Čekejte, prosím...
A A A
263/1998 Sb. znění účinné od 17. 11. 1998 do 31. 12. 2005

263

 

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 3. listopadu 1998,

kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace

 

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 54 odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizací, vymezených v ustanovení § 2 odst. 8 zákona, kterým jsou utajované skutečnosti poskytnuty nebo u kterých utajované skutečnosti vznikají, vzor bezpečnostního dotazníku organizace a způsob jeho vyplňování a vzory dalších tiskopisů.

§ 2

Žádost o vydání potvrzení

Vzor žádosti o vydání potvrzení podle § 54 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Bezpečnostní politika organizace

(1)

Bezpečnostní politika organizace definuje cíle organizace v oblasti ochrany utajovaných skutečností, specifikuje utajované skutečnosti v organizaci a jejich předpokládaný rozsah při realizaci podnikatelských záměrů, místa jejich výskytu, hodnotí možná rizika ohrožení bezpečnosti utajovaných skutečností a stanoví způsoby použití prostředků ochrany utajovaných skutečností stanovených ustanoveními § 47 až 54 zákona.

(2)

Bezpečnostní politika organizace ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 písm. b) zákona je písemný dokument obsahující souhrn organizačních, řídicích a kontrolních opatření k zabezpečení ochrany utajovaných skutečností.

(3)

K realizaci bezpečnostní politiky zpracovává organizace bezpečnostní projekt organizace podle ustanovení § 60 zákona.

§ 4

Bezpečnostní projekt organizace

Bezpečnostní projekt organizace, kromě náležitostí stanovených v ustanovení § 60 odst. 2 zákona, obsahuje:

a)

druh, rozsah a stupeň utajení utajovaných skutečností, které mají být organizaci poskytnuty nebo které mají v organizaci vzniknout,

b)

pracoviště a místa, kde se budou utajované skutečnosti vyskytovat,

c)

možná rizika ohrožení utajovaných skutečností,

d)

způsoby použití prostředků ochrany utajovaných skutečností a stanovení odpovědnosti za jejich uplatnění,

e)

organizační doporučení pro realizaci bezpečnostního projektu,

f)

kontrolní opatření,

g)

časový harmonogram realizace,

h)

materiální a finanční nároky,

i)

u osob, které se budou seznamovat s utajovanými skutečnostmi, stupeň utajení, pro který byly určeny podle ustanovení § 38 zákona.

§ 5

Bezpečnostní dotazník organizace

(1)

Vyplněný bezpečnostní dotazník organizace, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, je základním podkladem pro ověření bezpečnostní spolehlivosti organizace.

(2)

Vyplněný bezpečnostní dotazník organizace slouží pouze pro potřeby provedení bezpečnostní prověrky organizace.

§ 6

Způsob a postup ověřování

bezpečnostní spolehlivosti organizace

Ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace, jako jedné z podmínek pro vydání potvrzení podle § 55 písm. c) zákona, se provádí realizací opatření uvedených v § 59 odst. 4 zákona. Cílem tohoto ověřování je zjistit, zda u organizace existují skutečnosti, které lze označit za bezpečnostní riziko podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona, a ve vyhodnocení stanoveném § 59 odst. 4 písm. e) zákona, zda zjištěné skutečnosti jsou bezpečnostním rizikem.

§ 7

Potvrzení a oznámení

(1)

Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") vydá a zašle organizaci potvrzení podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona do 30 dnů po dni skončení bezpečnostní prověrky organizace. Vzor potvrzení je uveden v příloze č. 3.

(2)

Úřad zašle organizaci oznámení o nevydání potvrzení podle § 62 odst. 2 zákona do 30 dnů po dni skončení bezpečnostní prověrky organizace. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 4.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:

Ing. Kadlec v. r.