Čekejte, prosím...
A A A
54/1987 Sb. znění účinné od 1. 7. 1987 do 31. 8. 1997

54

 

ZÁKON

ze dne 23. června 1987,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

Výkon státního zkušebnictví spočívá

a)

v hodnocení výrobků,

b)

ve schvalování výrobků,

c)

v certifikaci výrobků,

d)

v provádění kontroly zhodnocených, schválených a certifikovaných výrobků uváděných do oběhu.“.

 

2.

§ 5 odst. 2 se doplňuje písmenem d), které zní:

 

d)

koordinovat zapojení československých orgánů a organizací do mezinárodních cerfikačních systémů a sledovat jejich činnost v těchto systémech.“.

 

3.

§ 15 zní:

§ 15

 

(1) Hodnocení výrobku se provádí srovnáním jakosti zjištěné na vzorku výrobku a jeho technickoekonomických ukazatelů s podmínkami hodnocení, které státní zkušebna stanoví a oznámí výrobci.

(2) Státní zkušebna stanoví podmínky hodnocení zejména na základě soudobých poznatků vědy a techniky v příslušném oboru výrobků, na základě technicko-ekonomických vlastností současných zahraničních výrobků vysoké jakosti určených pro stejné nebo obdobné užití a podle právních předpisů a na základě údajů technických norem.

(3) Podmínky hodnocení podle povahy výrobků obsahují

a)

ukazatele podstatných vlastností, které podmiňují schopnost výrobku uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením včetně vybavení výrobku příslušenstvím, náhradními díly a vytvoření předpokladů pro poskytování služeb spojených s používáním výrobků;

b)

technicko-ekonomické ukazatele výrobku odvozené od výrobků předních světových výrobců vyjadřující efektivnost při používání výrobku.

(4) U skupiny výrobků, které se v podstatných vlastnostech a technicko-ekonomických ukazatelích neliší, může státní zkušebna na návrh výrobce skutečnosti zjištěné na jednom nebo více výrobcích z dané skupiny považovat za rozhodné pro hodnocení celé skupiny těchto výrobků․“.

 

4.

§ 16 zní:

§ 16

 

(1) O výsledku hodnocení vydá státní zkušebna rozhodnutí, v němž zařadí výrobek do stupně jakosti. Státní zkušebna odmítne zařadit do stupně jakosti výrobek, který neplní své funkce nebo neodpovídá hlediskům ochrany zdraví.

(2) Státní zkušebna zařadí výrobky

a)

do stupně jakosti Q, splňují-li nejen podmínky hodnocení stanovené státní zkušebnou, ale v době vydání rozhodnutí též: 1. odpovídají soudobým poznatkům vědy a techniky, 2. dosahují úrovně vlastnosti současných zahraničních výrobků vysoké jakosti určených pro stejné nebo obdobné užití nebo tyto výrobky předčí anebo jsou na světovém trhu zvláštnosti;

b)

do prvního stupně jakosti, splňují-li podmínky hodnocení stanovené státní zkušebnou;

c)

do druhého stupně jakosti, plní-li svoje funkce, ale nesplňují podmínky hodnocení stanovené státní zkušebnou.

(3) Skutečnosti rozhodné pro zařazení výrobků do stupně jakosti je povinen prokázat a doložit státní zkušebně výrobce.

(4) Státní zkušebna udělí výrobci oprávnění používat státní značku jakosti pro výrobky zařazené do stupně jakosti q a značku prvního stupně jakosti pro výrobky zařazené do prvního stupně jakosti jen za předpokladu, že jsou ve výrobě zajištěny podmínky pro trvalé dodržování jakosti výrobků.

(5) Výrobek, který státní zkušebna odmítne zařadit do stupně jakosti, nesmí být uváděn do oběhu.“.

 

5.

§ 18 zní:

§ 18

 

(1) Při zařazení výrobku do stupně jakosti q nebo do prvního stupně jakosti stanoví státní zkušebna dobu, po kterou zařazení trvá, a to s přihlédnutím k předpokládanému vývoji jakosti v příslušném oboru výrobků. Tato doba nesmí být u výrobků zařazených do stupně jakosti Q delší než tři roky a u výrobků zařazených do prvního stupně jakosti delší než pět let. Výrobce je povinen přihlásit výrobek k novému hodnocení před uplynutím stanovené doby, pokud hodlá výrobek nadále vyrábět.

(2) Při zařazení výrobku do druhého stupně jakosti určí státní zkušebna lhůtu, ve které je výrobce povinen přihlásit výrobek k opakovanému hodnocení. Tato lhůta nesmí být delší než jeden rok.“.

 

6.

§ 19 zní“

§ 19

 

(1) Při kontrole zhodnocených výrobků dávaných do oběhu zjišťuje státní zkušebna, zda výrobky odpovídají podmínkám hodnocení podle § 15 odst. 3 a u výrobků zařazených do stupně jakosti Q též předpokladům podle § 16 odst. 2 písm. a); u výrobků zařazených do stupně jakosti Q nebo prvního stupně jakosti zjišťuje státní zkušebna též zajištění podmínek podle § 16 odst. 4.

(2) Zjistí-li státní zkušebna při této kontrole nedodržení podmínek hodnocení nebo u výrobků zařazených do stupně jakosti Q nedodržení předpokladů podle § 16 odst. 2 písm. a), přeřadí je do nižšího stupně jakosti, popřípadě jim odejme zařazení do stupně jakosti Výrobek, kterému státní zkušebna při kontrole odňala zařazení do stupně jakosti, nesmí být uváděn do oběhu.

(3) Zjistí-li státní zkušebna zhoršení podmínek pro trvalé dodržování jakosti výrobků ve výrobě nebo nedostatky výrobků, které nejsou rozhodné pro stupeň jakosti, do něhož byl výrobek zařazen, odejme oprávnění používat státní značku jakosti nebo značku prvního stupně jakosti bez přeřazení výrobku do nižšího stupně jakosti.“.

 

7.

Za § 24 se vkládá část Va, která včetně nadpisu zní:

Část Va

Certifikace výrobků

 

§ 24a

 

(1) Úřad pro normalizaci a měření stanoví po projednání se zúčastněnými ústředními orgány ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření výrobky, které podléhají certirtifikaci (povinná certifikace). Současně stanoví orgán státního zkušebnictví příslušný k certifikaci a určí, podle kterých technických norem, technických dokumentů, popřípadě právních předpisů bude certifikace prováděna.

(2) Certifikace výrobků nestanovených k certifikaci (nepovinná certifikace) může být provedena jen na návrh výrobce nebo jiné organizace, které prokáže právní zájem na provedení certifikace.

 

§ 24b

 

Při certifikaci výrobků se zjišťují a vydáním certifikátu potvrzují

a)

shoda vlastností certifikovaného typu výrobku s určeným technickými normami, technickými dokumenty, popřípadě právními předpisy;

b)

předpoklady přihlašovatele pro trvalé dodržování jakosti certifikovaných výrobků ve výrobě.

 

§ 24c

 

(1) Certifikaci výrobků provádí státní zkušebna na základě přihlášky podané jejich výrobcem nebo jinou organizací, která prokáže právní zájem na provedení certifikace. Má-li výrobek vlastnosti shodné s vlastnostmi stanovenými technickými normami, technickými dokumenty, popřípadě právními předpisy a jsou-li zajištěny předpoklady pro trvalé dodržování jakosti výrobků ve výrobě, vydává státní zkušebna certifikát. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, odmítne výrobek certifikovat. Obdobně postupuje při certifikaci Úřad pro normalizaci a měření v případech, kdy se provedení certifikace vyhradí.

(2) V certifikátu se stanoví podmínky pro označování výrobků certifikační značkou, popřípadě pro vydávání dokladu o certifikaci, kterým se potvrzuje shodnost vlastností certifikovaného výrobku nebo výrobní dávky s vlastnostmi certifikovaného typu výrobku. Platnost certifikátu může být omezena.

 

§ 24d

 

Státní zkušebna provádí namátkově kontrolu, zda certifikované výrobky mají vlastnosti shodné se stanovenými technickými normami, technickými dokumenty, popřípadě s právními předpisy a zda jsou zajištěny předpoklady pro trvané dodržování jakosti výrobků ve výrobě. Zjistí-li se, že výrobky nemají vlastnosti shodné s technickými normami, technickými dokumenty, popřípadě s právními předpisy nebo že nejsou zajištěny předpoklady pro trvalé dodržování jakosti výrobků ve výrobě, odejme státní zkušebna certifikát nebo oprávnění z něj vyplývající. Obdobně postupuje při kontrole Úřad pro normalizaci a měření v případech, kdy si provedení kontroly vyhradil.“.

 

8.

V § 25 odst. 2 se slova „hodnocení a schvalování“ nahrazují slovy „hodnocení, schvalování a certifikaci“.

 

9.

V § 26 odst. 1 se v první větě slova „hodnocení nebo ke schválení“ nahrazují slovy „hodnocení, schválení nebo certifikaci“ a ve druhé větě se slova „hodnocení nebo schválení“ nahrazují slovy „hodnocení, schválení nebo certifikaci“.

 

10.

§ 28 odst. 1 zní:

(1) Organizace jsou povinny umožnit orgánům státního zkušebnictví provádět výkon státního zkušebnictví. Zejména jsou povinny předložit jim dokumentaci týkající se hodnocených, schvalovaných nebo certifikovaných výrobků, umožnit jim přístup k výrobním a zkušebním zařízením a do příslušných prostorů organizace, jakož i používání měřicí techniky vlastní nebo používané organizací.“.

 

11.

V § 28 odst. 3 se slova „hodnoceného nebo schváleného“ nahrazují slovy „hodnoceného, schváleného nebo certifikovaného“.

 

12.

V § 29 odst. 1 začátek prvé věty zní:

(1) Budou-li do oběhu uvedeny výrobky označené státní značkou jakosti, značkou prvního stupně jakosti, schvalovací nebo certifikační značkou, které jim nenáleží,...“.

 

13.

V § 30 se slova „hodnocení a při schvalování“ nahrazují slovy „hodnocení, schvalování a certifikaci“.

 

14.

§ 32 se vypouští.

 

15.

§ 35 odst. 1 zní:

(1) Úřad pro normalizaci a měření vydá předpisy k provádění zákona, v nichž stanoví podrobnosti o řízení ve věcech státního zkušebnictví, o podmínkách hodnocení a o certifikaci výrobků, o způsobu označování zhodnocených, schválených a certifikovaných výrobků a o výši úhrady za výkon státního zkušebnictví.“.

Čl. II

Rozhodnutí o zařazení výrobků do jednotlivých stupňů jakosti vydaná před účinností tohoto zákona nejsou tímto zákonem dotčena.

Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.