Čekejte, prosím...
A A A
15/2005 Sb. znění účinné od 15. 10. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 405/2020 Sb.

15.10.2020

 

vyhláškou č. 195/2012 Sb.

1.7.2012

 

vyhláškou č. 225/2009 Sb.

1.8.2009

 

15

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. prosince 2004,

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 11§ 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Část první

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (§ 1-3)

§ 1

Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

(1)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr“) stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:

a)

celoživotní učení,

b)

zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,

c)

usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,

d)

udržitelný rozvoj,

e)

vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.

(2)

Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:

a)

vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska obsahových a kvantitativních cílů a prioritních úkolů,

b)

strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory, prioritní témata, na která bude kladen důraz v následujícím období, oblasti podpory a opatření vedoucí ke zlepšení stavu v těchto oblastech:

1.

cíle a obsah počátečního vzdělávání,

2.

sledování a hodnocení kvality počátečního vzdělávání,

3.

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

4.

úloha a podpora pedagogických pracovníků,

5.

další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

6.

uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce,

7.

základní umělecké vzdělávání,

8.

jazykové a zájmové vzdělávání,

9.

systém poradenských služeb,

10.

ústavní a ochranná výchova,

c)

kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol, a to bez ohledu na zřizovatele,se zaměřením na strukturu skupin oborů vzdělání, druhů škol a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,

d)

ekonomickou část obsahující informace o předpokládaných finančních nárocích na zabezpečení navržených opatření a o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty a fondy Evropské unie.

(3)

Dlouhodobý záměr se upraví podle výsledků jeho projednávání s příslušnými státními orgány, územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností․

(4)

Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému rozvoji a ke společným cílům evropských procesů ve vzdělávání přijatých vládou a z výročních zpráv České školní inspekce.

(5)

Dlouhodobý záměr v kraji vychází z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti ovlivňujících rozvoj vzdělávání, stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.

§ 2

zrušen

§ 3

Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobých záměrů

(1)

Ministerstvo každý třetí kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 31. října předloží krajům ke stanovisku. Kraje zašlou ministerstvu svá stanoviska do 1. prosince. Ministerstvo s přihlédnutím ke stanoviskům krajů dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží vládě ke schválení; zveřejní jej do 30 dnů od jeho schválení vládou.

(2)

Krajský úřad vyhodnotí dlouhodobý záměr v kraji tak, aby jej vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace v kalendářním roce, kdy byl vládou schválen dlouhodobý záměr České republiky, do 31. října předložil ministerstvu ke stanovisku. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své stanovisko do 15. prosince. Krajský úřad s přihlédnutím ke stanovisku ministerstva dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží zastupitelstvu ke schválení; zveřejní a zašle jej ministerstvu do 30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, zastupitelstvem.

Část druhá

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (§ 4-6)

§ 4

Rámcová struktura a obsah výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále jen „výroční zpráva v kraji“) se skládá z:

a)

hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy bez ohledu na zřizovatele škol,

b)

ekonomické části,

c)

hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky.

§ 5

[Obsah výroční zprávy v kraji]

(1)

Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě v těchto oblastech:

a)

předškolní vzdělávání,

b)

základní vzdělávání a povinná školní docházka,

c)

střední vzdělávání,

d)

vyšší odborné vzdělávání,

e)

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

f)

základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,

g)

poradenské služby,

h)

školská zařízení,

i)

pracovníci ve školství,

j)

další vzdělávání pedagogických pracovníků,

k)

další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

l)

prevence sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchova, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, výchova k udržitelnému rozvoji,

m)

účast škol v  mezinárodních programech.

(2)

Ekonomická část výroční zprávy v kraji uvádí údaje za kalendářní rok, za který je připravována, a nejméně za dva předcházející kalendářní roky a obsahuje vždy:

a)

celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované krajem podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na:

1.

výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1, z toho mzdové nebo platové výdaje,

2.

provozní výdaje,

3.

investiční výdaje,

b)

neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na území kraje podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1,

c)

údaje o finančních prostředcích na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy2, v rozsahu a za podmínek stanovených jiným právním předpisem3 poskytovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, v členění podle druhů škol a školských zařízení,

d)

přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta u jednotlivých druhů škol a školských zařízení uvedených v písmenech a) a b).

(3)

Závěry výroční zprávy v kraji shrnují poznatky z jednotlivých kapitol a jsou formulovány tak, aby mohly být podkladem pro zpracování dlouhodobých záměrů v kraji.

§ 6

Termíny předkládání výroční zprávy v kraji

Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejňuje a zasílá ministerstvu do 31. března.

Část třetí

Výroční zpráva o činnosti školy (§ 7-10)

§ 7

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

(1)

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

a)

základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,

b)

přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

c)

rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

d)

údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,

e)

údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

f)

údaje o prevenci sociálně patologických jevů,

g)

údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

h)

údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

i)

údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

j)

základní údaje o hospodaření školy,

k)

údaje o zapojení školy do  mezinárodních programů,

l)

údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

m)

údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

n)

údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

(2)

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 225/2009 Sb.1.8.2009


Poznámky pod čarou:

§ 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

§ 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

2

§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

3

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.