Čekejte, prosím...
A A A
631/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

631

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb., nařízení vlády č. 403/2001 Sb. a nařízení vlády č. 549/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. k) a v příloze č. 11 v nadpisu a bodech 1 a 2 se slova „a spojů“ zrušují.

 

2.

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u)

v příloze č. 20 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky.“.

 

3.

V příloze č. 2 bodech 6 a 7 se slova „operativní techniky a“ zrušují a za slova „pátracích prostředků“ se vkládají slova „a podpůrných operativně pátracích prostředků“.

 

4.

V příloze č. 2 bodech 10 a 11 a v příloze č. 7 bodech 5 až 8 se slova „operativní techniky“ nahrazují slovy „podpůrných operativně pátracích prostředků“.

 

5.

V příloze č. 2 bodě 11 se za slovo „obsazení“ vkládají slova „a dislokaci“.

 

6.

V příloze č. 7 bodě 22 písm. e) se ve sloupci „Útvar policie České republiky“ označení stupně utajení „V“ zrušuje.

 

7.

V příloze č. 7 bodě 33 se za slova „a víz,“ vkládají slova „listinných dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům“.

 

8.

V příloze č. 8 bodě 2 se slova „Prům (MPO) P2-04“ nahrazují slovy „zahrnutých v platném seznamu Zbroj (MPO) 2-04“.

 

9.

V příloze č. 8 bodě 6 se slova „Projektová dokumentace“ nahrazují slovem „Informace“.

 

10.

V příloze č. 8 se bod 7 zrušuje.

Dosavadní body 8 až 14 se označují jako body 7 až 13.

 

11.

V příloze č. 10 bodě 41 se slovo „záměry,“ zrušuje.

 

12.

V příloze č. 10 bodech 41 a 42 se označení stupně utajení „D – T“ nahrazuje označením „V“.

 

13.

V příloze č. 10 bodech 43 a 45 se označení stupně utajení „D“ nahrazuje označením „V“.

 

14.

V příloze č. 10 bodě 44 se slova „movitého a nemovitého materiálu“ nahrazují slovy „nemovitého majetku“ a označení stupně utajení „V – D“ se nahrazuje označením „V“.

 

15.

V příloze č. 10 se za bod 45 vkládá nový bod 46, který s označením stupně utajení ve sloupcích „Resort“ a „Svaz“ zní:

46. Systém obranného plánování a hodnocení připravenosti

V – D

V“.

Dosavadní body 46 až 64 se označují jako body 47 až 65.

 

16.

V příloze č. 10 bodě 62 se za slova „stav vojsk při“ vkládá slovo „stavu“.

 

17.

V příloze č. 11 body 6 až 9 včetně nadpisu znějí:

6. Identifikační údaje o dopravních prostředcích, registračních značkách a dokladech důležitých pro plnění úkolů souvisejících s bezpečností státu

V – D

V

Oblast civilního letectví

7․ Údaje o nastavení detekčních schopností zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek

V

V

V

8. Výsledky testů a zkoušek zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek

V

V

V

9. Údaje o skutečném provedení a nastavení automatických elektronických systémů kontroly vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostor letiště

V

V

V“.

 

18.

V příloze č. 11 se doplňují body 10 a 11, které znějí:

10. Údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení uvedených v bodech 7 až 9, včetně údajů o výjimkách z opatření týkajících se leteckého provozu a letišť

V

V

V

11. Konkrétní údaje o zajištění bezpečnosti letů státní důležitosti

V

V

V“.

 

19.

V příloze č. 12 se body 18 a 19 zrušují.

Dosavadní bod 20 se označuje jako bod 18.

 

20.

V příloze č. 14 bodě 3 se označení stupně utajení „D“ nahrazuje označením „V“.

 

21.

V příloze č. 16 bodě 1 se za slova „systém zabezpečení“ vkládá slovo „Českých“ a označení stupně utajení „PT“ se nahrazuje označením „D“.

 

22.

V příloze č. 16 bodě 3 se označení stupně utajení „T“ nahrazuje označením „D“.

 

23.

Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.“.

 

24.

Doplňuje se příloha č. 20, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.