Čekejte, prosím...
A A A
129/1997 Sb. znění účinné od 1. 8. 1997

129

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. května 1997

o zvýšení důchodů v roce 1997

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (dále jen „zákon“):

§ 1

Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. srpnem 1997 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. červenci 1997 tak, že

a)

základní výměra důchodu se zvyšuje o 200 Kč měsíčně,

b)

procentní výměra důchodu se zvyšuje o 8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

§ 2

(1)

Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. červenci 1997 uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona činí 1260 Kč měsíčně.

(2)

Procentní výměry důchodů přiznávaných od 1. srpna 1997 do 31. prosince 1997 se zvyšují ode dne přiznání o 8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni přiznání důchodu, a to před její úpravou podle § 46 nebo § 59 zákona.

§ 3

(1)

Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.

(2)

Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo s příjmem z výdělečné činnosti, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, zvýšení procentní výměry důchodu podle § 1 písm. b) nebo § 2 odst. 2 podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny.

§ 4

Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. červenci 1997, pokud se jejich výše stanoví s použitím předpisů platných před 1. lednem 1996, činí 1260 Kč měsíčně; v této částce je zahrnuto zvýšení důchodu o pevnou částku.1

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1997.

Ministr:

Ing. Říman v. r.Poznámky pod čarou:

§ 99 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb․, o důchodovém pojištění.Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.

Poznámky pod čarou:
1

§ 99 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb․, o důchodovém pojištění.Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.