Čekejte, prosím...
A A A
313/1990 Sb. znění účinné od 1. 8. 1990 do 31. 12. 2011

313

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. července 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí

zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb.,

kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění

č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 písm. n) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 10 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb. o státním vyrovnávacím příspěvku:

Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb. a vyhlášky č. 260/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

V § 140 odst. 2 se částka „830 Kčs“ nahrazuje částkou „1100 Kčs“, částka „930 Kčs“ částkou „1200 Kčs“ a částka „1150 Kčs“ částkou „1300 Kcs a na konci odstavce se připojuje tato věta: „U nemocných diabetem je doporučením příslušného orgánu státní zdravotní správy diabetický průkaz tohoto občana.“.

Čl. II

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, se mění a doplňuje takto:

§ 5 se doplňuje novým odstavcem 1, který zní:

(1) Je-li zaměstnavatelem osoby cizí zastupitelký úřad na území České a Slovenské Federativní Republiky, a tento zaměstnavatel nemůže z vážných důvodů zabezpečit výplatu příspěvku, vyplácí příspěvek příslušný státní orgán․ 1) „.

Dosavadní text § 5 se označuje jako odstavec 2.

Čl. III

1.

Podmínky sociální potřebnosti podle čl. I se u občanů, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování, posuzují podle této vyhklášky počínaje červencem 1990. Zpětné vyplacení dávky sociální péče se umožňuje v případech, kdy je žádost o příspěvek na dietní stravování podána do 31. prosince 1990.

2.

Pokud před účinností této vyhlášky nebyl z vážných důvodu příspěvek vyplacen cizím zastupitelským úřadem (čl. II), vyplatí příspěvek příslušný státní orgán.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.

Ministr:

Miller v. r.