Čekejte, prosím...
A A A
556/2004 Sb. znění účinné od 9. 11. 2004

556

 

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách

a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona č. 424/1991 Sb.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 věta druhá zní: „Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50 000 Kč, uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy podle § 18 odst. 1.“.

 

2.

V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „(§ 18 odst. 1)“ nahrazují slovy „(§ 18 odst. 1 a 2)“.

 

3.

V § 14 odst. 3 se slova „§ 18 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 a 2“.

 

4.

V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání,“.

 

5.

§ 17a se zrušuje.

 

6.

V § 18 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 4) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3).

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

 

7.

V § 18 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

f)

přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození nebo rodného čísla a adresy místa pobytu.“.

 

8.

V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, byla-li výroční finanční zpráva podána k doručení držiteli poštovní licence, popřípadě držiteli zvláštní poštovní licence nejpozději dne 1. dubna.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

9.

V § 18 odstavec 3 zní:

(3) Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok 50 000 Kč, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm․ d) ověřenými kopiemi darovacích smluv, které musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu.“.

 

10.

V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle odstavců 1 a 3 a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle odstavce 4.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

11.

V § 19a odst. 3 se slova „§ 18 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 3“.

 

12.

V § 20 odstavec 3 zní:

(3) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě (§ 18) úplnou výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 5).“.

 

13.

V § 20 odstavec 5 zní:

(5) Nárok na příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátní listině strany a hnutí nebo byl zvolen za stranu a hnutí na kandidátní listině koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy.“.

 

14.

V § 20 odst. 11 se v první větě slova „do Poslanecké sněmovny a do Senátu“ nahrazují slovy „do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy“.

 

15.

V § 20a odstavec 4 zní:

(4) Poslanecká sněmovna zjišťuje jednou za rok úplnost

a)

předložených výročních finančních zpráv stran a hnutí za uplynulý kalendářní rok, pokud byly Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě podle § 18 odst. 1 a 2,

b)

doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí z předchozích kalendářních let, u nichž Poslanecká sněmovna dříve zjistila, že jsou neúplné, nebo výročních finančních zpráv stran a hnutí za předchozí kalendářní léta, které nebyly dosud Poslanecké sněmovně vůbec předloženy; doplnění výročních finančních zpráv nebo tyto výroční finanční zprávy musí být Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě uvedené v písmeni a).

O svých zjištěních informuje Poslanecká sněmovna Ministerstvo financí nejpozději do 7. června příslušného kalendářního roku.“.

 

16.

V § 20b odst. 1 se za slova „mandát poslance“ vkládají slova „člena zastupitelstva kraje nebo člena zastupitelstva hlavního města Prahy“.

 

17.

V § 20b odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna nebo Senát“ nahrazují slovy „Poslanecká sněmovna, Senát, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy“ a slova „k nejbližšímu termínu“ se nahrazují slovy „20 dnů před nejbližším termínem“.

 

18.

V § 20b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nastupuje-li náhradník, který kandidoval za jinou stranu a hnutí na kandidátní listině koalice než poslanec, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který kandidoval na kandidátní listině téže koalice a jehož mandát se uprázdnil, oznámí tuto skutečnost Poslanecká sněmovna, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu financí do 20 dnů od nástupu náhradníka.“.

 

19.

V § 21b se slova „§ 17a odst. 6“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9, 10, 12 a 15 se poprvé použijí pro výroční finanční zprávy stran a hnutí nebo pro doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí, které budou podle § 18 odst. 1 předloženy Poslanecké sněmovně v roce 2005.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.