Čekejte, prosím...
A A A
36/1996 Sb. znění účinné od 1. 2. 1996

36

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 1995 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.1

Dodatkový protokol na základě svého článku 4 vstoupil v platnost dnem 1. února 1996.

České znění Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Evropské dohodě

zakládající přidružení mezi

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně

a

Českou republikou na straně druhé (čl. 1-6)

Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství“), na jedné straně a

„Česká republika“, na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“) byla podepsána v Lucemburku dne 4. října 1993;

vzhledem k tomu, že cíle Evropské dohody uvedené v článku 1 této dohody zahrnují ustanovení vhodného rámce pro postupnou integraci České republiky do Společenství;

vzhledem k tomu, že Společenství a Česká republika se dohodly v hlavě VI a hlavě VII Evropské dohody, že budou napomáhat hospodářské a kulturní spolupráci;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém vrcholném zasedání v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 uvítala možnost nabídnutou přidruženým zemím účastnit se v rámci Evropských dohod programů Společenství;

vzhledem k tomu, že závěry zasedání předsednictva Evropské rady v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 stanoví, že budoucí spolupráce s přidruženými zeměmi bude orientována na cíl dosažení členství, jenž byl nyní stanoven, a že tato spolupráce bude zahrnovat účast přidružených zemí v programech Společenství s cílem podporovat integraci,

se rozhodly uzavřít tento protokol a za tím účelem jmenovaly své zplnomocněnce:

 

Evropské společenství:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT

Velvyslanec,

Stálý zástupce Španělského království,

Předseda Výboru stálých zástupců

 

Evropské společenství pro atomovou energii:

Günther BURGHARDT

Generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství

 

Česká republika:

Josef KREUTER

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

Vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích,

 

kteří, po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

se dohodli takto:

Článek 1

Česká republika se může účastnit rámcových programů, specifických programů, projektů a jiných akcí Společenství v oblastech:

výzkumu a technologického vývoje

informačních služeb

životního prostředí

vzdělání, odborné přípravy a mládeže

sociální politiky a zdravotnictví

ochrany spotřebitele

malých a středních podniků

cestovního ruchu

kultury

audiovizuálního sektoru

civilní obrany

podpory obchodu

energetiky

dopravy a

boje proti drogám a narkomanii.

Strany se mohou dohodnout připojit k výše uvedenému další oblasti činnosti Společenství, bude-li se mít za to, že se jedná o oblasti společného zájmu nebo oblasti, které by mohly přispět k dosažení cílů Evropské dohody.

Článek 2

Aniž by byla dotčena stávající účast České republiky na činnostech zmíněných v článku 1, Rada přidružení, ustavená Evropskou dohodou, rozhodne o podmínkách účasti České republiky na činnostech zmíněných v článku 1.

Článek 3

Finanční příspěvek České republiky na činnostech uvedených v článku 1 bude založen na zásadě, že Česká republika hradí náklady spojené se svou účastí.

V případě potřeby se může Společenství rozhodnout případ od případu a podle pravidel vztahujících se na všeobecný rozpočet Evropských společenství přispět finančně k příspěvku České republiky.

Strany se mohou dohodnout, že budou aplikována příslušná ustanovení hlavy VIII Evropské dohody o finanční spolupráci.

Článek 4

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu, kdy si strany vzájemně sdělí nótou splnění procedur nezbytných pro tento účel.

Článek 5

Tento protokol bude považován za dodatkový protokol k Evropské dohodě mezi Společenstvím a Českou republikou. Všechna všeobecná, institucionální a závěrečná ustanovení se budou v přiměřeném rozsahu uplatňovat od data vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském, švédském a českém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

 

Podepsáno v Bruselu dne dvacátého čtvrtého srpna roku tisíc devětset devadesát pět.

Za Českou republiku:

Josef Kreuter v. r.

 

Za Evropské společenství:

Francisco Javier Elorza Cavengt v. r.

 

Za Evropské společenství pro atomovou energii:

Günther Burghardt v. r.Poznámky pod čarou:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb․, o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Poznámky pod čarou:
1

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb․, o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.