Čekejte, prosím...
A A A
337/1999 Sb. znění účinné od 28. 12. 1999 do 31. 12. 2005

337

 

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 13. prosince 1999,

kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické

bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků

 

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 50 odst. 4 a § 53 odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků, se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Předmět úpravy

 

Tato vyhláška stanoví způsob použití technických prostředků při ochraně utajovaných skutečností, certifikaci technických prostředků a náležitosti certifikátů.“.

 

2.

§ 2 a 3 se včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušují.

 

3.

§ 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

§ 4

Certifikace technických prostředků

 

(1) Certifikace technických prostředků je proces ověřování shody technických prostředků určených pro ochranu utajovaných skutečností s bezpečnostními standardy Úřadu. Vymezení a jednotlivé druhy technických prostředků stanoví zvláštní právní předpis.1a)

(2) K certifikaci technického prostředku předkládá žadatel následující dokumenty:

a) žádost o certifikaci technického prostředku opatřenou seznamem dokumentů,

b) specifikaci technického prostředku a uživatelského prostředí,

c) uvedení požadované kategorie technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,

d) prohlášení o nezávadnosti či shodě technického prostředku,

e) prohlášení o stejném složení a provedení technického prostředku,

f) posudek vystavený pověřenou organizací․1b)

(3) S dokumenty uvedenými v odstavci 2 předkládá žadatel také technický prostředek, který má být certifikován, pokud si to Úřad vyžádá.

(4) Certifikát technického prostředku, jehož vzor je uveden v příloze, obsahuje

a) identifikační číslo certifikátu technického prostředku,

b) jednoznačné typové určení prostředku,

c) údaje o výrobci technického prostředku,

d) údaje o držiteli certifikátu technického prostředku,

e) stupeň utajení, pro který byla schválena způsobilost technického prostředku podle § 5 této vyhlášky,

f) dobu platnosti certifikátu technického prostředku,

g) datum vydání certifikátu technického prostředku.

(5) Úřad lze požádat o vydání nového certifikátu technického prostředku nejméně 30 dní před uplynutím doby jeho platnosti.

__________

1a) Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.

1b) § 53 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje.

 

4.

V § 5 odst. 1 se slova „důležitosti předmětu chráněného zájmu“ nahrazují slovy „stupně utajení utajovaných skutečností, k jejichž ochraně se používají,“.

 

5.

V § 5 odst. 1 písm. a) se označení kategorie „ „D“ “ nahrazuje označením „ „V“ “.

 

6.

V § 5 odst. 1 písm. b) se označení kategorie „ „C“ “ nahrazuje označením „ „D“ “.

 

7.

V § 5 odst. 1 písm. c) se označení kategorie „ „B“ “ nahrazuje označením „ „T“ “.

 

8.

V § 5 odst. 1 písm. d) se označení kategorie „ „A“ “ nahrazuje označením „ „PT“ “.

 

9.

V § 5 odst. 2 se slova „se uveřejní“ nahrazují slovy „bude průběžně zveřejňován“, za slovy „technických prostředků“ se věta ukončuje tečkou a zbytek odstavce se zrušuje.

 

10.

§ 6 zní:

§ 6

 

Použití jednotlivých kategorií technických prostředků při zajišťování ochrany objektů a zabezpečených oblastí v rámci objektové bezpečnosti stanoví zvláštní předpis.1a)“.

 

11.

§ 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

 

12.

V příloze se v záhlaví vzoru certifikátu slova „NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY“ nahrazují slovy „NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:

Ing. Kadlec v. r.