Čekejte, prosím...
A A A
522/1990 Sb. znění účinné od 5. 1. 1991 do 31. 12. 2004

Zákon nabyl účinnosti (viz čl.II) 15tého dne po rozeslání

522

 

ZÁKON

ze dne 27. listopadu 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,

o soustavě základních a středních škol (školský zákon),

ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.

V § 10 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování zřizuje nebo zrušuje ústřední orgán státní správa nebo zemědělské nebo jiné družstvo (dále jen "družstvo").

(2) Vláda České republiky v České republice a vláda Slovenské republiky v Slovenské republice (dále jen "vlády republik") stanoví nařízením na návrh ministerstev školství případy, kdy ústřední orgán státní správy je povinen zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování. Současně určí podmínky uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení",

odstavec 3 se vypouští,

dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3,

dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4 a zní:

"(4) Střední odborné učiliště zřízené podle odstavce 1 je právnickou osobou. Také středisko praktického vyučování zřízené podle odstavce 1 může být právnickou osobou.",

dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5,

za odstavec 5 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které zní:

"(6) Pokud státní podnik nebo státní organizace, které převedly právo hospodaření podle § 11 a, anebo jejich právní nástupce, požádá příslušný orgán státní správy, na který bylo právo hospodaření převedeno, o bezplatné užívání majetku středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, uzavře tento orgán státní správy se státním podnikem nebo státní organizací, anebo s jejich právními nástupci hospodářskou smlouvu․ V této smlouvě se vymezí podmínky pro provozování středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování.

(7) Ministerstva školství stanoví vyhláškou podmínky uzavírání hospodářských smluv podle odstavce 6, jejich náležitosti, důvody a způsob jejich zrušení.".

 

2.

V § 11 odst. 2 až 6 zní:

"(2) Orgány v oboru své působnosti ve středních odborných učilištích řídí a plánují přípravu mládeže pro povolání.

(3) Orgány, které rozhodly o zrušení, rozdělení, sloučení nebo splynutí středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, určí střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, které převezme práva a povinnosti k žákům.

(4) Organizace mohou být ústředním orgánem státní správy pověřeny řízením středních odborných učilišť.

(5) V případě zániku družstva, popřípadě středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování v jeho působnosti, je družstvo povinno přednostně nabídnout majetek sloužící střednímu odbornému učilišti nebo středisku praktického vyučování příslušnému ústřednímu orgánu státní správy, který zřídí střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, nebo takto získaný majetek připojí již k zřízenému střednímu odbornému učilišti nebo středisku praktického vyučování.

(6) Ministerstva školství stanoví vyhláškou postup a podrobnější vymezení úkolů orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování a podmínky pro jejich zřizování.",

dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

 

3.

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

 

(1) Státní podnik nebo státní organizace, jejichž vnitřní organizační jednotkou je střední odborné učiliště, převedou nejpozději do 30.6.1991 právo hospodaření s majetkem sloužícím ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti na příslušný ústřední orgán státní správy, který zřídí střední odborné učiliště podle § 10. Nemůže-li příslušný ústřední orgán státní správy zřídit z vážných důvodů střední odborné učiliště, převede se souhlasem ministerstva školství právo hospodaření k tomuto majetku na jiný ústřední orgán státní správy, který zřídí střední odborné učiliště ve své působnosti. Rozsah majetku, k němuž je převáděno právo hospodaření, navrhne přejímající ústřední orgán státní správy.

(2) Státní podnik nebo státní organizace, jejichž vnitřní organizační jednotkou je středisko praktického vyučování, převedou nejpozději do 30. 6. 1991 právo hospodaření s majetkem 1) sloužícím ke dni 30.6. 1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti na příslušný ústřední orgán státní správy. Tento ústřední orgán státní správy přičlení středisko praktického vyučování k střednímu odbornému učilišti ve své působnosti nebo zřídí středisko praktického vyučování podle § 10.

(3) Pokud je středisko praktického vyučování fyzicky neoddělitelnou součástí státního podniku nebo státní organizace, uzavřou tyto s příslušným středním odborným učilištěm nejpozději do 30.6.1991 o majetku sloužícím ke dni 30.6. 1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti hospodářskou smlouvu o dočasném užívání 2) nebo výjimečně smlouvu o nájmu. 3)

(4) Pokud státní podnik nebo státní organizace, jejichž vnitřní organizační jednotkou je střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, zaniká likvidací, postupuje se podle odstavce 1 nebo odstavce 2. Ve výjimečných případech, nelze-li majetek sloužící středisku praktického vyučování takto převést, poskytne likvidátor příslušnému střednímu odbornému učilišti finanční náhradu.

(5) Podrobnosti pro uzavírání hospodářských smluv podle odstavců 1 až 4 stanoví vlády republik nařízením.

(6) Spory u převodu práva hospodaření podle odstavců 1 až 3 rozhodují orgány hospodářské arbitráže.

__________

1)

§ 347 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2)

§ 348 hospodářského zákoníku.

3)

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb.".

 

4.

V § 12 odst. 2 druhá věta zní: "Investiční rozvoj středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování zřízených družstvem zabezpečuje družstvo ze svých zdrojů.".

 

5.

V § 17 odst. 2 se za slova "§ 11" vkládají slova "§ 11a".

 

6.

V § 32 odst. 5 se za slova "§ 11" vkládají slova "§ 11a".

 

7.

V § 57a odst. 1 se za slova "§ 10a" vkládají slova "§ 11a".

 

8.

V § 57b odst. 1 se za slova "§ 10a" vkládají slova "§ 11a".

 

9.

V § 63 odst. 4 se za slova "§ 10a" vkládají slova "§ 11a" a slova "31.12.1990" se nahrazují slovy "30. 6.1991".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po rozeslání.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.