Čekejte, prosím...
A A A
205/1997 Sb. znění účinné od 1. 9. 1997 do 31. 12. 2006

205

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. srpna 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb.,

o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb. a vyhlášky č. 262/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 písm. b) a c) zní:

b)

za bydlení

1.

v obytné místnosti se třemi a víceobyvateli . . . . . . . . . . 23 Kč,

2.

v obytné místnosti se dvěmaobyvateli . . . . . . . . . . 28 Kč,

3.

v obytné místnosti s jednímobyvatelem . . . . . . . . . . 36 Kč,

c)

za nezbytné služby

1.

při celoročním nebo týdennímpobytu v ústavu . . . . . . . . . . 39 Kč,

2.

při denním pobytu v ústavu . . . . . . . . . . 22 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

 

2.

V § 15 odst. 1 větě druhé se vypouští slovo „jiného“.

 

3.

§ 15 odst. 2 včetně poznámky č. 12) zní:

(2) Základní sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy činí měsíčně 9 Kč; základní sazba může být zvýšena podle místních podmínek až do výše částky odpovídající maximální ceně základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie stanovené v obci podle zvláštního předpisu o nájemném z bytu․12)

__________

12)

§ 5a vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb.“.

 

4.

V § 17 odst. 1 se částka „130 Kč“ nahrazuje částkou „150 Kč“.

 

5.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka „143 Kč“ nahrazuje částkou „165 Kč“, ve větě druhé se částka „90 Kč“ nahrazuje částkou „100 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „75 Kč“ nahrazuje částkou „85 Kč“.

 

6.

V § 18 odst. 5 se částka „70 Kč“ nahrazuje částkou „80 Kč“.

 

7.

§ 18 odst. 8 se vypouští.

Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 8 až 12.

 

8.

V § 18 odst. 9 se za slovo „prostor,“ vkládají slova „užívání výtahu,“, částka „150 Kč“ se nahrazuje částkou „165 Kč“ a na konci se připojují tato slova: „pro jednoho obyvatele“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.