Čekejte, prosím...
A A A
547/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995

547

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. listopadu 1992

o zvýšení důchodů v roce 1993

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Zvýšení důchodů přiznaných před 1. lednem 1993

Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před 1. lednem 1993 se na základě § 910 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, zvyšují od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993 o 10 % měsíční výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.

§ 2

Zvýšení důchodů přiznaných v roce 1993

Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993 a na základě § 910 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, zvyšují ode dne přiznání o 22 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok podle zákona o sociálním zabezpečení 1 nebo jiných předpisů o sociálním zabezpečení 2 ke dni přiznání důchodu.

§ 3

Zvýšení vdoveckých důchodů

(1)

Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení 1 od 1. března 1993 750 Kčs měsíčně.

(2)

Vdovecké důchody vyplácené ke dni 1. března 1993 se upraví podle odstavce 1 od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993.

§ 4

Společná ustanovení

(1)

Zvýšení důchodu náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost; výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost nesmí však po zvýšení podle tohoto zákona přesáhnout částku 4200 Kčs měsíčně.

(2)

Pro zvýšení důchodů podle § 1 a 2 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6, 78 zákona č. 46/1991 Sb․, o zvyšování důchodů.

(3)

Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 a 2 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle tohoto zákona.

§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 235/1992 Sb.

Nařízení vlády ČSSR č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 116/1989 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb. a zákona č. 235/1992 Sb.

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 235/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 235/1992 Sb.

2

Nařízení vlády ČSSR č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 116/1989 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb. a zákona č. 235/1992 Sb.

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.