Čekejte, prosím...
A A A
212/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

Ustanovení čl. II bodu 6 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ustanovení čl. II bodu 7 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 383/2012 Sb.

1.1.2013

 

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

 

212

 

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových

plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona (čl. 3-4)

Čl. III

V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se v části SKUPINA 214: Ostatní ve sloupci 1 za slova „Měření znečišťujících látek a pachových látek“ vkládají slova „ , ověřování množství emisí skleníkových plynů a“ a obor „Ověřování množství emisí skleníkových plynů“ se zrušuje.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb․, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.

2.

Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, a ustanovení čl. II bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.