, bez průtahu též zařídí, aby pohledávka na náhradu vůči vlastníkovi byla zajištěna zástavním právem na nemovité památce.

Oddíl II

Příspěvek (§ 2-3)

§ 2

(1)

Nemůže-li povinná osoba (organizace) uhradit náklad na nezbytnou úpravu památky z vlastních prostředků ani z půjčky poskytnuté jí Státní spořitelnou, nebo nemá-li z takovéto úpravy užitek, anebo má -li z ní užitek jen nepatrný v poměru k nákladu, může jí krajský národní výbor poskytnout na její žádost na úhradu nákladu příspěvek, a to až do výše 9/10 nákladu: v mimořádných případech, zejména při nutné konzervaci nebo restaurování maleb, fresek, sgrafit, plastik a bohatě členěné štukové výzdoby, lze uhradit tímto příspěvkem náklad zcela.

(2)

Žádost o příspěvek se podává u krajského národního výboru, v jehož obvodu se památka nalézá. Žadatel je povinen předložit rozpočet nákladů na úpravu, a pokud jde o nemovitou památku, uvést též její roční čistý výnos za poslední tři roky a břemena váznoucí na nemovitosti.

(3)

O poskytnutí příspěvku a jeho výši rozhoduje krajský národní výbor na základě

a)

podkladů potřebných pro posouzení výše nákladů,

b)

výsledků šetření konaného o tom, zda a jaký užitek přinese žadateli provedení úprav,

c)

stanoviska Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, jde-li o národní kulturní památku nebo o nemovitou památku ležící v památkové rezervaci,

d)

posouzení majetkových a výdělkových poměrů žadatele o jeho schopnosti získat u Státní spořitelny úvěr.

(4)

Uzná-li krajský národní výbor, že žádost o poskytnutí příspěvku je odůvodněna, určí výši příspěvku a podmínky, za kterých se poskytne: zejména si vymíní, že při převodu vlastnictví památce mezi živými může být požadováno, aby byl vrácen příspěvek, popřípadě jeho část. Může si též vymínit, že památka bude pojištěna a v jaké výši.

§ 3

Příspěvek se vyplácí přímo organizaci, která provádí úpravu památky, a to na podkladě faktur potvrzených krajským národním výborem. Ten, komu se dostává příspěvku, je povinen předkládat faktury tomuto výboru a doklady o rozsahu provedených prací.

Oddíl III

Závěrečná ustanovení (§ 4-6)

§ 4

Krajský národní výbor může pověřit podřízený orgán nebo zařízení, aby místo něho provedlo některé úkony, které mu příslušejí podle této vyhlášky.

§ 5

(1)

Na úpravy památek, které jsou v soukromém vlastnictví, lze poskytovat příspěvek podle oddílu II jen zcela výjimečně, a to jenom jde-li o památky, které neposkytují žádný výnos nebo jenom zcela nepatrný a jejichž prodejní cena by byla se zřetelem k tomu, že jde o věci památkově chráněné s omezenou možností hospodářského využití, nepatrná (např. staré větrné mlýny, hradby, staré nepoužívané sýpky, hamry nebo jiné podobné památky).

(2)

ustanovení § 1 odst. 2 se nepoužije u úprav, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku, a vyhlášky ministerstev financí a spravedlnosti č. 236/1959 Ú. l. vydané k jeho provedení, i když úpravy směřují též k udržování památky: na tyto úpravy se nevztahují ustanovení oddílu II.

(3)

Ustanovení oddílu II se nevztahují na památky, které jsou ve vlastnictví státu, církví a náboženských společností.

§ 6

Tato vyhláška platí jen v českých krajích a nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Ministr:

Kahuda v. r