Čekejte, prosím...
A A A
338/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001

338

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva životního prostředí

 

ze dne 11. prosince 1997

 

o podrobnostech nakládání s odpady

 

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 8, § 5 odst. 1 písm. g), § 6 odst. 1 písm. g), odst. 3, 4, § 7 odst. 2, odst. 4 písm. d), § 8 odst. 2, § 11 odst. 5 písm. d), § 18 odst. 2, § 19 odst. 1, 2, 5, § 20 odst. 1, 3, § 21 odst. 1, 2, § 29 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):

ODDÍL PRVNÍ

PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ

S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (§ 1-4)

§ 1

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů

§ 2

Sklady a shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady musí být vybaveny identifikačním listem odpadu podle přílohy č. 2 této vyhlášky a zvenčí označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu.1

§ 3

(1)

Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

(2)

Technické požadavky na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů:

a)

odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, např. tvarově, popisem nebo barevně,

b)

zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky umístěny mimo chráněné prostory,

c)

odolnost proti poškození při manipulaci s nimi,

d)

odolnost proti chemickým vlivům,

e)

v případě, že slouží jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí.

(3)

Shromažďovací prostředek nebezpečných odpadů je možno vyprázdnit pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání s nebezpečným odpadem nebo může sám být přepravním obalem nebo může být vyprázdněn do skladu nebezpečných odpadů nebo umístěn do skladu jako skladovací prostředek.

§ 4

(1)

Sklady, jejich části a skladovací prostředky nebezpečných odpadů musí:

a)

zajistit, aby odpady v nich uložené byly vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno mísení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostoru,

b)

zabezpečit svým provedením, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních předpisů,2

c)

zabezpečit skladování jednotlivých druhů nebezpečných odpadů za stejných podmínek jako skladování látek, výrobků a přípravků majících stejné nebezpečné vlastnosti.

(2)

Provozní řád pro sklad nebezpečných odpadů, jehož návrh tvoří přílohu žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, musí obsahovat následující údaje:

a)

datum uvedení skladu do provozu,

b)

seznam skladovaných odpadů podle Katalogu odpadů a způsob jejich skladování s technickým popisem zařízení skladu včetně druhů skladovacích obalů a způsobu manipulace se skladovanými odpady,

c)

maximální množství jednotlivých druhů skladovaných odpadů,

d)

způsob vedení evidence skladovaných odpadů,

e)

postup v případě havárie,

f)

zajištění bezpečnosti a hygieny práce,3

g)

identifikační listy skladovaných odpadů.

ODDÍL DRUHÝ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ

KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

A ZAŘÍZENÍ K ÚPRAVĚ A VYUŽÍVÁNÍ

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,

ZPŮSOB HODNOCENÍ ODPADŮ

PODLE VYLUHOVATELNOSTI

A SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ,

KTERÉ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT

NA SKLÁDKY (§ 5-11)

§ 5

Obecné technické požadavky na zařízení

k úpravě a využívání nebezpečných odpadů

a k zneškodňování odpadů

(1)

Zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů (dále jen "zařízení") může být zřízeno pouze v souladu se schválenou projektovou dokumentací dle zvláštních předpisů.4

(2)

Zařízení musí být označeno informační tabulí čitelnou z veřejného prostranství, na níž jsou následující informace:

a)

název zařízení,

b)

název, sídlo nebo místo nebo bydliště provozovatele zařízení, včetně jména a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

c)

orgán státní správy, který vydal souhlas s provozem zařízení a provozním řádem zařízení, včetně telefonního spojení,

d)

provozní doba zařízení.

(3)

Zařízení musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a okolí.

(4)

Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený zařízení obsluhovat.

(5)

Obsah žádosti o udělení souhlasu s provozem zařízení a provozním řádem zařízení je shodný s obsahem žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky. Její přílohou je i návrh provozního řádu zařízení.

§ 6

Provozní řád a provozní deník zařízení

k úpravě a využívání nebezpečných odpadů

a k zneškodňování odpadů

(1)

Obsah provozního řádu zařízení včetně způsobu dokladování kvality odpadů ze strany původců a oprávněných osob a způsobu nakládání s odpady během jejich přejímky provozovatelem zařízení je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2)

Provozovatel zařízení vede provozní deník provozu tohoto zařízení. Obsah provozního deníku je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

Požadavky na skládky odpadů a způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti

§ 7

Obecné požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení provozu skládky, těsnění,monitoring a způsoby uzavření a rekultivace skládky jsou stanoveny v závazných technických normách.5

§ 8

(1)

Pro účely zneškodnění odpadů uložením na skládky odpadů se odpady ukládají podle druhů a kategorií tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, stability a konstrukce skládky.

(2)

Přijímání odpadů na skládky jednotlivých skupin se posuzuje podle druhu a kategorie odpadů podle Katalogu odpadů a dále podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 4 této vyhlášky.

(3)

Skládky se dělí podle způsobu technického zabezpečení a provozování do těchto skupin:

skupina S I - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo I,

skupina S II - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo II,

skupina S III - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijetí na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě vodného výluhu a pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo III,

skupina S IV - určená pro odpady kategorie nebezpečný odpad.

(4)

Každá ze skládek s těsněním odpovídajícím skupinám S I až S IV může být i jednodruhová, se specifickým technickým řešením, režimem provozu a monitorování, na níž je možno přijímat vždy pouze jeden druh odpadu nebo odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi.

(5)

Odpady, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu, směsný komunální odpad a odpady s proměnlivými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi (např. odpady z drcení autovraků), nemohou být ukládány na skládky skupin S I a S II.

(6)

Před přijetím na skládku se odpad pro splnění požadovaných podmínek může upravit stabilizací tak, že výsledkem úpravy je jeho převedení do stavu s trvale sníženou vyluhovatelností škodlivých látek. Příjem upraveného odpadu na skládky je posuzován s využitím stejných metod a podmínek jako u neupravených odpadů.

(7)

Odpady upravené stabilizací, které jsou přijímány na skládky v průběhu technologického procesu stabilizace, mohou být na skládce umístěny pouze tak, aby bylo možné plnit podmínky a postupy přejímky odpadů uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky, po dokončení technologického procesu stabilizace odpadů.

(8)

Odpady lze na skládky přijímat za těchto podmínek:

a)

odpady kategorie ostatní odpad, s výjimkou odpadů splňujících podmínku dle odstavce 5, je možné přijímat na jednotlivé skupiny skládek v návaznosti na hodnocení jejich vyluhovatelnosti,

b)

odpady kategorie ostatní odpad s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být přijímány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti včetně skládek skupiny S IV, ale odpady zařazené do vyšší třídy vyluhovatelnosti nesmí být přijímány na skládky odpovídající nižší třídě vyluhovatelnosti,

c)

odpady kategorie nebezpečný odpad je možné přijímat pouze na skládky skupiny S IV,

d)

odpady, které nelze ukládat na skládky nebo které lze ukládat pouze po úpravě nebo podle § 9 této vyhlášky, jsou stanoveny v příloze č. 5 této vyhlášky.

Zvláštní způsoby ukládání odpadů na skládky odpadů

§ 9

(1)

Odpady lze ukládat na skládky i v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, dostatečně odolných vůči mechanickému poškození.

(2)

Nebezpečné odpady mohou být ukládány v kontejnerech nebo nádobách na skládkách skupiny S III. Na skládkách skupiny S III nemohou být ani s využitím kontejnerů a nádob ukládány odpady obsahující nadlimitní množství škodlivin, uvedené ve skupině B přílohy č. 5 této vyhlášky.

(3)

Upravené odpady obsahující nadlimitní množství škodlivin, uvedené ve skupině B přílohy č. 5 této vyhlášky, mohou být v kontejnerech nebo nádobách ukládány pouze na skládkách skupiny S IV.

(4)

Odpady obsahující nadlimitní množství škodlivin, uvedené ve skupině C přílohy č. 5 této vyhlášky, mohou být ukládány v kontejnerech nebo nádobách na skládkách odpovídajících jejich třídě vyluhovatelnosti.

(5)

Vnitřní izolace kontejnerů a nádob musí být odolná vůči korozivním účinkům uložených odpadů a nahrazuje jednu z technických bariér odpovídající skupiny skládky.

(6)

Kontejnery a nádoby se vždy umísťují do zvlášť vyčleněného prostoru skládky, samostatně sledovaného a monitorovaného.

(7)

Jednodruhová skládka může být řešena i jako skládka určená pro oddělené skládkování více druhů odpadů v samostatných prostorech (i kontejnerech a nádobách) určených pro oddělené ukládání odpadů uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých prostor zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.

§ 10

Seznam vybraných druhů odpadů, které smějí být přijímány na skládky pouze ve stabilizovaném stavu, je uveden ve skupině D přílohy č. 5 této vyhlášky. Tyto odpady lze přijímat pouze na skládky odpovídající vždy o jeden stupeň vyšší třídě vyluhovatelnosti, než do níž byly odpady zařazeny po své úpravě nebo v kontejnerech a nádobách podle § 9.

§ 11

Požadavky na zařízení ke spalování odpadů

Odpady se zneškodňují spalováním jen v zařízeních k tomuto účelu určených a splňujících požadavky stanovené zvláštními předpisy.6 V zařízeních, která nebyla původně pro spalování odpadů určena, lze spalovat odpady, jen jsou-li splněny požadavky stanovené zvláštními předpisy6 a příslušný orgán udělí k provozování těchto zařízení souhlas.

ODDÍL TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOVOZ, VÝVOZ

A TRANZIT ODPADŮ

A ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE

PŘI PŘEPRAVĚ ODPADŮ

PŘES HRANICE STÁTŮ (§ 12-13)

§ 12

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu

k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů

(1)

Žádost o udělení souhlasu k dovozu odpadů musí obsahovat tyto náležitosti:

a)

název, sídlo nebo místo nebo bydliště žadatele a jeho identifikační číslo,

b)

druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů a množství odpadů,

c)

způsob využití odpadů,

d)

doklad o oprávnění k nakládání s odpady,

e)

souhlas příslušného okresního úřadu k nakládání s nebezpečnými odpady,

f)

druh, kategorii, množství a způsob využití odpadů vzniklých po zpracování dovezeného odpadu,

g)

trasu přepravy odpadů na místo jejich využití, včetně hraničních přechodů (u nebezpečných odpadů),

h)

vyplněný doklad podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Tento doklad se vyplňuje zvlášť pro každý druh odpadu a zemi vývozu,

i)

doklad o schválení trvalého provozu zařízení na využití dováženého odpadu,

j)

informaci o roční kapacitě zpracovatelského zařízení a údaj o množství zpracovaného odpadu za uplynulý rok,

k)

doklad o smluvním zajištění dodávky.

(2)

Náležitosti oznámení o dovozu či tranzitu odpadů ( § 11 odst. 4 zákona) jsou stejné jako náležitosti žádosti o udělení souhlasu uvedené v odstavci 1.

(3)

Žádost o udělení souhlasu k vývozu odpadů musí obsahovat tyto náležitosti:

a)

název, sídlo nebo místo nebo bydliště žadatele a jeho identifikační číslo,

b)

druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů a množství odpadů,

c)

trasu přepravy odpadů, včetně hraničních přechodů (u nebezpečných odpadů),

d)

vyplněný doklad podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Tento doklad se vyplňuje zvlášť pro každý druh odpadu a zemi dovozu,

e)

souhlas příslušných orgánů zemí tranzitu a dovozu,

f)

doklad o smluvním zajištění využití odpadů,

g)

doklad o pojištění,

h)

doklad o oprávnění k nakládání s odpady,

i)

souhlas příslušného okresního úřadu k nakládání s nebezpečnými odpady.

(4)

Žádost o udělení souhlasu k tranzitní přepravě odpadů musí obsahovat tyto náležitosti:

a)

název, sídlo nebo místo nebo bydliště žadatele a jeho identifikační číslo,

b)

druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů a množství odpadů,

c)

způsob a trasu přepravy odpadů přes území České republiky, včetně hraničních přechodů,

d)

souhlas příslušných orgánů zemí tranzitu a dovozu,

e)

potvrzení, že pokud odpady nebudou dovozcem přijaty, budou vývozcem vzaty na vlastní náklady zpět,

f)

vyplněný doklad podle přílohy č. 6 této vyhlášky. Tento doklad se vyplňuje zvlášť pro každý druh odpadu,

g)

doklad o smluvním zajištění tranzitované dodávky.

(5)

Souhlas k dovozu nebo vývozu odpadů podle zákona nenahrazuje povolení k dovozu nebo vývozu podle zvláštních předpisů.7

§ 13

Evidence odpadů při přepravě odpadů

přes hranice států

(1)

Evidenční list pro přepravu odpadů přes hranice státu (dále jen "evidenční list") podle přílohy č. 7 této vyhlášky vyplňuje žadatel v pěti stejnopisech.

(2)

Evidenční list je součástí průvodní dokumentace každé zásilky odpadů po dobu její přepravy, tj. od původce odpadů po jeho příjemce.

ODDÍL ČTVRTÝ

PODMÍNKY,

ZA KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT SLEVU

Z POPLATKU ZA ULOŽENÍ ODPADŮ (§ 14)

§ 14

(1)

Slevu z poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku je možno uplatnit v případě, že obec stanovila obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, a za předpokladu, že tříděním odpadu byla

a)

odstraněna složka nebezpečného odpadu (druhy nebezpečného odpadu podskupiny 20 01 podle Katalogu odpadů) v minimální výši 1 kg na obyvatele a rok,

b)

využita nebo předána k využití složka odpadu využitelná jako druhotná surovina (druhy odpadu podskupiny 20 01 dle Katalogu odpadů) v minimální výši 35 kg na obyvatele a rok.

(2)

Sleva z poplatku se nevztahuje na odpad komunálního charakteru získaný obcí na základě smlouvy ve smyslu § 9 odst. 5 zákona.

(3)

Obec vede o sběru, třídění, využití nebo předání k využití či předání nebezpečného podílu komunálního odpadu ke zneškodnění samostatnou evidenci podle přílohy č. 8 této vyhlášky.

(4)

Nárok na slevu oznámí obec jako původce komunálního odpadu příjemci poplatku spolu s doklady potvrzujícími tento nárok. Příjemce poplatku do jednoho měsíce od přijetí oznámení zašle potvrzení nároku na slevu žádající obci a provozovateli skládky. V případě, že příjemce poplatku nesouhlasí s předloženým nárokem na slevu, zašle příslušnému okresnímu úřadu žádost o řešení sporu. Stejnou žádost zašle okresnímu úřadu žádající obec, pokud do jednoho měsíce od oznámení nároku na slevu neobdrží od příjemce poplatku potvrzení tohoto nároku.

(5)

Výše slevy je při splnění podmínky dle odstavce 1 písm. a) 70 % poplatku, při splnění podmínek odstavce 1 písm. a) a b) 100 % poplatku.

ODDÍL PÁTÝ

SEZNAM ODPADŮ,

U NICHŽ JE OPRÁVNĚNÁ OSOBA POVINNA

PŘI JEJICH ODBĚRU A VÝKUPU

VÉST EVIDENCI OSOB,

OD KTERÝCH ODPAD ODEBRALA

NEBO VYKOUPILA (§ 15)

§ 15

Oprávněná osoba provádějící sběr nebo výkup odpadů je v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 3 zákona povinna vést evidenci fyzických a právnických osob a zjišťovat jejich totožnost v případě příjmu následujících druhů odpadů dle Katalogu odpadů:

 

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

17 04 01

měď, bronz, mosaz

17 04 02

hliník

17 04 03

olovo

17 04 04

zinek

17 04 06

cín

17 04 07

směsi kovů (17 04 01 - 06)

17 04 08

kabely.

ODDÍL ŠESTÝ

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ A OBALŮ,

PŘÍPUSTNÝ OBSAH OLOVA, KADMIA, RTUTI

A ŠESTIMOCNÉHO CHROMU

V POUŽÍVANÝCH OBALECH

A ROZSAH VYUŽÍVÁNÍ OBALŮ

A JEJICH RECYKLOVÁNÍ (§ 16-18)

§ 16

(1)

Značení materiálové identifikace musí být na obalu nebo jeho etiketě dobře viditelné, snadno čitelné, náležitě odolné, trvanlivé, a to i po otevření obalu.

(2)

Značení materiálové identifikace se provádí grafickou značkou a číselným nebo abecedním kódem podle ČSN 77 0052.

(3)

Pokud bude obal sloužit jako přepravní, musí jeho značení odpovídat zvláštním předpisům.

§ 17

Součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v používaných obalech nesmí, s výjimkou skla, překročit: - 600 ppm do 30. června 1998,

-

250 ppm do 30. června 1999,

-

100 ppm do 30. června 2001.

§ 18

(1)

Podíl využívaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 35 % hmotnostních.

(2)

Podíl recyklovaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 15 % hmotnostních.

ODDÍL SEDMÝ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE

A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ (§ 19-20)

§ 19

(1)

Pro účely evidence odpadů se odpady zařazují podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.

(2)

Evidenci odpadů vedou:

a)

původci odpadů,

b)

oprávněné osoby, které provádějí sběr a výkup odpadů,

c)

oprávněné osoby, které provádějí úpravu, využívání a zneškodňování odpadů,

d)

oprávněné osoby, které provádějí přepravu a dopravu nebezpečných odpadů.

(3)

Původci odpadů a oprávněné osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) vedou evidenci odpadů průběžně v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 8 této vyhlášky. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Evidence odpadů podle § 3 odst. 3 zákona se vede zvlášť.

(4)

Evidenci podle odstavce 3 vedou původci a oprávněné osoby při každé produkci a nakládání s odpady za odpady vlastní a odpady převzaté od jiných právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

(5)

Původci odpadů a oprávněné osoby při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 2 zákona zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 9A této vyhlášky. Hlášení se vede zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. Hlášení se zasílá okresnímu úřadu místně příslušnému podle sídla samostatné provozovny. Okresní úřad může po vzájemné dohodě přijmout hlášení na technickém nosiči dat.

(6)

Provozovatelé zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů zasílají údaje o zařízení do dvou měsíců od zahájení nebo ukončení provozu a do 15. února 1998 u již provozovaných zařízení příslušnému okresnímu úřadu v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 9B této vyhlášky.

(7)

Původci odpadů a oprávněné osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) vedou evidenci shromažďovacích míst nebezpečných odpadů.

(8)

Oprávněné osoby uvedené v odstavci 2 písm. d) ohlašují evidenci o přepravě nebezpečného odpadu v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 10 této vyhlášky. Údaje se pro každou přepravu ohlašují zvlášť, a to sedmi stejnopisy evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území České republiky, který je uveden v příloze č. 10.

(9)

Evidenci podle odstavců 3 a 6 uchovávají ti, kteří ji vedou, po dobu minimálně pěti let, provozovatelé skládek minimálně 70 let po ukončení rekultivace.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Ministr:

Ing. Skalický v. r.Poznámky pod čarou:

Např. nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb․, o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ČSN 65 6690 Ropné oleje.

Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Např. ČSN 83 8030 Skládkování odpadů.

Např. zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

Např. zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích ze zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Např. nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb․, o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ČSN 65 6690 Ropné oleje.

2

Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

5

Např. ČSN 83 8030 Skládkování odpadů.

6

Např. zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

7

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích ze zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.