Čekejte, prosím...
A A A
332/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999 do 10. 1. 2005

332

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 18. prosince 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb.,

o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 13 písm. g) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:

Čl. I

Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, se mění takto:

1.

V § 1 se za slova „středními školami“ vkládají slova „anebo vyššími odbornými školami“ a za slova „střední škola“ se vkládají slova „anebo vyšší odborná škola“.

 

2.

V § 2 odst. 1 a 2 se slova „Česká a Slovenská Federativní Republika“ nahrazují slovy „Česká republika“.

 

3.

V § 3 se na konci odstavce 2 doplňují slova „nebo vyšší odborné škole“.

 

4.

V § 3 odst. 3 se za slova „Na žádost školského úřadu“ vkládají slova „nebo z vlastního podnětu“ a slova „České republiky, u středních zdravotnických škol ministerstvo zdravotnictví České republiky,“ se zrušují.

 

5.

V § 4 se doplňuje označení odstavce 1.

 

6.

V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „přechodného“ nahrazuje slovy „krátkodobého nebo dlouhodobého“.

 

7.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Nemá-li žadatel trvalý ani krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky, rozhodne o nostrifikaci školský úřad, v jehož územním obvodu se nachází

a)

základní škola, která svým obsahem a rozsahem odpovídá podobné zahraniční škole,

b)

střední škola nebo vyšší odborná škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá studiu na podobné škole zahraniční.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

8.

V § 4 odst. 4 se slova „nebo slovenského“ zrušují.

 

9.

V § 4 odst. 5 se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

10.

V § 5 odst. 1 se slova „České a Slovenské Federativní Republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

11.

V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „na střední škole“ vkládají slova „anebo studijního oboru vyšší odborné školy“.

 

12.

V § 5 odst. 3 se slova „nebo střední školu“ nahrazují slovy „ , střední školu nebo vyšší odbornou školu“.

 

13.

V § 5 odstavec 7 zní:

(7) Jestliže na území příslušného školského úřadu není

a)

základní škola, která svým obsahem a rozsahem odpovídá podobné zahraniční škole,

b)

střední škola nebo vyšší odborná škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá studiu na podobné škole zahraniční,

poskytne tomuto školskému úřadu na vyžádání součinnost k nostrifikaci školský úřad, na jehož území se taková základní škola, střední škola nebo vyšší odborná škola nachází․“.

 

14.

V § 7 odst. 2 se za slovo „Za“ vkládají slova „potvrzení rovnocennosti a“ a zkratka „Kčs“ se nahrazuje zkratkou „“.

 

15.

V § 7 se odstavec 4 zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadního znění vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:

Mgr. Zeman v. r.