Čekejte, prosím...
A A A
251/1997 Sb. znění účinné od 3. 4. 1997

251

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. dubna 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství. Rozhodnutí č. 1/97 nahrazuje tabulku II Protokolu č. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.*)

Rozhodnutí č. 1/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 3. dubna 1997.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ Č. 1/97

Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich

členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

ze dne 3. dubna 1997

týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků

původem ve Společenství (čl. 1-2)

Rada přidružení,

majíc na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé1) a zejména s ohledem na článek 6 (1) Protokolu 3 o obchodu mezi Českou republikou a Společenstvím se zemědělskými výrobky nezahrnutými v Příloze II Smlouvy o ES,

jelikož dle ustanovení Protokolu 3 se Česká republika zavázala stanovit jak zemědělskou část, tak nezemědělskou část dávek aplikovaných při dovozu ze Společenství na zboží obsažené v tomto Protokolu a snížit nezemědělskou část podle časového rozvrhu uvedeného v tabulce 2 Přílohy tohoto Protokolu,

jelikož Česká republika vypočetla ve shodě s články 1 a 2 Protokolu 3 zemědělské komponenty, které nahradí současné dávky ve shodě s časovým rozvrhem uvedeným v článku 5 (2) tohoto Protokolu,

rozhodla takto:

Článek 1

Cla aplikovaná při dovozu do České republiky na zpracované zemědělské výrobky původem ve Společenství obsažené v Protokolu 3 o obchodu mezi Českou republikou a Společenstvím se zemědělskými výrobky nezahrnutými v Příloze II Smlouvy o ES jsou stanovena v Příloze tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3.dubna 1997.

Dáno v Bruselu dne 3. dubna 1997

G. Testa v. r.

J. Konečný v. r.

tajemníci

Za Radu přidružení:

H. Van Mierlo v. r.

předsedaPoznámky pod čarou:

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Poznámky pod čarou:
*)

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.