Čekejte, prosím...
A A A
544/1991 Sb. znění účinné od 20. 12. 1991

544

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích,se mění a doplňuje takto:

1.

V § 17 se za odstavec 3 připojuje odstavec 4, který zní:

"(4) Kupní cena nebo náhrada podle odstavce 1 je příjmem státního rozpočtu České republiky.".

 

2.

§ 18 zní:

"§ 18

 

(1) Právo České republiky na vydání věcí 19) uplatňuje proti povinné osobě okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází.

(2) Působnost okresních úřadů podle tohoto zákona vykonávají v hlavním městě Praze obvodní úřady. 20) Obvody obvodních úřadů v hlavním městě Praze se pro účely tohoto zákona shodují s obvody obvodních národních výborů ke dni nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

(3) Pro účely tohoto zákona se povinnými osobami rozumějí fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona.

__________

19)

Článek 4 odst․ 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpis.

§ 34 zákona č. 87/1991 Sb.

20)

§ 3 odst. 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.

§ 22 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.".

3.

Za § 18 se vkládají § 18a až 18c, které znějí:

"§ 18a

 

 

S věcí vydanou České republice se naloží podle zvláštních předpisů. 21)

__________

21)

Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatimní správě národního majetku.

Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 18b

 

Výtěžek prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví ( § 18), je příjmem státního rozpočtu České republiky.

 

§ 18c

 

Vypořádal-li stát za vydávanou věc pohledávku peněžního ústavu, 22) postupuje se podle § 17 tohoto zákona.

__________

22) § 10 odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.