Čekejte, prosím...
A A A
19/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 134/1997 Sb.

1.1.1998

 

19

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. ledna 1996

o zvýšení důchodů v roce 1996

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon“):

§ 1

Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. dubnem 1996 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. březnu 1996 tak, že

a)

základní výměra důchodu se zvyšuje o 240 Kč měsíčně,

b)

procentní výměra důchodu se zvyšuje o 8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

§ 2

(1)

Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. březnu 1996 uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona činí 920 Kč měsíčně.

(2)

Procentní výměry důchodů přiznávaných od 1. dubna 1996 do 31. prosince 1996 se zvyšují ode dne přiznání o 8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu, a to před její úpravou podle § 46 nebo § 59 zákona.

§ 3

(1)

Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.

(2)

Je-li důchod náležející ke dni splátky důchodu v měsíci, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují, upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b) nebo § 2 odst. 2 podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny.

§ 4

Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. březnu 1996, pokud se jejich výše stanoví s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, činí 920 Kč měsíčně; v této částce je zahrnuto zvýšení důchodu o pevnou částku.1

§ 5

zrušen

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.Poznámky pod čarou:

§ 99 odst. 1 zákona.

Zákon č. 76/1995 Sb․, o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.

Poznámky pod čarou:
1

§ 99 odst. 1 zákona.

Zákon č. 76/1995 Sb․, o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.