Čekejte, prosím...
A A A
265/1998 Sb. znění účinné od 1. 12. 1998

265

 

 

SDĚLENÍ

 

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1998 byl v Bruselu podepsán Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu.

 

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 7 dnem 1. prosince 1998.

 

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL

o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné

a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království

do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci

Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (čl. 1-8)

Vláda České republiky na straně jedné a

Evropské společenství (dále jen "Společenství") na straně druhé,

 

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen "Evropská dohoda") byla podepsána v Bruselu dne 4. října 1993 a vstoupila v platnost 1. února 1995;

 

vzhledem k tomu, že 1. ledna 1995 vstoupily do Evropské unie Rakouská republika, Finská republika a Švédské království;

 

vzhledem k tomu, že podle článků 76, 102 a 128 Aktu o vstupu z roku 1994 musí Rakouská republika, Finská republika a Švédské království s účinností od 1. ledna 1995 uplatňovat ustanovení preferenčních dohod, které Společenství uzavřelo s určitými třetími zeměmi, mezi nimi i s Českou republikou;

 

vzhledem k tomu, že Společenství s účinností od 1. ledna 1995 přijalo přechodná opatření ve formě autonomních celních kvót zohledňujících preferenční celní koncese, které byly vůči České republice uplatňovány Rakouskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím, a vzhledem k tomu, že Česká republika s účinností od 1. ledna 1995 přijala přechodná opatření ve formě celních kvót zohledňujících režim preferenčních celních sazeb, který Česká republika uplatňovala vůči Rakouské republice, Finské republice a Švédskému království, zejména pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;

 

vzhledem k tomu, že závazky České republiky a Společenství v rámci jednání Uruguayského kola vyžadují úpravy režimů dovozních cel v České republice a Společenství, zvláště pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;

 

vzhledem k tomu, že vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a realizace výsledků Uruguayského kola budou mít pravděpodobně vliv na dvoustranné koncese v rámci Evropské dohody, je proto nezbytné upravit Dohodu prostřednictvím Protokolu o úpravách obchodních aspektů této Dohody;

 

vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 95/131/EC1 rozhodla o tom, že od 1. ledna 1995 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou jménem Společenství sjednala Komise a která s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie pozměnila Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;

 

vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 96/224/EC2 rozhodla o tom, že od 1. ledna 1996 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou sjednala Komise jménem Společenství v návaznosti na přezkoumání a úpravu Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;

 

vzhledem k tomu, že celní koncese Společenství pro ryby a výrobky z ryb původem z České republiky již berou v úvahu rozšíření Společenství o Rakouskou republiku, Finskou republiku a Švédské království, jakož i množství stanovená ve výměně dopisů z 22. září 1994;

 

se rozhodly určit vzájemnou dohodou, jaké změny je třeba přijmout v obchodních ustanoveních Dohody v návaznosti jednak na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a jednak na vstup v platnost výsledků Uruguayského kola v oblasti zemědělství, a za tímto účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce:

 

 

Vláda České republiky:

Josef Kreuter,

velvyslanec,

vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

 

Evropské společenství:

Manfred Scheich,

velvyslanec,

stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců

 

Günther Burdhardt,

generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství,

 

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v náležité formě,

 

 

dohodli následovně:

Článek 1

Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky se doplňuje následovně:

 

1.

První pododstavec článku 2(3) se nahrazuje následujícím:

"3. Původ výrobků spadajících do tohoto Protokolu bude určen v souladu s pravidly o nepreferenčním původu platnými ve Společenství.".

 

2.

Příloha II se nahrazuje textem Přílohy A k tomuto Protokolu.

 

3.

Odstavec 3 článku 2 Dodatku A se nahrazuje následujícím:

"Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží pokrytého průvodním osvědčením EUR․1 nebo formulářem EUR.2 vydanými v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě v případech, kdy tyto dokumenty jasně stanoví, že Česká republika má být považována za zemi původu podle pravidel o nepreferenčním původu platných ve Společenství.".

 

 

4.

Druhá odrážka pododstavce 2 odstavce 2 článku 14 Dodatku A se doplňuje následovně:

"- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:

 

AT - Rakousko

BL - Benelux

DE - Spolková republika Německo

DK - Dánsko

EL - Řecko

ES - Španělsko

FI - Finsko

FR - Francie

GB - Spojené království

IE - Irsko

IT - Itálie

PT - Portugalsko

SE - Švédsko".

 

 

5.

Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor osvědčení o původu, se nahrazuje textem Přílohy B k tomuto Protokolu.

 

6.

Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor vývozní licence, se nahrazuje textem Přílohy C k tomuto Protokolu.

 

7.

Příloha k Dodatku B se nahrazuje textem Přílohy D k tomuto Protokolu.

 

8.

Příloha k Dodatku C se nahrazuje textem Přílohy E k tomuto Protokolu.

Článek 2

Pokud jde o zpracované zemědělské výrobky:

 

1.

Text Protokolu 3 k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy F k tomuto Protokolu.

 

2.

Odstavec 1 článku 9 se nahrazuje následujícím textem:

 

"1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.".

 

 

3.

Odstavec 2 článku 19 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

 

"2. Pojem "zemědělské výrobky" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91.".

Článek 3

Pokud jde o zemědělské výrobky:

 

1.

Přílohy XIa a XIb a Příloha XII k Evropské dohodě se nahrazují texty Příloh G a H k tomuto Protokolu v tomto pořadí.

 

2.

Odstavce 2 a 3 článku 21 Evropské dohody se nahrazují následujícími odstavci:

"2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.".

 

3.

Odstavec 4 článku 21 Evropské dohody se ruší.

 

4.

Příloha XIV k Evropské dohodě se ruší.

Článek 4

Pokud jde o rybný průmysl:

 

1.

Příloha XV k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy I k tomuto Protokolu.

 

2.

První věta článku 24 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

"Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII.".

 

3.

Přílohy XVI a XVII se stávají Přílohami XIV a XV.

Článek 5

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Protokolu. Tento Protokol je součástí Evropské dohody.

Článek 6

Tento Protokol schválí vláda České republiky i Společenství podle jejich vlastních postupů. Strany přijmou příslušná opatření k realizaci tohoto Protokolu.

Článek 7

Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že příslušné postupy dle článku 6 byly ukončeny.

Článek 8

Tento Protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v následujících jazycích: českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském a všechny tyto texty mají stejnou platnost.

 

 

V Bruselu dne 27. října 1998.

Za vládu České republiky:

 

Ing. Josef Kreuter v. r.

velvyslanec,

vedoucí Mise České republiky

při Evropských společenstvích

Za Evropské společenství:

 

Manfred Scheich v. r.

velvyslanec,

stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců

 

Günther Burdhardt v. r.

generální ředitel Generálního ředitelství

pro vnější politické vztahy

Komise Evropských společenství

Dodatky:

PŘÍLOHA A

"PŘÍLOHA II

 

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

 

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I)

 

(v tunách nebo 1000 kusů/párů)

 

Kategorie

Jednotka

1996

1997

 

 

 

 

2

tuny

17.488

17.838

2a

tuny

7.650

7.803

3

tuny

5.424

5.641

4

1000 kusů

8.106

8.430

5

1000 kusů

4.362

4.536

6

1000 kusů*

4.393

4.569

7

1000 kusů

1.740

1.810

8

1000 kusů

5.641

5.811

9

tuny

1.875

1.950

20

tuny

2.592

2.747

32

tuny

4.677

4.958

39

tuny

1.410

1.494

12

1000 kusů

18.943

19.890

15

1000 kusů

1.116

1.172

16

1000 kusů

1.782

1.871

17

1000 kusů

615

652

24

1000 kusů*

2.804

2.944

26

1000 kusů

1.848

1940

76

tuny

2.537

2.689

36

tuny

1.563

1.641

90

tuny

4.222

4 475

110

tuny

4.319

4.579

117

tuny

3.576

3.790

118

tuny

1.293

1.371

 

 

Pro odečítání vývozů od odsouhlasených množstevních limitů může být použit přepočítací poměr 5 oděvů (jiné než kojenecké) maximální obchodní velikosti 130 cm za 3 oděvy, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm až do výše 5% množstevního limitu. Vývozní licence pro tyto výrobky musí mít v kolonce 9 uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikost nepřesahuje 130 cm, musí být použit přepočítací poměr.".

PŘÍLOHA B

PŘÍLOHA C

PŘÍLOHA D

"Příloha k Dodatku B

 

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I )

 

 

PRÁCE VE MZDĚ

Množstevní limity Společenství

 

(v 1 000 kusech/párech)

 

Kategorie

Jednotka

1996

1997

 

 

 

 

4

kusy

6 786

7 193

5

kusy

5 299

5 617

6

kusy

6 270

6 646

7

kusy

3 407

3 611

8

kusy

5 603

5 855

12

páry

9 605

10 325

15

kusy

3 015

3 241

16

kusy

1 719

1 848

17

kusy

1 117

1 218

24

kusy

1 290

1 387

26

kusy

1 991

2 140

76

tuny

4 758

5 186".

PŘÍLOHA E

PŘÍLOHA F

"PROTOKOL 3

o obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím

Článek 1

 

1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.

 

2. Rada přidružení může rozhodnout o:

- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu

- změně cel uvedených v Přílohách

- zvýšení nebo zrušení celních kvót.

 

3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků, Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.

 

Článek 2

Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:

 

- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo

 

- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.

 

Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.

 

Článek 3

Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.

 

Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

 

 

Příloha 1

Tabulka 1:

 

 

Tabulka 2:

 

KVANTITATIVNÍ PREFERENČNÍ KVÓTA NA ZBOŽÍ PŮVODEM

V ČESKÉ REPUBLICE

 

CN kód

Roční kvóta

Clo v rámci kvóty

(v 1000 kg)

 

 

1516 20 10

314

0 %

 

Tabulka3:

 

ROČNÍ KVÓTY, V JEJICHŽ RÁMCI SE UPLATŇUJÍ SNÍŽENÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

 

 

Rok

Roční kvóta (v ECU)

1997

3 986 400

1998

4 348 800

1999

4 11 200

2000

5 073 600

2001 a dále

5 436 000

 

 

Tabulka 4:

 

ZÁKLADNÍ MNOŽSTVÍ BRANÁ V ÚVAHU PŘI VÝPOČTU SNÍŽENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH

KOMPONENTŮ A DODATKOVÝCH CEL UPLATŇOVANÝCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ,

DO SPOLEČENSTVÍ UVEDENÉHO V TABULCE 1,

 

 

 

Od

Od

Od

Od

 

 

Základní výrobek

1. 7. 1997

1. 7. 1998

1. 7. 1999

1. 7.

2000

 

 

 

 

 

 

do

do

do

 

 

 

30. 6. 1998

30. 6. 1999

30. 6. 2000

 

 

 

v ECU/100kg

 

 

 

 

 

Pšenice 8,524

7,900

7,277

6,653

 

 

Pšenice durum

13,231

12,263

11,295

10,326

 

Žito 8,306

7,698

7,090

6,483

 

 

Ječmen 2,373

2,199

2,026

1,852

 

 

Kukuřice 7,408

7,408

7,193

6,577

 

 

Rýže s dlouhými

23,706

21,972

20,237

18,502

 

zrny bez plev

 

 

 

 

 

Sušené odstředěné

26,730

25,740

24,750

23,760

 

mléko

 

 

 

 

 

Sušené plnotučné

33,423

30,978

28,532

26,086

 

mléko

 

 

 

 

 

Máslo 48,575

45,021

41,467

37,912

 

 

Bílý cukr 32,565

31,795

30,573

29,350

 

 

 

PŘÍLOHA II

 

Cla uplatňovaná na zboží původem ve Společenství při dovozu do České republiky

 

 

Celní sazba v %

CN kód

Popis

Celní sazba v %

 

 

1997

1998

1999

2000 a dále

1

2

3

4

5

6

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

 

0403 10

- Jogurt:

-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 10 51

---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

0403 10 53

---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

0403 10 59

---- Převyšujícím 27 % hmotnostních

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

 

--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 10 91

---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

15,0

15,0

15,0

15,0

0403 10 93

----Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

15,0

15,0

15,0

15,0

0403 10 99

---- Převyšujícím 6 % hmotnostních

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

0403 90

- Ostatní:

 

 

 

 

 

-- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

 

 

 

 

--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 90 71

---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

max (1)

max

max

max

0403 90 73

---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

max

max

max

max

0403 90 79

---- Převyšujícím 27 % hmotnostních

24,4

22,5

22,5

22,5

 

--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:

 

 

 

 

0403 90 91

---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

16,5

12,0

12,10

12,0

0403 90 93

---- Převyšujícím 3 % avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

17,3

13,0

13,0

13,0

0403 90 99

---- Převyšujícím 6 % hmotnostních

21,4

18,5

18,5

18,5

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:

 

 

 

 

0405 20

- Pomazánky z mléčných tuků:

 

 

 

 

0405 20 10

-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních, avšak převyšujícím

4,1

4,1

4,1

4,1

0405 20 30

-- S obsahem luku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních

4,1

4,1

4,1

4,1

1517

Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

 

 

 

 

1517 10

Margarin, vyjma tekutý margarin:

 

 

 

 

1517 10 10

-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

20,0

20,0

20,0

20,0

1517 90

- Ostatní:

 

 

 

 

1517 90 10

-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

20,0

20,0

20,0

20,0

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

 

 

 

 

1704 10

- Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

 

 

1704 10 11 až

-- S obsahem měné než 60 % hmotnostních sacharózy

7.5

7.5

7.5

7.5

1704 10 19

(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

 

 

 

 

1704 10 91 až

-- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy

7.5

7.5

7.5

7.5

1704 10 99

(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

 

 

 

 

1704 90

- Ostatní:

 

 

 

 

1704 90 10

Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek

7.5

7.5

7.5

7.5

1704 90 30

-- Bílá čokoláda

7.5

7.5

7.5

7.5

1704 90 51 až

- Ostatní:

9,4

7.5

7.5

7.5

1704 90 99

 

 

 

 

 

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

3,0

3,0

3,0

3,0

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

0,8

0,8

0,8

0,8

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

5,0

5,0

5,0

5,0

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

 

 

 

 

1806 10

- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

8,3

6,0

6,0

6,0

1806 20

- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

-- Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

13,5

12,7

12,7

12,7

1806 20 30

- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

9,5

7,6

7,6

7,6

 

-- Ostatní:

 

 

 

 

1806 20 50

--- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

8,3

6,0

6,0

6,0

1806 20 70

--- Čokoládová mléčná drobenka

8,9

6,9

6,9

6,9

1806 20 80

--- Čokoládové polevy

9,4

7,5

7,5

7,5

1806 20 95

--- Ostatní

9,4

7,5

7,5

7,5

1806 31 00

-- Plněné

11,4

10,0

10,0

10,0

11806 32

--Neplněné:

11,6

10,0

10,0

10,0

1806 90

- Ostatní

9,4

7,5

7,5

7,5

1901

Sladový výtažek: potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401- 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

1901 10

- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej

5,5

5,5

5,5

5,5

1901 20

- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

5,5

5,5

5,5

5,5

1901 90

- Ostatní

6,1

4,9

4,9

4,9

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené jako, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený

- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

 

 

 

 

1902 11 00

- Obsahující vejce

19,2

19,2

19,2

19,2

1902 19

-- Ostatní

19,2

19,2

19,2

19,2

1902 20

- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

 

 

 

1902 20 91 až

- Ostatní

10,0

10,0

10,0

10,0

1902 20 99

 

 

 

 

 

1902 30

- Ostatní těstoviny:

 

 

 

 

1902 30 10

-- Sušené

19,0

19,0

19,0

19,0

1902 30 90

-- Ostatní

17,4

17,4

17,4

17,4

1902 40

- Kuskus

5,5

3,7

1,9

0,0

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech

2,0

1,3

0,7

0,0

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny ( jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

1904 10

- Výrobky z obilí získaná bobtnáním nebo pražením:

 

 

 

 

1904 10 10

-- Z kukuřice

 

 

 

 

1904 10 30

-- Z rýže

 

 

 

 

1904 10 90

-- Ostatní

 

 

 

 

1904 20

- Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:

 

 

 

 

1904 20 10

Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček

4,5

4,3

4,1

4,0

 

-- Ostatní

 

 

 

 

1904 20 91

--- Z kukuřice

4,5

4,5

4,0

3,0

1904 20 95

--- Z rýže

0,0

0,0

0,0

0,0

1904 20 99

--- Ostatní

4,5

4,5

4,0

3,0

1904 90

- Ostatní:

 

 

 

 

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky

 

 

 

 

1905 10

- Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"

4,5

4,5

4,5

4,5

1905 20

- Perník:

 

 

 

 

1905 20 10

-- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

5,0

5,0

5,0

5,0

1905 20 30

-- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

5,0

5,0

5,0

5,0

1905 20 90

-- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)

6,4

6,4

5,9

5,0

1905 30

- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

 

-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

 

 

 

 

1905 30 11

--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g

6,3

5,0

5,0

5,0

1905 30 19

--- Ostatní

6,3

5,0

5,0

5,0

 

--- Ostatní

 

 

 

 

 

--- Sladké sušenky:

 

 

 

 

1905 30 30

---- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku

7,8

7,0

7,0

7,0

 

---- Ostatní:

 

 

 

 

1905 30 51

---- Dvojité (slepované) sušenky plněné

7,8

7,0

7,0

7,0

1905 30 59

----- Ostatní

 

 

 

 

 

--- Oplatky a malé oplatky:

 

 

 

 

1905 30 91

---- Slané, též plněné

5,0

5,0

5,0

5,0

1905 30 99

---- Ostatní

5,0

5,0

5,0

5,0

1905 40

- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

5,0

5,0

5,0

5,0

1905 90

- Ostatní

5,0

5,0

5,0

5,0

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

- Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:

 

 

 

 

2101 12

-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:

 

 

 

 

2101 12 98

-- Ostatní

1,9

1,9

1,9

1,9

2101 20

-Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

1,9

1,9

1,9

1,9

2101 30

- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

10,0

8,0

8,0

8,0

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva

 

 

 

 

2102 10

- Aktivní droždí:

 

 

 

 

2102 10 10

-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

 

 

 

 

2102 10 31 až

-- Chlebové kvasnice

 

 

 

 

2102 10 39

 

 

 

 

 

2102 10 90

-- Ostatní

7,0

7,0

7,0

6,8

2102 20

- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:

 

 

 

 

 

-- Neaktivní droždí:

 

 

 

 

 

-V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnost nepřesahující 1 kg

7,0

7,0

7,0

6,8

2102 30 00

- Hotové prášky do pečiva

4,5

4,5

4,5

4,5

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice

 

 

 

 

2103 10

- Sojová omáčka

0,0

0,0

0,0

0,0

2103 20

- Kečup a jiné omáčky z rajčat

6,3

5,0

5,0

5,0

2103 30

- Hořčičná moučka a připravená hořčice:

 

 

 

 

2103 30 90

-- Připravená hořčice

4,5

4,5

4,5

4,5

2103 90

- Ostatní:

 

 

 

 

2103 90 90

-- Ostatní

5,0

5,0

5,0

5,0

2104

Polévky a bujóny; připravily pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků

 

 

 

 

2104 10

- Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny

4,0

4,0

4,0

4,0

2104 20

- Homogenizované směsi potravinových přípravků

4,5

4,5

4,5

4,5

2105

Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

15,0

15,0

15,0

15,0

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

 

2106 10

- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

4,4

4,4

4,4

4,0

2106 90

- Ostatní:

 

 

 

 

2106 90 10

-- Sýrové fondues

 

 

 

 

2106 90 20

-- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

12,5

12,5

12,5

12,5

 

-- Ostatní:

 

 

 

 

2106 90 92

--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

4,1

4,1

4,1

4,1

2106 90 98

--- Ostatní

4,1

4,1

4,1

4,1

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných stavidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

 

 

 

 

220210

- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

15,0

15,0

15,0

15,0

2202 90

- Ostatní:

 

 

 

 

2202 90 10

-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel

5,5

5,5

5,5

5,5

 

-- Ostatní s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:

 

 

 

 

2202 90 91

--- Nižším než 0,2 %

6,2

6,2

6,2

6,2

2202 90 95

--- 0,2 % nebo vyšším, avšak nižším než 2 %

max

max

max

max

2202 90 99

--- 2 % nebo vyšším

max

max

max

max

2203

Pivo ze sladu

 

 

 

 

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin 10,0 10,0 10,0 10,0

nebo jiných aromatických látek

10,0

10,0

10,0

10,0

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

 

 

 

 

2208 20

- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů

12,5

12,5

12,5

12,5

2208 30

- Whisky

5,0

5,0

5,0

5,0

2208 40

- Rum a tafia

7,5

7,5

7,5

7,5

2208 50

- Džin a jalovcová

7,5

7,5

7,5

7,5

2208 60

- Vodka:

 

 

 

 

 

-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 60 11

--- Nepřesahujícím 2 litry

15(2)

15(2)

15(2)

15(2)

2208 60 19

--- Převyšujícím 2 litry

15(2)

15(2)

15(2)

15(2)

 

-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol , v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 60 91

--- Nepřesahujícím 2 litru

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 60 99

--- Převyšujícím 2 litry

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 70

- Likéry a cordialy:

 

 

 

 

2208 70 10

-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

15,0

15,0

15,0

15,0

2208 70 90

-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90

- Ostatní:

 

 

 

 

 

-- Arak v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2206 90 11

--- Nepřesahujícím 2 liry

15,0

15,0

15,0

15,0

2206 90 19

---Převyšujícím 2 litry

15,0

15,0

15,0

15,0

 

-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 90 33

--- Nepřesahujícím 2 litry

15,0

15,0

15,0

15,0

2208 90 38

--- Převyšujícím 2 litry

25,0

25,0

25,0

25,0

 

-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

 

-- Nepřesahujícím 2 litry:

 

 

 

 

2208 90 41

---- Ouzo

25,0

25,0

25,0

25,0

 

---- Ostatní:

 

 

 

 

 

------ Destiláty (vyjma likéry):

 

 

 

 

 

------ Z ovoce:

 

 

 

 

2206 90 45

------ Kalvados

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90 48

------ Ostatní

25,0

25,0

25,0

25,0

 

------ Ostatní

 

 

 

 

2208 90 52

------ Korn

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90 57

------ Ostatní

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90 69

----- Ostatní lihové nápoje

15,0

15,0

15,0

15,0

 

--- Převyšujícím 2 litry:

 

 

 

 

 

---- Destiláty (vyjma likéry):

 

 

 

 

2208 90 71

----- Z ovoce

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90 74

---- Ostatní

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90 78

---- Ostatní lihové nápoje

25,0

25,0

25,0

25,0

 

-- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol. , v nádobách o obsahu:

 

 

 

 

2208 90 91

--- Nepřesahujícím 2 litry

25,0

25,0

25,0

25,0

2208 90 99

--- Převyšujícím 2 litry

25,0

25,0

25,0

25,0

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů

 

 

 

 

3302 10

- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

-- Druhy používané k výrobě nápojů:

 

 

 

 

 

--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:

 

 

 

 

3302 10 10

--- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol.

12,5

12,5

12,5

12,5

 

---- Ostatní:

 

 

 

 

3302 10 21

----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

4,1

4,1

4,1

4,1

3302 10 29

----- Ostatní

4,1

4,1

4,1

4,1

 

 

 

(1) Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém trhu a českém trhu.

 

(2) Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl.

Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 %.".

PŘÍLOHA G

PŘÍLOHA XI

Seznam koncesí Evropského společenství zmíněných ve článku 21 (2)

Dovozy následujících výrobků původem z České republiky do Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:

 

(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)

 

Roční množství

CN kód

Popis (1)

Sazba (2)

Od

Od

Od

Od

Od

Od

 

 

(%ze sml.

1.7.1996

1.7.1997

1.7.1998

1.7.1999

1.7.2000

 

 

 

Cla)

do

do

do

do

 

 

 

 

 

30.6.1997

30.6.1998

30.6.1999

30.6.2000

 

 

 

 

 

(tuny)

(tuny)

(tuny)

(tuny)

(tuny)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0101 19 10

Živí koně k porážce

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0101 19 90

Ostatní

67

 

 

 

 

 

 

 

Živý skot

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 05

O hmotnosti nepřesahující 80 kg

20

178 000 ks

178 000 ks

178 000 ks

178 000 ks

178 000 ks

(3)

0102 90 21

O hmotnosti převyšující 80 kg,

 

153 000 ks

153 000 ks

153 000 ks

153 000 ks

153 000 ks

 

0102 90 29

avšak nepřesahující 300 kg

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

 

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 49

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0102 90

Jalovice a krávy (ne k porážce)

6 %

7000 ks

7000 ks

7000 ks

7000 ks

7000 ks

(4)

 

následujících horských plemen:

ad valo -

 

 

 

 

 

 

 

šedé, hnědé, žluté, strakaté

rem

 

 

 

 

 

 

 

Simmental a Pinzgau

 

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

Živé ovce a kozy

bez

1950

2000

2050

2100

2150

(5)

0104 10 80

 

 

 

 

 

 

 

 

0104 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0204

Skopové nebo kozí maso

bez

 

 

 

 

 

 

0201

Hovězí maso, čerstvé. chlazené

20

2940

3080

3220

3360

3500

 

0202

nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0103 92 19

Živá prasata, domácí druhy

20

5565

5830

6095

6360

6625

 

0203 11 10

Vepřové maso z domácích prasat

 

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 12 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 13

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 59

 

 

 

 

 

 

 

(6)

0203 21 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 22 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 13

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 59

 

 

 

 

 

 

 

(6)

1602 41 10

Šunky a jejich části z domácích

 

 

 

 

 

 

 

 

vepřů

 

 

 

 

 

 

 

1602 42 10

Plece a jejich části z domácích

 

 

 

 

 

 

 

 

vepřů

 

 

 

 

 

 

 

1602 49

Ostatní z domácích vepřů

 

 

 

 

 

 

 

0203 11 90

Maso z prasat jiných než domá-

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0203 12 90

cích, čerstvé, chlazené nebo

 

 

 

 

 

 

 

0203 19 90

zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0203 21 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 22 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0203 29 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 11

Slepičí maso a droby, čerstvé,

20

2730

2860

2990

3120

3250

 

0207 12

chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0207 13 50

Dělené drůbeží maso druhu

 

 

 

 

 

 

 

0207 13 60

Gallus domesticus

 

 

 

 

 

 

 

0207 14 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 14 60

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 13 10

Vykostěné drůbeží dělené maso

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0207 14 10

druhu Gallus domesticus

 

 

 

 

 

 

 

0207 32 11

Kachny

20

525

550

575

600

625

 

0207 32 15

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 32 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 33 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 33 19

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 15

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 15

dělené kachní maso, vykostěné

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 53

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 53

kachní prsa a jejich části,

 

 

 

 

 

 

 

 

nevykostěná

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 63

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 63

kachní stehna a jejich části, nevykostěná

 

 

 

 

 

 

 

ex 0207 35 79

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

20 % z cla

 

 

 

 

 

 

ex 0207 36 79

kachní prsa a jejich části,

aplikovaného

 

 

 

 

 

 

 

částečné nebo plné vykostěná

na výrobky s

 

 

 

 

 

 

 

 

CN kódem

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 23

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 51

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 61

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 11

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 23

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 51

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 61

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073531

Celá husí křídla, též bez špiček,

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073631

čerstvá, chlazená nebo zmrazená

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073541

Husí hřbety, krky, hřbety s krky,

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073641

biskupy, špičky křídel, čerstvé,

 

 

 

 

 

 

 

 

chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073571

Část nazývané "husí paleta",

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073671

čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

ex 02073579

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená

20 % z cla

 

 

 

 

 

 

ex 02073679

husí prsa a jejich části,

aplikovaného

 

 

 

 

 

 

 

částečné nebo plné vykostěná

na výrobky s

 

 

 

 

 

 

 

 

CN kódem

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 35 51

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

Krocani a krůty

20

420

440

460

480

500

 

0207 25 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 26 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 26 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 27 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 34

Tučná játra, husí nebo kachní

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0207 36 81

 

 

 

 

 

 

 

 

0207 36 85

 

 

 

 

 

 

 

 

0208 10 11

Ostatní maso a jedlé droby z do-

70

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0208 10 19

mácích králíků

70

 

 

 

 

 

 

0208 10 90

Jiné maso než z domácích králíků

bez

 

 

 

 

 

 

0208 20 00

Žabí stehýnka

bez

 

 

 

 

 

 

0208 90 10

Maso domácích holubů

50

 

 

 

 

 

 

0208 90 20

Maso ze zvěřiny, jiné než z králíků

bez

 

 

 

 

 

 

 

a zajíců

bez

 

 

 

 

 

 

0402 10 19

Sušené odtučněné mléko

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0402 21 19

Sušené plnotučné mléko

 

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

Sušené plnotučné mléko

 

 

 

 

 

 

 

0405 10 11

Máslo

20

1050

1100

1150

1200

1250

 

0405 10 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 10 30

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 10 50

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

 

 

 

 

 

 

 

 

0406

Sýry a tvaroh

20

1680

1760

1840

1920

2000

 

0407 00 11

Drůbeží vejce, ve skořápkách

20

5565

5830

6095

6360

6625

 

0407 00 19

 

 

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

 

 

 

 

 

 

 

 

0408 11 80

Žloutky, sušené

20

315

330

345

360

375

( 7 )

0408 19 81

Žloutky, tekuté

 

 

 

 

 

 

 

0408 19 89

Žloutky, zmrazené

 

 

 

 

 

 

 

0408 91 80

Ptačí vejce, sušené

20

2310

2420

2530

2640

2750

( 8 )

0408 99 80 Ptačí vejce, ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

0409 00 00

Přírodní med

37

420

420

420

420

420

 

0409 00 00

Přírodní med

93

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0603 90 00

Řezané květiny

35

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0602 90 41

Lesní stromy

bez

210

220

230

240

250

 

0602 90 91

Kvetoucí rostliny s poupaty nebo

bez

210

220

230

240

250

 

 

květy, vyjma kaktusy

 

 

 

 

 

 

 

0603 10

Řezavé květiny, čerstvé

20

210

220

230

240

250

 

ex 0604 10 90

Listoví, listy, větve a ostatní části

70

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0604 91 21

rostlin, bez květů nebo poupat a

70

 

 

 

 

 

 

0604 91 29

trávy, mechy a lišejníky, na kytice

70

 

 

 

 

 

 

0604 91 41

nebo k okrasným účelům, čerstvé,

70

 

 

 

 

 

 

 

sušené, bílené, barvené, napuštěné

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo jinak upravené

 

 

 

 

 

 

 

 

čerstvé

 

 

 

 

 

 

 

0604 91 49

 

70

 

 

 

 

 

 

0604 91 90

 

bez

 

 

 

 

 

 

0707 00 25

Okurky, čerstvé nebo chlazené

80

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

( 9 )

0707 00 30

(16.5. - 31.10.)

 

 

 

 

 

 

 

0711 40 00

Okurky a nakládačky

80

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0712 20 00

Cibule

50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

ex 0712 90 90

Křen

bez

 

 

 

 

 

 

0808 10

Jablka, čerstvá

bez

420

440

460

480

500

 

0809 20 21

Višně, čerstvé

73

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

( 9 )

0809 20 31

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 20 41

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 20 11

Višně, čerstvé

73

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

( 9 )

0809 20 71

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 20 51

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 20 61

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 40 90

Trnky

47

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0810 20 10

Maliny

41

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(10)

0810 30 10

Černý rybíz, čerstvý

41

 

 

 

 

 

 

0810 30 30

Červený rybíz. čerstvý

41

 

 

 

 

 

 

0810 30 90

Ostatní

42

 

 

 

 

 

 

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a

bez

315

330

345

360

375

(10)

 

ostružino - maliny

 

 

 

 

 

 

 

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium

 

 

 

 

 

 

 

 

myrtillus )

 

 

 

 

 

 

 

0810 40 50

Plody druhů Vaccinium macrocar-

 

 

 

 

 

 

 

 

pon a Vaccinium corymbosum

 

 

 

 

 

 

 

0810 40 90

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

0810 90

Ostatní čerstvé ovoce vyjma

bez

525

550

575

600

625

 

 

bobulovin

 

 

 

 

 

 

 

0811 10 90

Jahody

36

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(10)

ex 0811 20 19

Maliny s obsahem cukru

34

 

 

 

 

 

 

 

nepřevyšujícím 13 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

0811 20 31

Maliny

39

 

 

 

 

 

 

0811 20 39

Černý rybíz

28

 

 

 

 

 

 

0811 20 51

Červený rybíz

33

 

 

 

 

 

 

ex 0811 90 95

Nažky šípku

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

ex 0811

Jiné než produkty: 0811 10 90 -

20

420

440

460

480

500

 

 

20 19 - 20 31 - 20 39 - 20 51

 

 

 

 

 

 

 

0909 10

Semena anýzu nebo badyánu

bez

315

330

345

360

375

 

0909 20 00

Semena koriandru

 

 

 

 

 

 

 

0909 30

Semena kmínu

 

 

 

 

 

 

 

0909 40 90

Semena kořenného kmínu, drcená

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo v prášku

 

 

 

 

 

 

 

0909 50 19

Semena fenyklu, nedrcená ani v

 

 

 

 

 

 

 

 

prášku, ostatní

 

 

 

 

 

 

 

0909 50 90

Semena fenyklu, drcená nebo v

 

 

 

 

 

 

 

 

prášku

 

 

 

 

 

 

 

ex 1003 00 90

Ječmen k výrobě sladu

20

28 770

30 140

31 510

32 880

34 250

 

1101 00 00

Pšeničná mouka

20

14 175

14 850

15 525

16 200

16 875

 

107 10 99

Slad, nepražený, jiný než

 

 

 

 

 

 

 

 

pšeničný

20

38 010

39 820

41 630

43 440

45 250

 

1210 10 00

Chmel

bez

5 880

6 160

6 440

6 720

7 000

 

1210 20 00

 

 

 

 

 

 

 

 

1514 10 10

Surový řepkový nebo hořčičný

bez

9 555

10 010

10 465

10 920

11 375

 

 

olej, jiné než pro lidskou výživu

 

 

 

 

 

 

 

1512 11 10

Slunečnicový nebo světlicový olej

bez

735

770

805

840

875

 

 

a jejich frakce, surový olej pro technické

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo průmyslové účely

 

 

 

 

 

 

 

2001 10 00

Okurky nakládačky

bez

210

220

230

240

250

 

2001 90 20

Plody rodu Capsicum nebo

50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

 

Pimenta, jiné než sladké

 

 

 

 

 

 

 

 

paprikové lusky

 

 

 

 

 

 

 

2002 90

Rajčata, ostatní

bez

100

100

100

100

100

 

2007 99 10

Protlaky (pyré) a pasty ze švestek

86

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

2007 99 31

Džemy, želé, marmelády, pyré a

83

 

 

 

 

 

( 9 )

 

pasty z třešní s obsahem cukru

 

 

 

 

 

 

 

 

převyšujícím 30 % hmotnostních

 

 

 

 

 

 

 

2009 70

Jablečná šťáva

bez

210

220

230

240

250

( 9 )

2009 70 30

Jablečná šťáva

48

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

2009 70 93

Jablečná šťáva

48

 

 

 

 

 

 

2009 70 99

Jablečná šťáva

48

 

 

 

 

 

 

2009 80 99

Šťáva z černého rybízu

36

 

 

 

 

 

 

ex 0811 90 95

Ovoce a ořechy, zmrazené,

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatní

33

2 940

3 080

3 220

3 360

3 500

 

0811 20 90

Bobuloviny, zmrazené, ostatní

33

1 155

1 210

1 265

1 320

1 375

 

 

(angrešt)

 

 

 

 

 

 

 

0206 21 00

Hovězí jazyky zmrazené

50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

ex 1602 50 31

Ostatní připravené a upravené

 

 

 

 

 

 

 

 

maso

65

 

 

 

 

 

 

ex 1602 50 39

hovězí droby nebo krev, ostatní

65

 

 

 

 

 

 

ex 1602 50 80

 

65

 

 

 

 

 

 

 

( 1 ) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků by mělo být bráno jako rámcově výběrové;

použitelnost preferenčních ustanovení je vymezena, v souvislost s touto Přílohou, rozsahem CN kódů. Tam, kde jsou uvedeny

exCN kódy, je poučitelnost preferenčních ustanovení stanovena na základě CN kódu a odpovídajícím popisem dohromady.

 

( 2 ) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu

clu vynásobenému procentem uvedeném v tomto sloupci.

 

(3) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko,

Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu

na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů, může Společenství přijmout řídící opatření potřebná k

ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená jim touto Dohodou.

 

(4) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko,

Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

 

(5) Společenství může zvážit v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství

a potřeby zachování rovnováhy trhu.

 

(6) Vyjma samostatných panenských svíčkových uvedených zvlášť.

 

(7) Jako ekvivalent tekutého vaječného žloutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.

 

(8) Jako tekutý ekvivalent 1 kg sušených vajec = 3,9 kg tekutých vajec.

 

(9) Snížení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.

 

(10) Podléhá ustanovením o minimálních dovozních cenách obsaženým v Dodatku k této Příloze.

 

 

 

Dodatek k PŘÍLOZE XI

Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého

ovoce pro zpracování

1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:

Minimální

CN kód

(ECU/100 kg

netto)

Popis

dovozní cena

ex 0810 20 10

Maliny, čerstvé

63,1

ex 0810 30 10

Černý rybíz, čerstvý

38,5

ex 0810 30 30

Červený rybíz, čerstvý

23,3

ex 0811 10 90

Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných

75,0

ex 0811 10 90

Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných

sladidel: ostatní

57,6

ex 0811 20 19

Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel

99,5

ex 0811 20 19

Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel: ostatní

79,6

ex 0811 20 39

Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků

62,8

ex 0811 20 39

Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

44,8

ex 0811 20 51

Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků

39,0

ex 0811 20 51

Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

29,5

2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásilky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.

 

3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v tomto Dodatku, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.

 

4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.

 

5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu obou dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí.

 

V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.".

PŘÍLOHA H

PŘÍLOHA XII

 

Seznam koncesí Evropského společenství zmíněných ve článku 21 (3)

Dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České republiky podléhají koncesím stanoveným níže:

 

CN kód

Popis (1)

Snížené clo

Snížené clo

Snížené clo

Snížené clo

Snížené clo

Roční

 

 

ad valorem

ad valorem

ad valorem

ad valorem

ad valorem

množství

 

 

od 1.7.1996

1997

1998

1999

od 2000

(v tunách)

1

2

3

4

5

6

7

8

0203 19 55

Vepřové maso

15

15

15

15

15

neomez.

0203 29 55

 

 

 

 

 

 

 

0402 10

Sušené mléko

24

24

24

24

24

1000

0402 21

 

 

 

 

 

 

 

0402 29

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

Jogurty

5

5

5

5

5

neomez.

0403 10 13

 

5

5

5

5

5

 

0403 10 19

 

5

5

5

5

5

 

0403 10 31

 

5

5

5

5

5

 

0403 10 33

 

5

5

5

5

5

 

0403 10 39

 

5

5

5

5

5

 

0403 90 11

Ostatní

14.2

13.8

13.4

13

12.5

neomez.

0403 90 13

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 19

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 31

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 33

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 39

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 51

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 53

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 59

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 61

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 63

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0403 90 69

 

14.2

13.8

13.4

13

12.5

 

0405

Máslo

15

15

15

15

15

345

0406

Sýry a tvaroh

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

800

0408 11

Ptačí žloutky, sušené

16.2

15.8

15.4

15

14.5

neomez.

0408 91

Ptačí vejce, sušené

16.2

15.8

15.4

15

14.5

 

0504 00 00

Vnitřnosti, měchýře

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0602 20

Stromy, zákresky, keře

1.7

1.4

1.2

0.9

0.7

neomez.

0602 30 00

Rododendrony a azalky

1.7

1.4

1.2

0.9

0.7

 

0602 40

Růže

1.6

1.2

1.1

0.8

0.6

 

0602 90 10

Podhoubí

1.6

1.2

1.1

0.8

0.6

 

0603 10 11

Růže

16.2

15.8

15.4

15

14.5

 

0603 10 13

Karafiáty

16.2

15.8

15.4

15

14.5

 

0603 10 21

Gladioly

16.2

15.8

15.4

15

14.5

 

0603 10 25

Chryzantémy

16.2

15.8

15.4

15

14.5

 

0603 10 29

Ostatní

16.2

15.8

15.4

15

14.5

 

ex 0602 90

Ostatní živé rostliny, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

170

0701 10 00

Sadbové brambory

1.9

1.8

1.7

1.6

1.6

neomez.

0701 90 10

Brambory, ostatní

6

6

6

6

6

15 000

0701 90 50

 

6

6

6

6

6

 

ex 0702 00

Rajčata čerstvá

8

8

8

8

8

2 000

0704 10 10

Květák a brokolice

7

6.8

6.5

6.3

6

neomez.

0704 90 10

Bílé a červené zelí

7

6.8

6.5

6.3

6

 

0704 90 90

Ostatní

7

6.8

6.5

6.3

6

 

0705 11 10

Hlávkový salát

6.6

6.4

6.3

6.1

5.9

 

0708 90 00

Luštěniny

6.6

6.4

6.3

6.1

5.9

 

0709 20 00

Chřest

4

3

2

1

bez

 

0709 51 90

Houby, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

0709 60 10

Sladká paprika

4.8

4.7

4.6

4.5

4.3

 

0705 60 99

Ostatní

4.8

4.7

4.6

4.5

4.3

 

0709 90 10

Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka

5.8

5.3

4.7

4.1

3.5

 

0710 21 00

Zmrazený hrášek

4.8

4.7

4.6

4.5

4.5

 

0710 90 00

Zeleninové směsi, zmrazené

1.9

1.9

1.9

1.8

1.8

 

0802 11 90

Mandle, nevyloupané, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0802 12

Mandle, vyloupané

bez

bez

bez

bez

bez

 

0802 22 00

Lískové oříšky, vyloupané

bez

bez

bez

bez

bez

 

0802 40 00

Jedlé kaštany

bez

bez

bez

bez

bez

 

0802 90 50

Piniové oříšky

bez

bez

bez

bez

bez

 

0804 20

Fíky

bez

bez

bez

bez

bez

 

0804 40

Avokádo

bez

bez

bez

bez

bez

 

0805 10

Pomeranče

bez

bez

bez

bez

bez

 

0805 20

Mandarinky, atd.

bez

bez

bez

bez

bez

 

0805 30 20

Citrony (Citrus Limon)

bez

bez

bez

bez

bez

 

0805 30 30

Citrony (Citrus Limon)

bez

bez

bez

bez

bez

 

0805 30 40

Citrony (Citrus Limon)

bez

bez

bez

bez

bez

 

0806 10 29

Stolní hrozny, ostatní

1.6

1.2

1

0.8

bez

 

0806 10 50

Stolní hrozny

1.6

1.2

1

0.8

bez

 

0806 10 69

Stolní hrozny

1.6

1.2

1

0.8

bez

 

0806 20

Vinné hrozny, sušené

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0807 11 00

Vodní melouny

5

4.7

4.5

4.3

4

neomez.

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, volně lož.

10

10

10

10

10

 

0808 10 92

Golden Delicious

10

10

10

10

10

 

0808 10 94

Granny Smith

10

10

10

10

10

 

0808 10 98

Ostatní

10

10

10

10

10

 

0809 10

Meruňky

4.8

4.7

4.5

4.4

4.2

 

0809 20 29

Třešně, ostatní

1.8

1.2

1

0.7

bez

 

0809 20 39

Třešně

1.8

1.2

1

0.7

bez

 

0809 20 49

Třešně

1.8

1.2

1

0.7

bez

 

0809 30

Broskve

4.7

4.5

4.3

4.2

4

 

0809 40 30

Švestky

4.5

4.3

4

3.8

3.5

 

0810 90

Ostatní čerstvé ovoce

bez

bez

bez

bez

bez

 

0813

Sušené ovoce, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

0814 00 00

Slupky citrusových plodů, atd.

bez

bez

bez

bez

bez

 

0904 20

Plody rodu Capsicum

4.2

4.1

3.9

3.7

3.5

neomez.

1001 10 00

Pšenice durum

bez

bez

bez

bez

bez

 

1005 10

Kukuřice k setí

2

1.5

1

0.5

bez

 

1005 90 00

Kukuřice, ostatní

4.7

4.6

4.5

4.4

4.2

74 300

1006 30

Rýže

bez

bez

bez ,

bez

bez

neomez.

1202 10

Podzemnicová jádra, nevyloupaná

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

1202 20 00

Podzemnicová jádra, vyloupaná

1.3

1

0.7

0.3

bez

 

1207 50

Hořčičné semínko

6

5.6

5.1

4.7

4.2

 

1211 90

Rostliny, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

1212 10 99

Svatojánský chléb včetně semen,

bez

bez

bez

bez

bez

 

 

ostatní

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

Surový sojový olej, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

1507 90 90

Jiný než surový sojový olej

bez

bez

bez

bez

bez

 

1508 10 90

Podzemnicový olej surový

bez

bez

bez

bez

bez

 

1509 10

Olivový olej, panenský

bez

bez

bez

bez

bez

 

1509 90 00

Olivový olej, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

1512 11 91

Slunečnicový olej

2

2

2

2

2

 

1512 19 91

Slunečnicový olej, ostatní

2

2

2

2

2

 

1513 11

Kokosový olej surový

bez

bez

bez

bez

bez

 

1513 19 11

Kokosový olej surový

13

11.70

10.3

8.9

7.5

 

1513 19 19

Kokosový olej ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

1513 19 91

Kokosový olej ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

1513 19 99

Kokosový olej ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

1513 19 30

 

bez

bez

bez

bez

bez

 

1515 11 00

Lněný olej surový

bez

bez

bez

bez

bez

1000

1515 90 10

Ostatní rostlinné tuky a oleje, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

1000

1515 90 40

 

bez

bez

bez

bez

bez

 

1515 90 59

 

bez

bez

bez

bez

bez

 

1515 90 60

 

bez

bez

bez

bez

bez

 

1515 90 51

 

15

14.4

13.9

13.3

12.7

 

1515 90 91

 

15

14.4

13.9

13.3

12.7

 

1515 90 99

 

15

14.4

13.9

13.3

12.7

 

1516 10

Živočišné tuky a oleje

12

11.5

11

10.5

10

400

1516 20 95

Rostlinné tuky a oleje

9

9

9

9

9

1000

1516 20 95

Rostlinné tuky a oleje

bez

bez

bez

bez

bez

2000

1516 20 96

 

 

 

 

 

 

 

1516 20 98

 

 

 

 

 

 

 

1517 10 90

Margarín

10

10

10

10

10

530

1601 00 10

Uzenky, salámy a pod. výrobky

12

12

12

12

12

479

1601 00 91

Uzenky a salámy suché

9.7

9.5

9.4

9.2

9

 

1601 00 99

Ostatní, tepelně upravené

9.7

9.5

9.4

9.2

9

 

ex 1602 20 90

Paštiky, různých velikostí

9.7

9.5

9.4

9.2

9

 

1602 41 10

Šunky a jejich části z domácích vepřů

9.7

9.5

9.4

9.2

9

 

1602 42 10

Plece a jejich části z domácích vepřů

9.7

9.5

9.4

9.2

9

 

ex 1602 49 19

Vepřový lucheon meat

9.7

9.5

9.4

9.2

9

 

1602 49 30

Ostatní, včetně směsí

13

12

11

10

9

 

1602 50

Z hovězího dobytka

13

12

11

10

9

 

2002 10

Rajčata připravená nebo konzerv.

8.5

8.2

8

7.7

7.5

neomez.

2002 90

Rajčata připravená nebo konzervovaná,

8.5

8.2

8

7.7

7.5

 

 

ostatní

 

 

 

 

 

 

2005 60 00

Chřest

6

5.1

4.2

3.3

2.4

 

2005 70

Olivy

bez

bez

bez

bez

bez

 

2005 90 50

Artyčoky

bez

bez

bez

bez

bez

 

2005 90 60

Ostatní

9

8

7

6

5

 

2005 90 70

Ostatní

9

8

7

6

5

 

2005 90 80

Ostatní

9

8

7

6

5

 

2008 30

Citrusové plody

bez

bez

bez

bez

bez

 

2008 50

Meruňky

4.7

4.5

4.3

4.2

4

 

2008 70

Broskve

4.7

4.5

4.3

4.2

4

 

2008 92

Ovocné směsi

4.7

4.5

4.3

4.2

4

 

2009 11

Pomerančová šťáva, zmrazená

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

2009 19

Pomerančová šťáva, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

 

2009 20

Grapefruitová šťáva

bez

bez

bez

bez

bez

 

2009 30

Šťáva z jakéhokoliv jednoho

bez

bez

bez

bez

bez

 

 

ostatního druhu citrus. ovoce

 

 

 

 

 

 

2009 60

Hroznová šťáva

2.3

2.2

2.2

2.1

2

 

2009 70

Jablečná šťáva

10

10

10

10

10

 

2303 10

Škrobárenské a podobné zbytky

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

2304 00 00

Pokrutiny a jiné pevné odpady po

bez

bez

bez

bez

bez

 

 

extrahování sojového oleje

 

 

 

 

 

 

2307 00

Vinný kal

bez

bez

bez

bez

bez

 

2309 90

Přípravky pro výživu zvířat

2.4

2.1

1.8

1.5

1.2

 

2401

Nezpracovaný tabák

3.4

3.2

2.9

2.7

2.4

2000

 

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za více než rámcově

výběrové, preferenční režim je, v souvislosti s touto Přílohou, určován průměrem CN kódů.

Tam, kde uvedeny exCN kódy, preferenční režim se určuje uplatněním CN kódů a odpovídajícím popisem dohromady.".

PŘÍLOHA I

"PŘÍLOHA XIII

Seznam výrobků původem z České republiky, které podléhají roční celní kvótě

s nulovým clem nebo jsou bez celního zatížení

0301 91 90

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,

Oncorhynchus gilae), živí

50 t(1)

0301 93 00

Kapři, živí

1160 t (1)

0301 99 19

Ostatní sladkovodní ryby, živé

bez

0302 70 00

Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikry

bez

 

 

(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v Nařízení Komise (EC) č. 2431/96 ze 17. prosince 1996.".

Výměna dopisů

mezi vládou České republiky a Společenstvím týkajících se vstupních cen

uplatňovaných na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství

A. Dopis z České republiky

 

 

Vážený pane,

 

Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.

 

Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.

 

Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.

 

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu.

 

Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.

Za vládu České republiky:

 

Ing. Josef Kreuter v. r.

velvyslanec,

 

vedoucí Mise České republiky při

Evropských společenstvích

B.

Dopis ze Společenství

 

 

Vážený pane,

 

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu dnešního data, ve kterém se uvádí následující:

 

 

"Vážený pane,

 

Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.

 

Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.

 

Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.

 

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu."

 

 

Mám tu čest potvrdit, že Rada Evropské unie souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

 

Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.

Jménem Rady Evropské unie:

 

 

Günther Burdhardt v. r.

generální ředitel Generálního ředitelství

pro vnější politické vztahy

Komise Evropských společenstvíPoznámky pod čarou:

OJ L 94, 26. 4. 1995, str. 1

OJ L 81, 30. 3. 1996, str. 310

Poznámky pod čarou:
1

OJ L 94, 26. 4. 1995, str. 1

2

OJ L 81, 30. 3. 1996, str. 310