Čekejte, prosím...
A A A
267/1992 Sb. znění účinné od 30. 12. 1999
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 351/1999 Sb.

30.12.1999

 

267

 

ZÁKON

ze dne 29. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb.,

o mimosoudních rehabilitacích

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 17 odst. 2 se slova "obdobně podle" nahrazují slovy "a za podmínek stanovených v § 23".

 

2.

§ 18 odst. 1 zní:

"(1) Zrušují se rozkazy, kterými byly občané označení za politicky nespolehlivé zařazeni v letech 1948 až 1954 do vojenských táborů nucených prací po dobu základní vojenské služby a výjimečného vojenského cvičení podle § 39 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon. Za vojenské tábory nucených prací se pro účely tohoto zákona považují silniční prapory ženijního vojska zřízené od 2. 8. 1948 do 1. 9. 1950 a pomocné technické prapory.".

 

3.

V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Řeholníkům a kněžím internovaným v centralizovaných klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací přísluší nárok na odškodnění za dobu takové internace v rozsahu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

4.

§ 24 odst. 4 zní:

"(4) Za účelem zmírnění křivd způsobených osobám uvedeným v § 18 odst․ 1 se k důchodu poskytuje příplatek 15 Kčs za každý měsíc této služby. Příplatek k důchodu se vyplácí jen do výše, která spolu s důchodem nepřevyšuje nejvyšší výměru důchodu stanovenou zvláštními předpisy. 4a) Pro příplatek k důchodu platí obdobně § 58a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb.".

Odkaz k § 24 odst. 4 zní:

"4a) § 24 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.".

 

5.

V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Federální ministerstvo obrany odškodní podle vyhlášky č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů, na žádost poškozeného, poškození zdraví občanů uvedených v § 18 odst. 1, ke kterému došlo v souvislosti s výkonem služby ve vojenských táborech nucených prací.

(5) Došlo-li v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody podle § 16 nebo s výkonem práce v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru podle § 17 anebo s výkonem služby ve vojenském táboře nucených prací podle § 18 odst. 1 k úmrtí občana, poskytne se manželce, dětem, a není-li jich, rodičům poškozeného jednorázové odškodnění ve výši 100 000 Kčs v hotovosti.".

Čl. II

1.

Příplatek k důchodu podle čl. I bodu 4 se přizná na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 31. březnu 1991; přitom neplatí ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o dvojnásobném hodnocení doby. Příplatek k důchodu náleží místo dvojnásobného hodnocení doby a dosud vyplacené částky důchodu se zúčtují.

 

2.

Žádost o odškodnění podle čl. I bodu 5 lze uplatnit do 31. prosince 2000.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.