Čekejte, prosím...
A A A
147/1995 Sb. znění účinné od 1. 8. 1995 do 31. 12. 2006

147

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. července 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce

a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče,

ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 8 odst. 1 včetně poznámky č. 6) zní:

(1) Stravovací jednotky činí

a)

v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt 6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

1.

ve věku od 3 do 6 let 28,00 Kč až 38,00 Kč,

2.

ve věku od 6 do 12 let 32,00 Kč až 44,00 Kč,

3.

ve věku od 12 let 36,00 Kč až 50,00 Kč,

4.

trvale upoutané na lůžko 28,00 Kč až 50,00 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

1․

ve věku od 3 do 6 let 15,40 Kč až 20,90 Kč,

2.

ve věku od 6 do 12 let 17,60 Kč až 24,20 Kč,

3.

ve věku od 12 let 19,80 Kč až 27,50 Kč,

4.

trvale upoutané na lůžko 15,40 Kč až 27,50 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,

c)

v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt: 6)

1.

strava normální 36,00 Kč až 50,00 Kč,

2.

strava dietní 40,00 Kč až 52,00 Kč,

3.

dieta diabetická, bílkovinná a výživná 50,00 Kč až 62,00 Kč,

d)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1.

strava normální 19,80 Kč až 27,50 Kč,

2.

strava dietní 22,00 Kč až 28,60 Kč,

3.

dieta diabetická, bílkovinná a výživná 27,50 Kč až 34,10 Kč.

__________

6)

§ 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb.“.

2.

V § 8 odst. 5 se v části věty za středníkem částka „24 Kč“ nahrazuje částkou „30 Kč“.

3.

V § 9 odst. 2 se ve větě první za slova „pořizovací ceny surovin“ vkládají tato slova: „pro přípravu stravy normální“.

4.

V § 13 odst. 2 se částka „24 Kč“ nahrazuje částkou „30 Kč“.

5.

V § 14 odst. 2 se na konci připojují tato slova: „pro přípravu stravy normální“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.