Čekejte, prosím...
A A A
108/1990 Sb. znění účinné od 23. 4. 1990 do 31. 12. 1992

čl.II nabyl účinnosti dnem 1.1.1991

108

 

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb.,

o důchodové dani

 

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 1 písm. g) zní:

g)

ostatní organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými obecně závaznými právními předpisy , a fyzické osoby provozující soukromé podnikání, zapsané do podnikového rejstříku; 3a) „.

Slova „v písmenech c), i) a j) se nahrazují slovy „v písmenech c) a i)“.

 

2.

Poznámka 3a zní:

3a)

§ 13 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.“.

 

3.

§ 2 odst. 1 písm. i) zní:

i)

subjekty se sídlem v cizině a fyzické osoby provozující soukromé podnikání zapsané do podnikového rejstříku,3a) které mají bydliště v cizině.“.

 

4.

V § 2 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene j).

 

5.

§ 2 odst. 2 písm. a) zní:

a)

ústřední, krajské a okresní orgány a jim na roveň postavené orgány společenských organizací s výjimkou politických stran a politických hnutí, podniky a hospodářská zařízení přímo napojené na rozpočty ústředních orgánů těchto organizací;“.

 

6.

V § 2 odst. 2 písm. c) se vypouští slovo „socialistické“.

 

7.

§ 3 odst. 4 nově zní:

(4) U bytových družstev, která se zabývají převážně činnostmi pro jiné odběratele než pro bytová družstva, která jsou vlastníky družstevního bytového fondu, je předmětem důchodové daně veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí, kromě příjmů z úhrad za užívání družstevních bytů, které jsou ve správě těchto družstev.“.

 

8.

V § 3 odst. 6) se na začátku slova „U subjektů se sídlem v cizině“ nahrazují slovy „U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i)“.

 

9.

V § 4 odst. 1 se v úvodní větě slova „až i)“ nahrazují slovy „až h)“.

 

10.

V § 4 odst. 1 se ve větě následující za písmenem d) slova „v § 2 odst. 1 písm. a) a b) nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. a),b) a g)“.

 

11.

V § 4 odst. 3 se slova „až i)“ nahrazují slovy „až h)“.

 

12.

V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova „a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i)“.

 

13.

V § 4 odst. 5 se slova „až i)“ nahrazují slovy „až h)“.

 

14.

V § 4 se vypouští odstavec 6. Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 6.

 

15.

V § 4 odst. 7 úvodní věta zní:

(7) Základem důchodové daně u poplatníků uvedených v § 2 odst․ 1 písm. i) jsou:“.

 

16.

V § 4 odst. 7 písm. d) se za slovy „Československé federativní republiky“ nahrazuje čárka tečkou a konec věty se vypouští.

 

17.

V § 4 se vypouští odstavec 8.

 

18.

V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „f), g) a i)“ nahrazují slovy „f) a g)“.

 

19.

V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

20.

V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

21.

V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

22.

V § 5 odst. 1 písm. h) se slovo „organizací“ nahrazuje slovem „poplatníků“.

 

23.

V § 6 odst. 1 se za slova „bytovým družstvům uvedeným v § 3 odst. 4“ vkládají slova „jiným družstvům, fyzickým osobám provozujícím soukromé podnikání uvedeným v § 2 odst. 1 písm. g), s výjimkou těch, pro které je stanovena sazba důchodové daně v § 5 odst. 1 písm. h),“.

 

24.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) Poplatníky daně z objemu mezd podle odstavce 1 nejsou bytová družstva a jejich svazy s výjimkou bytových družstev uvedených v § 3 odst. 4, církve, církevní organizace, náboženské společnosti, nadace, poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 písm. b), umělecké svazy, kulturní fondy a organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, podniky a hospodářská zařízení ústředních odborových orgánů a další podniky a hospodářská zařízení ústředních orgánů společenských organizací s činností nakladatelskou a vydavatelskou, které jsou osvobozeny od důchodové daně podle § 2 odst. 2 písm. a), a podnik Sazka.“.

 

25.

V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova „Ústředí slovenské advokacie,“ vkládají slova „u podniků a hospodářských zařízení ústředních orgánů společenských organizací s činností nakladatelskou a vydavatelskou“, slova „vyšších orgánů“ se nahrazují slovy „ ústředních orgánů“ , slova „České socialistické republiky“ a „Slovenské socialistické republiky“ se nahrazují slovy „České republiky“ a „Slovenské republiky“ a vypouští se slovo socialistickými.

V § 9 odst. 1 písm. c) doplnit za slova „hospodářských zařízení svazů invalidů“ slova „jakož i fyzických osob provozujících soukromé podnikání“ .

 

26.

V § 10 odst. 1 doplnit za slova „hospodářských zařízení svazu invalidů“ slova „jakož i fyzických osob provozujících soukromé podnikání, které zaměstnávají převážně občany se změněnou pracovní schopností“.

 

27.

V § 11 odst. 1 se na konci připojují tato slova „nebo od svého zápisu do podnikového rejstříku 3a) „.

 

28.

V § 11 odst. 4 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

29.

V § 14 odst. 7 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

30.

V § 18 odst. 4 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“ a na konci se připojuje tato věta: „U fyzických osob provozujících soukromé podnikání, které se staly poplatníky podle 2 odst. 1 písm. g) a i) v průběhu zdaňovacího období, stanoví placení záloh orgán vykonávající správu daně.“.

 

31.

V § 19 odst. 1 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

32.

V § 19 odst. 4 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

33.

V § 19 odst. 6 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“ .

 

34.

V § 19 odst. 7 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

 

35.

V § 20 odst. 6 se slova „České socialistické republiky“ nahrazují slovy „České republiky“ a slova „Slovenské socialistické republiky“ nahrazují slovy „Slovenské republiky“.

 

36.

V § 26 odst. 2 se v úvodní větě nahrazují slova „a j)“ slovy „a i)“, slova „České socialistické republiky“ slovy „České republiky“ a slova „Slovenské socialistické republiky“ slovy „Slovenské republiky“.

 

37.

V § 26 odst. 3 se slova „v § 2 odst. 1 písm. j)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. i)“.

Čl. II

Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 2 zní :

(2) Od důchodové daně jsou osvobozeny:

a)

zařízení zabezpečující výběrovou rekreaci a podnik Sazka;

b)

umělecké svazy, kulturní fondy a organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, podniky a zařízení provozované těmito svazy, fondy a organizacemi.“.

 

2.

§ 3 odst. 3 zní:

(3) Trvalou hospodářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumějí:

a)

u společenských organizací veškerá činnost, směřující k dosahování zisku, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 500 000 Kčs. Do příjmů z trvalé hospodářské činnosti se nezapočítávají příjmy z činnosti, které se omezují na plnění jejich základního poslání;

b)

v organizaci s mezinárodním prvkem 3) veškeré činnosti, směřující k dosahování zisku, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 250 000 Kčs. Do příjmů z trvalé hospodářské činnosti se nezapočítávají příjmy z činnosti, které se omezují na plnění jejich základního poslání;

c)

u bytových družstev a jejich svazů veškeré činnosti s výjimkou výstavby, provozu a udržování družstevního bytového fondu a družstevních garáží včetně oprav prováděných v bytech členů bytových družstev, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 250 000 Kčs. Do příjmů z trvalé hospodářské činnosti se nezahrnují příjmy z úhrad za užívání družstevních bytů, které jsou ve správě bytových družstev a u lidových bytových družstev ani příjmy z pronájmu nebytových prostor.“.

 

3.

§ 5 odst. 1 písm. c) zní:

c)

nepřesahujícího 200 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 55 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až g). Výjimku tvoří poplatníci, pro které platí sazba důchodové daně uvedená pod písmeny a), d) a h);“.

 

4.

§ 5 odst. 1 písm. d) zní:

d)

nepřesahujícího 200 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 40 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. e), u nichž podíl zahraničního účastníka (účastníků) na základním jmění činí více než 30 % , a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h);“.

 

5.

V § 6 odst. 3 se za slova „Výrobním družstvům invalidů“ vkládají slova „a podnikům a hospodářským zařízením svazů invalidů, jakož i fyzickým osobám provozujícím soukromé podnikání uvedeným v § 2 odst. 1 písm. g) se důchodová daň snižuje o ...“.

 

6.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) Poplatníky daně z objemu mezd podle odstavce 1 nejsou bytová družstva a jejich svazy s výjimkou bytových družstev uvedených v § 3 odst. 4, církve, církevní organizace, náboženské společnosti, nadace, zařízení zabezpečující výběrovou rekreaci, umělecké svazy, kulturní fondy a organizace zastupující autory nebo výkonné umělce.“.

 

7.

V § 9 odst. 1 písm. a) se na konci připojují slova „a u podniků Sazka“.

Čl. III

1.

Ustanovení článku I nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro zdaňovací období roku 1990.

2.

Poplatníci, u nichž bylo podle článku I zrušeno osvobození od důchodové daně a daně z objemu mezd, zaplatí zálohy na důchodovou daň a daň z objemu mezd splatné od počátku roku nejpozději do jednoho měsíce ode dne vyhlášení tohoto zákona.

3.

Ustanovení článku II nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

4.

S účinností od 1. ledna 1991 se zrušuje § 2 a § 3 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.