Čekejte, prosím...
A A A
206/1990 Sb. znění účinné od 1. 12. 1994 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.1.1996

zrušeno

zákonem č. 183/1994 Sb.

1.12.1994

 

zákonem č. 182/1994 Sb.

1.10.1994

 

Více...

206

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 29. května 1990

o státním vyrovnávacím příspěvku

 

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

 

K vyrovnání sociálních důsledků zvýšení některých maloobchodních cen pro obyvatelstvo poskytuje stát jako zvláštní sociální dávku státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek").

§ 2

(1)

Nárok na příspěvek mají:

a)

zrušeno

b)

osoby, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné,2 pokud jejich vlastní příjem spolu s příjmem osob s nimi společně posuzovaných podle zákona o životním minimu8 není vyšší než dvojnásobek životního minima,9

c)

zrušeno

(2)

Osoby uvedené v předchozím odstavci mají nárok na příspěvek, pokud mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(3)

Na příspěvek nemají nárok osoby po dobu

a)

výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby,

b)

zrušeno

c)

zrušeno

d)

vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.

§ 2a

(1)

Příjmem se pro účely nároku na příspěvek podle § 2 odst. 1 písm. b) rozumí příjem podle zákona o životním minimu,10 s výjimkou příspěvku. Za příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti se však považuje vyměřovací základ11 stanovený na příslušný kalendářní měsíc.

(2)

Příjem podle § 2 odst. 1 písm. b) se zjišťuje jako měsíční průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí; poprvé se příjem pro posouzení nároku na příspěvek zjišťuje k 1.dubnu 1993. Částky životního minima zjištěné k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí platí po celé toto čtvrtletí.

§ 3

zrušen

§ 3a

Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte

Výše příspěvku náležejícího osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, činí měsíčně

a)

320 Kč, pokud její vlastní příjem spolu s příjmem osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním minimu8 není vyšší než 1,5násobek životního minima, nebo je-li příspěvek vyplácen s výchovným k důchodům,

b)

220 Kč v ostatních případech.

§ 4

(1)

zrušen

(2)

Příspěvek náležející osobám, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí plátce těchto dávek příjemcům těchto dávek, a to spolu s těmito dávkami.

(3)

zrušen

(4)

zrušen

(5)

Příspěvek ostatním, osobám vyplácí příslušný státní orgán. 1

(6)

Plátcům příspěvku se náklady na příspěvek uhrazují ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím zvláštního účtu ministerstva financí České republiky.

Poznámka: bod 3 § 11 zákona č. 183/1994 Sb. nelze provést. Zmíněný odstavec byl zrušen zákonem č. 182/1994 Sb.

3. V § 4 odst. 3 se slova "odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "odstavci 2".

§ 5

(1)

Každé osobě náleží v kalendářním měsíci jen jeden příspěvek.

(2)

Osobám uvedeným v § 2 odst. 1 se příspěvek vyplácí ve výplatních termínech určených plátcem příspěvku na běžný kalendářní měsíc. Osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) s výjimkou osob, na které náleží výchovné, se příspěvek vyplatí vždy po prokázání, že podmínky nároku na příspěvek byly v uplynulém kalendářním čtvrtletí splněny; příspěvek se vyplatí v nejbližším výplatním termínu, včetně doplatku za období, v němž nebyl vyplacen, ačkoliv podmínky nároku byly splněny.

(3)

Splní-li se podmínky pro nárok na příspěvek ve vyšší částce v průběhu kalendářního měsíce, rozdíl ve výši příspěvku doplatí plátce, který je příslušný k výplatě vyššího příspěvku, a to v nejbližším výplatním termínu.

(4)

Příspěvek se do ciziny nevyplácí.

(5)

Příspěvek náležející osobám, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, avšak tyto dávky na ně nenáleží, se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření; je-li dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež z jiných důvodů než z důvodů léčení, popřípadě z důvodu plnění povinné školní docházky nebo přípravy pro budoucí povolání, vyplácí se příspěvek tomuto ústavu (zařízení).

§ 5a

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

Je-li příspěvek vyplácen s výchovným, je jeho příjemce povinen oznámit plátci výchovného do osmi dnů skutečnost, že nejsou splněny podmínky nároku na příspěvek uvedené v § 2 odst. 1 písm. b); plátce výchovného zastaví výplatu příspěvku a částky příspěvku již vyplacené za měsíce, v nichž podmínky nároku nebyly splněny, zúčtuje s vypláceným výchovným, popřípadě důchodem. Výplata příspěvku se obnoví, jakmile příjemce výchovného oznámí plátci výchovného, že podmínky nároku na příspěvek již splňuje, a příspěvek se doplatí za období, za které náležel.

§ 6

(1)

Nárok na výplatu příspěvků za jednotlivý kalendářní měsíc zaniká ve lhůtě jednoho roku; tato lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, za který příspěvek náleží.

(2)

Příspěvek nepodléhá dani.

(3)

Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

(4)

Pokud se zjišťuje pro účely jiných právních předpisů výše příjmu osoby, k příspěvku se nepřihlíží, nestanoví-li zvláštní předpis jinak․

§ 7

(1)

Osobám, na které je poskytováno výchovné, se příspěvek vyplácí bez žádosti, ostatním osobám na žádost.

(2)

O poskytování příspěvku se nevydává rozhodnutí. Na případy, kdy se příspěvek poskytuje na žádost, se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3)

Spory o příspěvek mezi příjemcem a plátcem příspěvku rozhodují soudy.

§ 8

(1)

Osoba uplatňující nárok na příspěvek je povinna na žádost plátce příspěvku doložit ukončení výplaty příspěvku jiným plátcem nebo prokázat další skutečnosti rozhodné pro poskytování příspěvku; tuto povinnost mají též příjemci příspěvku.

(2)

Příjemce příspěvku je povinen ohlásit plátci příspěvku do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek a jeho výplatu. Příjemce příspěvku, kterému byl příspěvek vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, je povinen plátci příspěvku neprávem vyplacené částky příspěvku vrátit. Nárok na vrácení neprávem vyplacených částek příspěvku zaniká ve lhůtě uvedené v § 6 odst. 1.

(3)

Osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) podávají žádost o příspěvek na tiskopisu vydaném orgány sociálního zabezpečení.

§ 9

(1)

Plátce příspěvku je povinen vést evidenci o vyplacených příspěvcích, vystavit na žádost příjemce příspěvku nebo jiného plátce potvrzení o době a ukončení výplaty příspěvku a poskytovat potřebnou součinnost orgánům kontrolujícím plnění povinností podle tohoto zákona.

(2)

zrušen

(3)

Příslušné státní orgány 1 rozhodují o povinnosti plátce příspěvku nahradit neprávem vyplacené částky a kontrolují správnost výplaty příspěvku; jde-li o plátce příspěvku v působnosti federálních ministerstev národní obrany a vnitra, činí tak příslušné orgány těchto ministerstev.

§ 10

(1)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví vyhláškou podrobnosti o výplatě příspěvku.

(2)

Ministerstvo financí České republiky stanoví vyhláškou podrobnosti o způsobu úhrady nákladů na příspěvek.

§ 11

Příspěvek se poprvé vyplatí v červenci 1990.

§ 12

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 15 zákona č.183/1994 Sb.1.12.1994
Čl. VII zákona č.182/1994 Sb.1.10.1994


Poznámky pod čarou:

§ 31 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění

pozdějších předpisů.

§ 49 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

§ 4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

§ 3 zákona č. 463/1991 Sb.

§ 5 zákona č. 463/1991 Sb.

§ 5 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku.

Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady č. 222/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku.

Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady č. 222/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

Poznámky pod čarou:
1

Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku.

Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady č. 222/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

2

§ 31 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění

pozdějších předpisů.

§ 49 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

8

§ 4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

9

§ 3 zákona č. 463/1991 Sb.

10

§ 5 zákona č. 463/1991 Sb.

11

§ 5 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.