Čekejte, prosím...
A A A
311/1993 Sb. znění účinné od 1. 4. 2000
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 73/2000 Sb.

1.4.2000

 

311

 

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. prosince 1993,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů

č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti

v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb., vyhlášky č. 147/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 30/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 3 písm. b) a c) se na konci připojují tato slova: „ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání“.

 

2.

Nadpis nad § 3, § 3 až 6, 9 a § 14 písm. a) se vypouštějí.

 

3.

§ 7 zní:

§ 7

 

V kalendářním měsíci, v němž pracovník vstoupil do zaměstnání nebo z něho vystoupil, náleží přídavky na děti, i když jeho nemocenské pojištění netrvalo po celý kalendářní měsíc. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro nárok na přídavky na děti podle § 17 odst. 3 zákona v kalendářním měsíci, v němž se poskytuje nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství.“.

 

4.

§ 7a se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Za umístění dítěte v zařízení s denní docházky se nepovažuje umístění dítěte ve věku do skončení povinné školní docházky v předškolním zařízení nebo škole, pokud podle rozhodnutí ředitele takového zařízení je s ohledem na zdravotní stav dítěte upravena jeho docházka do takového zařízení tak, že nepřesahuje 10 hodin týdně․“.

 

5.

V § 8 věta druhá zní: „To platí obdobně i pro souběh nároků na přídavky na děti z nemocenského pojištění zaměstnanců a nároků na přídavky na děti a výchovné podle části čtvrté zákona.“.

 

6.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

§ 8a

 

(1) Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně oprávněného, z jehož nemocenského pojištění přídavky na děti náleží, nebo ke změně příjemce přídavků na děti, poskytují se přídavky na děti novému oprávněnému (příjemci) až za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž k takové změně došlo.

(2) Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce u oprávněného k zániku nemocenského pojištění a k opětovnému vzniku nemocenského pojištění, náleží mu přídavky na děti za takový měsíc z posledního nemocenského pojištění v takovém měsíci.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro poskytování přídavků na děti nebo výchovného podle části čtvrté zákona.“.

 

7.

V § 10 odst. 1 se slova „k důchodu“ nahrazují slovy „k důchodům podle předpisů platných před 1. listopadem 1993 11) „ a v odstavci 2 se slova „k důchodu“ nahrazují slovy „k důchodům“.

Poznámka č. 11) zní:

11)

Čl. III odst. 1, 3 a 4 zákona č. 266/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 11 odst. 1 se slova „měly být poskytovány z jiné soustavy zabezpečení“ nahrazují slovy „mělo být poskytováno výchovné podle části čtvrté zákona“ a v odstavci 2 písm. b) se na konci připojují tato slova: „k důchodům“.

 

9.

V § 14 písm. c) se vypouštějí slova „zejména podmínku odpracované doby“.

 

10.

§ 15 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

(2) Kde se v této vyhlášce mluví o pracovníku, rozumí se tím přiměřeně i osoba samostatně výdělečně činná a její spolupracující osoba a uchazeč o zaměstnání.“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.