Čekejte, prosím...
A A A
145/1961 Sb. znění účinné od 1. 1. 1983 do 31. 12. 1990
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 389/1990 Sb.

1.1.1991

zrušeno

zákonem č. 162/1982 Sb.

1.1.1983

 

zákonem č. 103/1974 Sb.

1.1.1975

 

145

 

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1961

o dani z příjmů obyvatelstva

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Dosaženým vývojem socialistických výrobních vztahů se změnily ekonomické podmínky pro zdaňování příjmů ze soukromé výdělečné činnosti a ostatních příjmů obyvatelstva. Nově vytvořeným podmínkám se proto přizpůsobuje zdaňování těchto příjmů a zároveň se též zjednodušuje jejich zdanění a upravuje se daň z příjmů obyvatelstva, kterou se nahrazuje i dosavadní živnostenská daň.

Oddíl I

Daňová povinnost (§ 2-6)

§ 2

Daň z příjmů obyvatelstva platí fyzické osoby ze svých příjmů, s výjimkou příjmů

a)

z pracovního a jemu podobného poměru a z důchodů

b)

z literární a umělecké činnosti plynoucích osobám literárně, umělecky nebo vědecky činným nebo vdovám a nezletilým dětem po těchto osobách a

c)

ze zemědělské výroby, pokud jsou podrobeny zemědělské dani..

§ 3

Osvobození

(1)

Od daně jsou osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření v Československé socialistické republice, jiné osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzulové z povolání za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost.

(2)

Od daně jsou dále osvobozeni občané, jejichž příjem z poskytování služeb na základě povolení národního výboru 1 nepřesahuje v roce rozhodném pro zdanění částku 6000 Kčs.

§ 4

Zdaňovací období

Daň se vyměřuje za kalendářní rok po jeho uplynutí. Daň stanovená paušální částkou ( § 9) vyměřuje se na běžný kalendářní rok.

§ 5

Základ daně

(1)

Základem, z něhož se daň vyměřuje, je rozdíl mezi celkovým příjmem poplatníka (peněžním i naturálním) a výdaji vynaloženými na dosažení příjmu.

(2)

Příjmy z poskytování služeb na základě povolení národního výboru se zdaňují odděleně od ostatních příjmů poplatníka. Při stanovení základu daně se od těchto příjmů, přesahují-li částku 6000 Kčs, odečte:

a)

20 % jako paušální částka na věcné výdaje, neprokáže-li poplatník hodnověrnými doklady výdaje vyšší částkou,

b)

částka 6000 Kčs, má-li poplatník dvě a více vyživovaných osob a nejsou-li uznány za vyživované u jiného poplatníka nebo u jiné daně.

(3)

Příjmy z budov, které plynou manželům (druhovi a družce) a jejich nezletilým dětem, žijí-li ve společné domácnosti, se sčítají a zdaňují dohromady. Má-li poplatník, který ve svém přiznání k dani uvede příjmy z budov, ještě jiné dani podrobené příjmy, zdaňují se všechny tyto příjmy dohromady.

§ 6

Provozuje-li poplatník výdělečnou činnost se zaměstnanci a je-li základ daně zjištěný podle § 5 nižší než 30 % nákladu na hrubé mzdy těchto zaměstnanců, je základem daně částka rovnající se 30 % nákladu na hrubé mzdy; za zaměstnance se však nepovažují manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezletilé děti.

Oddíl II

Sazba daně (§ 7-13a)

§ 7

(1)

Daň z příjmu obyvatelstva činí při základu daně

přes Kčs do Kčs

3 000 5 %

3 000 6 000 10 %

6 000 8 000 600 Kčs a 15 % ze základu

přesahujícího 6 000 Kčs

8 000 12 000 900 Kčs a 25 % ze základu

přesahujícího 8 000 Kčs

12 000 18 000 1 900 Kčs a 35 % ze základu

přesahujícího 12 000 Kčs

18 000 28 000 4 000 Kčs a 45 % ze základu

přesahujícího 18 000 Kčs

28 000 46 000 8 500 Kčs a 55 % ze základu

přesahujícího 28 000 Kčs

46 000 18 400 Kčs a 65 % ze základu

přesahujícího 46 000 Kčs.

(2)

Z příjmů poskytování služeb na základě povolení národního výboru činí daň z příjmů obyvatelstva

 

Při základu daně přes Kč do Kč

u poplatníků, kteří vyživují alespoň jedno dítě nebo je vychovali2

u ostatních poplatníků

ze základu daně přesahujícího Kčs

3 600

5 %

5 %

 

3 600 7 200

10 %

10 %

 

7 200 20 000

720 Kčs a 20 %

720 Kčs a 24 %

7 200

20 000 30 000

3 280 Kčs a 25 %

3 790 Kčs a 28 %

20 000

30 000 40 000

5 780 Kčs a 28 %

6 590 Kčs a 32 %

30 000

40 000 60 000

8 580 Kčs a 42 %

9 790 Kčs a 48 %

40 000

60 000 80 000

16 980 Kčs a 56 %

19 390 Kčs a 64 %

60 000

80 000 a výše

28 160 Kčs a 70 %

32 190 Kččs a 80 %

80 000.

 

K vyživovanému nebo vychovanému dítěti se přihlíží pouze u jednoho poplatníka a u jedné daně.

 

(3)

Daň se nevyměří, činí-li po zvýšení nebo snížení ( § 10) méně než 20 Kčs.

§ 8

Provozuje-li poplatník jakoukoli živnost (řemeslo, obchod, hostinství, povoznictví aj.), zvýší národní výbor daň podle § 7 až o 30 %, nejméně však o částku 800 Kčs.

§ 9

(1)

Drobným živnostníkům a provozovatelům lidové zábavy, podomních a kočovných živností může být daň stanovena paušální částkou, aniž by byl základ daně zjišťován způsobem stanoveným v § 5.

(2)

Paušální částkou může být stanovena daň i poplatníkům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru.

Zvýšení a snížení daně

§ 10

(1)

Daň podle § 7 se zvyšuje

a)

o 40 % poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu, a

b)

o 20 % poplatníkům, kteří vyživují jednu osobu.

(2)

Daň se snižuje o 30 % poplatníkům, kteří vyživují více než tři osoby, nejvýše však o 1200 Kčs. Daň se sníží jen tehdy, nebyla-li poplatníku z téhož důvodu snížena daň jiná.

§ 11

Daň včetně zvýšení podle § 8 a 10 nesmí činit více než 85 % daňového základu.

§ 12

Daněprosté minimum

Daň se nevyměří, nepřesahuje-li základ daně 2400 Kčs a je-li poplatník svou výživou odkázán výhradně na příjmy podrobené toto dani.

§ 13

Sleva na dani

Invalidním a přestárlým živnostníkům jakož i občanům, kteří poskytují služby na základě povolení národního výboru, pokud tito občané pobírají plný starobní důchod, důchod invalidní (kromě částečného), sociální, vdovský nebo důchod za výsluhu let. mohou národní výbory povolit částečné nebo úplné osvobození od daně.

§ 13a

Při stanovení daně podle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 se nepoužije ustanovení § 6, 8 a 10.

Oddíl III

Všeobecná ustanovení (§ 14-25)

§ 14

(1)

Daň z příjmů obyvatelstva je rozpočtovým příjmem místních národních výborů.

(2)

Správa daně vykonává místní národní výbor, v jehož obvodu má poplatník svoje bydliště.

§ 15

Přiznání

(1)

Každý, kdo je povinen platit daň z příjmů obyvatelstva a komu nebyla stanovena daň paušální částkou ( § 9), je povinen podat do 31. ledna přiznání k dani za uplynulý rok.

(2)

Je-li příjmem podrobeným dani toliko příjem z budov, z pronájmu věci a podnájmu a nepřesahuje-li základ daně 3000 Kčs, platí předpis daně na dva roky bez podávání přiznání.

(3)

Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena až o 10 %.

§ 16

Začne-li nebo přestane-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit to do 15 dnů národnímu výboru.

§ 17

Vyměření daně

(1)

K vyměření daně je příslušný národní výbor, v jehož obvodu měl poplatník bydliště 31. prosince roku, za který se daň vyměřuje.

(2)

O vyměření daně vyrozumí národní výbor poplatníka platebním výměrem.

§ 18

Odvolání

Proti platebnímu výměru může poplatník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to u národního výboru, který platební výměr vydal.

Placení daně

§ 19

(1)

Poplatník je povinen daň si sám vypočítat a zaplatit ji příslušnému národnímu výboru do 31. ledna po uplynutí roku, za který se daň vyměřuje.

(2)

Daň stanovená paušální částkou ( § 9) je splatná najednou do 31. července běžného roku.

§ 20

(1)

Poplatník je povinen platit čtvrtletní zálohy na daň za běžný rok, pokud vykonává činnost nebo pobírá příjmy podrobené této dani, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední roční daňové povinnosti. Zálohy na daň jsou splatné vždy do konce prvého měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

(2)

Čtvrtletní zálohy na daň nejsou povinni platit poplatníci, jimž byla na běžný rok stanovena daň paušální částkou ( § 9), a dále ti poplatníci, jejichž roční daňové povinnost nepřesahuje 100 Kčs.

§ 21

Penále

Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas, je poplatník povinen platit penále ve výši 5 % nedoplatků daně (záloh na daň) s příslušenstvím, zjištěných ke dnům splatnosti.

§ 22

Záznamní povinnost

Národní výbor může uložit poplatníkům, kteří provozují výdělečnou činnost, aby vedli denní záznamy o příjmech a výdajích a doklady uschovávali.

§ 23

Kontrola daně

(1)

Národní výbory prověřují včasnost, správnost a úplnost placení daně a správnost a úplnost daňových přiznání.

(2)

Poplatníci jsou oprávnění a povinni při kontrole spolupůsobit, poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazní prostředky, předložit písemnosti a pomůcky týkající se skutečností rozhodných pro vyměření daně a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.

§ 24

Součinnost

(1)

Socialistické organizace jsou povinny poskytovat národním výborům pomoc při vyměřování, vybírání a vymáhání daně. K zajištění této součinnosti může národní výbor socialistickým organizacím uložit zejména,

a)

aby při výplatách úhrad soukromníkům za dodávky zboží, práce nebo služby srážely zálohy na daň,

b)

aby poplatníkovi uhrazovaly jeho dodávky, práce nebo služby na jeho jediný účet u státní spořitelny.

(2)

Vyplácející organizace odpovídá za správné provedení srážky a včasné odvedení zálohy na daň z příjmů obyvatelstva a za správné provedení úhrady na jediný běžný účet poplatníka.

§ 25

Promlčení

(1)

Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.

(2)

Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Oddíl IV

Závěrečná ustanovení (§ 26-29)

§ 26

Zmocnění

(1)

Vláda může určité skupiny poplatníků od daně zcela nebo zčásti osvobodit nebo poskytnout jim daňovou úlevu.

(2)

Ministerstvo financí

a)

vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona,

b)

upraví řízení ve věcech této daně,

c)

může osvobodit určité druhy příjmů od daně a určitým poplatníkům povolit úlevu, popřípadě osvobození od daně,

d)

může učinit opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by mohly z tohoto zákona vzniknout.

§ 27

(1)

Daň podle tohoto zákona se vyměří poprvé z příjmů podrobených dani dosažených v roce 1961.

(2)

Došlo-li k zániku činnosti podrobené dani před 1. lednem 1962, vyměří se daň z příjmů obyvatelstva a živnostenská daň podle předpisů platných v době zániku daňové povinnosti.

§ 28

Zrušují se zákony č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, a č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani, ve znění předpisů je mínících a doplňujících a předpisy podle těchto zákonů vydané.

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.

Novotný v.r.

Fierlinger v.r.

Široký v.r.Poznámky pod čarou:

Nařízení vlády ČSR č․ 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

Nařízení vlády SSR č. 158/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

§ 17 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení vlády ČSR č․ 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

Nařízení vlády SSR č. 158/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

2

§ 17 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.