Čekejte, prosím...
A A A
174/1982 Sb. znění účinné od 1. 4. 1990 do 31. 12. 1990
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 576/1990 Sb.

1.1.1991

zrušeno

zákonem č. 91/1990 Sb.

1.4.1990

 

174

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1982

o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně

a příspěvku na sociální zabezpečení

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje rozpočtové určení výnosu a správu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty podle zákona o odvodech do státního rozpočtu1 a zákona o důchodové dani,2 s výjimkou výnosu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty, který je příjmem státního rozpočtu československé federace.

§ 2

(1)

Výnos odvodu ze zisku, odvodu volného zůstatku zisku, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení plyne

a)

od organizací se sídlem na území České socialistické republiky řízených ústředními státními orgány do státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen „státní rozpočet republiky“),

b)

od organizací řízených národními výbory do rozpočtu národního výboru, který je řídí,

c)

od družstevních, společenských a ostatních organizací do rozpočtu okresního národního výboru, v jehož územním obvodu má organizace sídlo.

(2)

Výnos dodatkových odvodů, s výjimkou dodatkového odvodu k přerozdělování prostředků, plyne

a)

od rozpočtových a příspěvkových organizací do státního rozpočtu republiky,

b)

od ostatních organizací do rozpočtu, do kterého od těchto organizací plynou výnosy podle odstavce 1 nebo daň ze zisku podle zákona o zemědělské dani,3 pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.4

(3)

Výnos pokuty uložené poplatníkům podle zákona o důchodové dani2 plyne do rozpočtu, do kterého od těchto poplatníků plyne výnos důchodové daně.

§ 3

(1)

Správu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtů národních výborů, vykonávají okresní národní výbory.

(2)

Správu odvodů, důchodové daně, příspěvku na sociální zabezpečení a pokuty, kterým podléhají organizace řízení Národním výborem hlavního města Prahy, vykonává Národní výbor hlavního města Prahy.

(3)

Správu důchodové daně a pokuty, kterým podléhají poplatníci se sídlem v cizině, vykonává, je-li zdroj příjmů na území České socialistické republiky, obvodní finanční správa v Praze 1.

§ 4

Zrušuje se zákon České národní rady č. 117/1971 Sb․, o rozpočtovém určení a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 89/1977 Sb, o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majektových a mimořádných dávek, a zákona České národní rady č. 183/1980 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.

Kempný v. r.

Korčák v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

Zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani.

Zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

Např. nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků.

Zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

2

Zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani.

3

Zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

4

Např. nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků.