Čekejte, prosím...
A A A
12/1999 Sb. znění účinné od 28. 12. 1999 do 31. 12. 2005
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 412/2005 Sb.

1.1.2006

zrušeno

vyhláškou č. 337/1999 Sb.

28.12.1999

 

12

 

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 10. ledna 1999

o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků

 

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 50 odst. 4 a § 53 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob použití technických prostředků při ochraně utajovaných skutečností, certifikaci technických prostředků a náležitosti certifikátů.

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

Certifikace technických prostředků

(1)

Certifikace technických prostředků je proces ověřování shody technických prostředků určených pro ochranu utajovaných skutečností s bezpečnostními standardy Úřadu. Vymezení a jednotlivé druhy technických prostředků stanoví zvláštní právní předpis.1a

(2)

K certifikaci technického prostředku předkládá žadatel následující dokumenty:

a)

žádost o certifikaci technického prostředku opatřenou seznamem dokumentů,

b)

specifikaci technického prostředku a uživatelského prostředí,

c)

uvedení požadované kategorie technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,

d)

prohlášení o nezávadnosti či shodě technického prostředku,

e)

prohlášení o stejném složení a provedení technického prostředku,

f)

posudek vystavený pověřenou organizací.1b

(3)

S dokumenty uvedenými v odstavci 2 předkládá žadatel také technický prostředek, který má být certifikován, pokud si to Úřad vyžádá.

(4)

Certifikát technického prostředku, jehož vzor je uveden v příloze, obsahuje

a)

identifikační číslo certifikátu technického prostředku,

b)

jednoznačné typové určení prostředku,

c)

údaje o výrobci technického prostředku,

d)

údaje o držiteli certifikátu technického prostředku,

e)

stupeň utajení, pro který byla schválena způsobilost technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,

f)

dobu platnosti certifikátu technického prostředku,

g)

datum vydání certifikátu technického prostředku․

(5)

Úřad lze požádat o vydání nového certifikátu technického prostředku nejméně 30 dní před uplynutím doby jeho platnosti.

§ 5

Kategorizace technických prostředků

(1)

Technické prostředky se podle stupně utajení utajovaných skutečností, k jejichž ochraně se používají, zařazují do těchto kategorií:

a)

"V" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Vyhrazené",

b)

"D" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Důvěrné",

c)

"T" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Tajné",

d)

"PT" - technické prostředky k ochraně utajovaných skutečností stupně utajení "Přísně tajné".

(2)

Ve Věstníku Úřadu bude průběžně zveřejňován seznam certifikovaných technických prostředků .

§ 6

Použití jednotlivých kategorií technických prostředků při zajišťování ochrany objektů a zabezpečených oblastí v rámci objektové bezpečnosti stanoví zvláštní předpis.1a

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:

Ing. Kadlec v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.

§ 53 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.

Poznámky pod čarou:
1a

Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.

1b

§ 53 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.