Čekejte, prosím...
A A A
99/1994 Sb. znění účinné od 24. 5. 1994 do 9. 7. 1996

99

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 20. dubna 1994,

kterou se mění s doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a

katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a

zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu

zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb.

 

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem:

Čl. I

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 37 se vypouští písmeno i).

2.

V § 38 odst. 3 písm. a) bod 1 se vypouští dikce „a i)“ a čárka mezi písmeny „e), g)“ se nahrazuje spojkou „a“.

3.

V § 38 se vypouští odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 56).

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.

4.

§ 40 se doplňuje novým odstavcem 3, který včetně poznámek pod čarou č. 64a) a 64b) zní:

(3) Záznamem se zapisují též vlastnická práva k nemovitostem z privatizovaného majetku. 51) K provedení záznamu se ke smlouvě, zakladatelské listině nebo k potvrzení příslušného orgánu o prodeji veřejnou dražbou 62) připojí úředně ověřená kopie /54/ příslušné části privatizačního projektu, zahrnující úvodní stranu projektu, rozhodnutí příslušného orgánu o privatizaci, 64a) popřípadě schválení o privatizaci /64b/ včetně podmínek schválení u privatizačních projektů schválených před 13. srpnem 1993 a soupis nemovitého majetku, dále ověřená kopie 54) rozhodnutí zakladatele podniku o zrušení podniku nebo rozhodnutí o vynětí části majetku podniku a převedení privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky a výpis z obchodního rejstříku․ Při realizaci převodu privatizovaného majetku Pozemkovým fondem České republiky připojí se k uvedeným listinám též dohoda, kterou Fond národního majetku České republiky převádí privatizovaný majetek na Pozemkový fond České republiky.

64a)

§ 10 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

64b)

§ 10 odst. 1 až 3 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění platném do počátku účinnosti zákona č. 210/1993 Sb.„.

5.

V poznámce pod čarou č. 51) se za slovy „zákona č. 92/1992 Sb.„ spojka „a“ nahrazuje čárkou a na konci poznámky se připojují slova „a zákona č. 210/1993 Sb.„.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Šíma CSc. v.r.