Čekejte, prosím...
A A A
169/1982 Sb. znění účinné od 1. 1. 1983 do 31. 12. 1992

169

 

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1982

o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje rozpočtové určenie výnosu a správu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút podľa zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu1 a zákona o dôchodkovej dani,2 s výnimkou výnosu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu československej federácie.

§ 2

(1)

Výnos odvodu zo zisku, odvodu voľného zostatku zisku, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

a)

od organizácií so sídlom na území Slovenskej socialistickej republiky riadených ústrednými štátnymi orgánmi je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky,

b)

od organizácií riadených národnými výbormi je príjmom rozpočtu národného výboru, ktorý ich riadi,

c)

od družstevných, spoločenských a ostatných organizácií je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, v územnom obvode ktorého má organizácia sídlo, a ak majú sídlo v územnom obvode Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, je príjmom rozpočtu tohto národného výboru.

(2)

Výnos dodatkových odvodov, s výnimkou dodatkových odvodov na znovurozdelenie prostriedkov,

a)

od rozpočtových a príspevkových organizácií je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky,

b)

od ostatných organizácií je príjmom rozpočtu, do ktorého plynú výnosy od týchto organizácií podľa odseku 1 alebo daň zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani,3 pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.4

(3)

Výnos pokút uložených daňovníkom podľa zákona o dôchodkovej dani je príjmom rozpočtu, do ktorého plynie výnos dôchodkovej dane od týchto daňovníkov.

§ 3

(1)

Správu odvodov, dôchodkovej dane, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút, ktorých výnos je príjmom

a)

rozpočtov krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, vykonávajú tieto národné výbory,

b)

rozpočtov ostatných národných výborov, vykonávajú okresné národné výbory.

(2)

Správu dôchodkovej dane a pokút od daňovníkov so sídlom v cudzine, ak je zdroj ich príjmov na území Slovenskej socialistickej republiky, vykonáva Mestská finančná správa v Bratislave.

§ 4

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 90/1977 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978 a zákona Slovenskej národnej rady č. 185/1980 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.

Šalgovič v.r.

Colotka v.r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

Zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.

Napr. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

2

Zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani.

3

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.

4

Napr. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov.