Čekejte, prosím...
A A A
332/2006 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 366/2020 Sb.

1.10.2020

 

vyhláškou č. 314/2020 Sb.

15.7.2020

 

vyhláškou č. 95/2018 Sb.

20.6.2018

 

332

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2006

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 8, § 24 odst. 8, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2 a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

množitelským porostem chmele výsadba stejného rozmnožovacího materiálu téže odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří,

b)

matečnými rostlinami chmele identifikované rostliny určené k rozmnožování,

c)

množitelskou chmelnicí uznaný porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace a zdravotní třídy ve chmelové konstrukci,

d)

sádí chmele upravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy chmele, která slouží k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení množitelské chmelnice,

e)

prostokořenným kořenáčem chmele rostlina vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny v kořenáčové školce,

f)

obalovaným kořenáčem chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu a obalu,

g)

révou rostlina rodu Vitis (L.), která je určena k produkci hroznů nebo k použití jako rozmnožovací materiál pro takovou rostlinu,

h)

pravokořennou sazenicí révy zakořeněná část neroubovaného réví nebo letorostu, která je určena k výsadbě nebo k použití jako podnože pro roubování,

i)

štěpovanou sazenicí révy vzájemně spojený roub s podnožovým řízkem, který je zakořeněn,

j)

réví révy vyzrálý jednoletý výhon,

k)

letorostem révy nezdřevnatělý výhon,

l)

podnožovým řízkem révy část réví nebo letorostu, který je při produkci štěpované sazenice určen k vytvoření podzemní části,

m)

roubem révy část réví nebo letorostu, který je určen k vytvoření nadzemní části při produkci štěpované sazenice nebo při roubování na stanovišti,

n)

řízkem révy část réví nebo letorostu určený k produkci pravokořenné sazenice,

o)

podnožovou vinicí révy porost révy určený k produkci podnožových řízků nebo řízků,

p)

selektovanou vinicí révy porost révy určený k produkci roubů nebo řízků,

q)

révovou školkou porost révy určený k produkci pravokořenné révy nebo štěpované sazenice,

r)

rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnože, řízek, roub, očko, oddělek, sazenice, školkařský výpěstek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci ovocných rostlin,

s)

školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě,

t)

generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,

u)

vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,

v)

matečnými stromy a keři ovocného rodu a druhu souvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu,

w)

množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,

x)

rozmnožovacím materiálem okrasných druhů rostlinný materiál určený k rozmnožování nebo k pěstování okrasných rostlin. V případě pěstování z hotových rostlin platí tato definice jen tehdy, je-li výsledná okrasná rostlina určena k dalšímu uvádění do oběhu.

§ 3

Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů a uvádění do oběhu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a u), § 23 odst. 7 a § 24 odst. 9 zákona]

(1)

Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2)

Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3)

Požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 3.

(4)

Tyto odrůdy révy se považují za odrůdy, jejichž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno:

a)

Bílý Portugal,

b)

Modrý Janek,

c)

Ranuše muškátová,

d)

Šedý Portugal,

e)

Tramín žlutý a

f)

Veltlínské červenobílé.

§ 4

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu chmele a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1)

Kategorií rozmnožovacího materiálu chmele je:

a)

předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1.

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2.

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3.

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organizmů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4.

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)

základní rozmnožovací materiál, kterého

1.

první generace se označuje E I a která pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2.

druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího materiálu předstupně,

c)

certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu,

d)

standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD.

(2)

Standardní rozmnožovací materiál chmele množený metodou mikrorozmnožování pochází z rozmnožovacího materiálu ozdraveného metodou mikrorozmnožování. Standardní rozmnožovací materiál nelze vyrábět klasickým způsobem v množitelské chmelnici. Rozmnožovací materiál chmele sloužící pro zachování biodiverzity nelze vyrábět z ozdraveného rozmnožovacího materiálu a nelze jej uvádět do oběhu.

(3)

V půdě nebo substrátu, ve kterém je rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní rozmnožovací materiál pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodu Xiphinema. Pokud je tato podmínka splněna a jsou splněny další podmínky pro testování jednotlivých zdravotních tříd podle přílohy č. 1 bodu 6 k této vyhlášce, je možné tento rozmnožovací materiál označovat jako viruprostý (VF) nebo testovaný na viry (VT).

(4)

Odrůdová pravost se ověřuje na plodících rostlinách. K ověření odrůdové pravosti rozmnožovacího materiálu množeného mikrorozmnožováním se využívají výsadby založené přímo k tomuto účelu, nebo produkční výsadby prokazatelně vysazené z jednotlivých meriklonů rozmnožovacího materiálu chmele, o kterých vede dodavatel evidenci. Minimálně musí být vysazeno 10 rostlin od jednoho meriklonu.

(5)

Ústav u rozmnožovacího materiálu chmele provádí pomocí vegetačních zkoušek následnou kontrolu pro ověření jeho odrůdové pravosti a čistoty. Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek, vzor zápisu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.

§ 5

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu révy a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1)

Kategorií rozmnožovacího materiálu révy je:

a)

předstupeň, který se označuje SE 1 a který

1.

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2.

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3.

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,

4.

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)

základní rozmnožovací materiál, který se označuje E a který

1.

je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2.

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který

1.

je rozmnožen přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně, nebo ze základního rozmnožovacího materiálu,

2.

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,

d)

standardní rozmnožovací materiál, který se označuje STANDARD a který je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů podle podmínek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Pro podnožové vinice, selektované vinice a sazenice révy vinné musí být splněny tyto požadavky:

a)

jsou při vizuální přehlídce prováděné Ústavem shledány prostými regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen „RNŠO“) uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud jde o příslušný rod nebo druh,

b)

v nejvhodnějším období roku s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování révy a s ohledem na biologii RNŠO relevantních pro révu se z nich v případě pochyb odebírají vzorky a otestují se na RNŠO uvedené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce,

c)

vizuální přehlídky a testování se provádí podle podmínek uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 3 k této vyhlášce, další přehlídky se provedou v případě potřeby tak, aby byla zajištěna kvalita rozmnožovacího materiálu,

d)

lze je pěstovat pouze v půdě nebo ve vhodných případech v nádobách s pěstebními substráty, přičemž tato půda nebo substráty musí být prosté veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce, a nepřítomnost takových škodlivých organismů se stanoví odběrem vzorků a testováním, odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(3)

Odběr vzorků půdy nebo substrátu a testování se neprovede, pokud Ústav na základě kontroly dospěl k závěru, že daná půda je prosta veškerých škodlivých organismů, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce. Odběr vzorků a testování se rovněž neprovede, pokud nebyla réva pěstována v dané produkční půdě po dobu nejméně 5 let a pokud nejsou pochyby ohledně toho, že se v dané půdě nevyskytují škodlivé organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(4)

V případě odběru vzorků a testování členské státy použijí protokoly Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen „protokoly EPPO“) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V tomto případě členské státy na žádost zpřístupní uvedené protokoly ostatním členským státům a Komisi.

(5)

Podnožové vinice a révové školky se zakládají za podmínek stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce, aby se předešlo riziku kontaminace škodlivými organismy, které mohou být hostiteli virů uvedených v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2 k této vyhlášce.

(6)

Kromě splnění rostlinolékařských požadavků a požadavků na půdu musí být rozmnožovací materiál vyroben v souladu s požadavky na místo porostu, místo produkce nebo oblasti vymezené v příloze č. 2 části 2 oddílech č. 1 a 2 k této vyhlášce, aby se dosáhlo omezení výskytu škodlivých organismů uvedených v dané příloze.

(7)

Vizuální přehlídky porostů a kontrolu dalších požadavků stanovených touto vyhláškou pro rozmnožovací materiál révy vinné provádí Ústav.

§ 6

Kategorie a počty generací rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování, podmínky na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) a s) zákona]

(1)

Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, s výjimkou jahodníku, je:

a)

rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1.

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu a byl otestován na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 10 bodě 1,

2.

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin pomocí účinné technické izolace,

3.

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4.

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)

základní rozmnožovací materiál, kterého

1.

první generace se označuje E I a která pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně,

2.

druhá generace se označuje E II a která pochází z první generace základního rozmnožovacího materiálu,

c)

certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který pochází z rozmnožovacího materiálu předstupně, z první nebo z druhé generace základního rozmnožovacího materiálu.

(2)

Kategorií rozmnožovacího materiálu jahodníku je:

a)

rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1.

pochází ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu,

2.

je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin,

3.

je pravidelně kontrolován na přítomnost škodlivých organismů, které snižují jakost rozmnožovacího materiálu,

4.

je považován za předstupeň, je-li rozmnožen za stejných podmínek,

b)

základní rozmnožovací materiál, kterého

1.

první generace dceřiných rostlin se označuje E I a je rozmnožena přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu předstupně pomocí nadzemních částí výhonů a rostliny jsou udržovány jednotlivě v podmínkách zabraňujících infekci, nebo která je rozmnožena přímým vegetativním množením z předstupně v podmínkách in vitro, kdy maximální počet reprodukčních cyklů je 10,

2.

druhá generace dceřiných rostlin se označuje E II a je rozmnožena přímým vegetativním množením z první generace základního rozmnožovacího materiálu pomocí nadzemních částí výhonů,

c)

certifikovaný rozmnožovací materiál, který se označuje C a který je vyprodukovaný přímým vegetativním množením pomocí nadzemních částí výhonů ze základního rozmnožovacího materiálu.

(3)

V substrátu, ve kterém je pěstován rozmnožovací materiál předstupně jahodníku, mandloně, meruňky, třešně, višně, slivoně, broskvoně, rybízu, angreštu, maliníku nebo ostružiníku, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento předstupeň označit jako viruprostý nebo testovaný na viry.

(4)

V substrátu, v půdě nebo na pozemku, kde je pěstován základní rozmnožovací materiál rodů a druhů uvedených v odstavci 3, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodů Xiphinema a Longidorus. Pokud je tato podmínka splněna, je možno tento rozmnožovací materiál označit jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

§ 7

Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, vzor uznávacího listu

[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. h) a r) zákona]

(1)

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů je uveden na internetových stránkách Ústavu.

(2)

Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách se podává v termínech uvedených v příloze č. 6.

(3)

Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.

(4)

K ověření původu uznaného rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty, certifikáty a uznávací listy vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě.

(5)

Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 4 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4, obsahuje-li údaje stanovené pro průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2 a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.

§ 8

Postupy pro hodnocení množitelských porostů

[K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]

(1)

U množitelských porostů se hodnotí

a)

zda před založením množitelského porostu byly splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3, 4, 5 a 6 této vyhlášky,

b)

celkový stav porostu,

c)

pravost a čistota druhu a odrůdy,

d)

agrotechnika,

e)

zdravotní stav porostu,

f)

izolace porostu, a to zjištěním, zda

1.

je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2.

není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(2)

Každý množitelský porost se hodnotí nejméně jednou ve vegetačním období. Počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé skupiny porostů stanoveny v příloze č. 1 bodě 1, v příloze č. 2 bodě 1 a v příloze č. 3 bodě 1.

(3)

Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy k žádosti uvedené na internetových stránkách Ústavu.

(4)

U množitelských porostů chmele Ústav hodnotí

a)

zda byly před založením množitelského porostu splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3 a 4,

b)

celkový stav porostu,

c)

zdravotní stav porostu,

d)

izolace porostu, a to zjištěním, zda

1.

je porost chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2.

není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(5)

Hodnocení množitelského porostu se provádí přehlídkou celé plochy tak, aby bylo možné hodnotit všechny vlastnosti stanovené zákonem a vyhláškou. V případě, že se některá z vlastností nedá spolehlivě vyhodnotit nebo zaplevelení pozemku je tak silné, že jím není možné procházet, porost se v případě kategorie rozmnožovacího materiálu podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) neuzná pro celkový stav nebo v případě kategorie podle § 4 odst. 1 písm. d) Ústav zakáže uvedení tohoto rozmnožovacího materiálu do oběhu.

§ 9

Způsob označování a vlastnosti zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu, uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d) a g), § 24 odst. 9 zákona]

(1)

Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.

(2)

Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.

(3)

Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě viruprostý musí mít tyto vlastnosti:

a)

je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů,

b)

byl uchován za podmínek zajištujících nepřítomnost jakékoliv infekce,

c)

pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z viruprostého rozmnožovacího materiálu,

d)

byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(4)

Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě testovaný musí mít tyto vlastnosti:

a)

je shledán v souladu s mezinárodně uznávacími diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů, které mohou snížit jakost tohoto rozmnožovacího materiálu,

b)

pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu, který je vyroben ve stejném vegetačním období z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro, anebo je otestován na škodlivé organismy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a k výrobě rozmnožovacího materiálu je možné použít matečné rostliny do 2 let od přemnožení z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro,

c)

byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(5)

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 1 bodě 6.

(6)

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje uznávaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, je uveden v příloze č. 10 bodě 1 a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 10 bodě 2.

(7)

Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů je uveden v příloze č. 11.

§ 10

Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]

(1)

Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů se vede ve školkařských knihách.

(2)

Množitelské chmelnice, podnožové a selektované vinice, matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku se evidují na evidenčním listu matečného porostu.

(3)

Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.

(4)

Kritické body sledované a evidované ve výrobním procesu rozmnožovacího materiálu chmele jsou

a)

založení kultury „in vitro“,

b)

použitá kultivační média v jednotlivých procesech udržování kultury in vitro,

c)

pasážování, případně další manipulace s rozmnožovacím materiálem chmele,

d)

balení a příprava k uvedení do oběhu a

e)

srovnávací výsadba.

§ 11

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. i), § 14 odst. 6 zákona]

(1)

Uvádět do oběhu lze pouze konformní rozmnožovací materiál, u kterého byly splněny požadavky na vypracování a vedení kritických bodů výrobních postupů, a to

a)

jakost rozmnožovacího materiálu použitého k založení množitelských porostů,

b)

agronomické úkony spojené s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

c)

plány a metody pěstování rozmnožovacího materiálu,

d)

rozmnožování, sklizeň, balení, skladování, přeprava,

e)

vedení řádné evidence o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

f)

provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů a

g)

odběry vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů.

(2)

K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:

a)

údaj „pravidla a normy EU“,

b)

označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,

c)

označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d)

jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e)

individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,

f)

botanický název,

g)

označení „materiál CAC“,

h)

název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1.

podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2.

naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3.

odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i)

množství,

j)

zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven,

k)

datum vydání dokladu a

l)

popřípadě i údaj, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál.

(3)

Za doklad dodavatele lze považovat zejména faktury a dodací listy, obsahují-li údaje podle odstavce 2. Dodací list lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4, obsahuje-li údaje podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál, aby nemohlo dojít k záměně s uznávaným rozmnožovacím materiálem.

(4)

Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli lze náležitosti označení omezit pouze na název dodavatele a jeho registrační číslo, název rodu a druhu, odrůdy a podnože.

(5)

Konformní rozmnožovací materiál neobsahuje označení zdravotní třídy.

(6)

Konformní rozmnožovací materiál při pěstování a uvádění do oběhu musí mít tyto vlastnosti:

a)

izolace mezi jednotlivými odrůdami konformního rozmnožovacího materiálu jahodníku, maliníku nebo ostružiníku je provedena účinným opatřením,

b)

minimální vzdálenost matečných stromů a keřů, podnoží a školkařských výpěstků konformního rozmnožovacího materiálu mandloní, meruněk, třešní, višní, broskvoní a slivoní, popřípadě jejich kříženců, k zamezení přenosu škodlivých organismů přenašeči virů nebo pylem od jedinců s výskytem škodlivého organismu je 250 m; škodlivé organismy, které jsou přenosné přenašeči virů nebo pylem, jsou šarka švestky (Plum pox virus), zakrslost slivoně (Prune dwarf virus), nekrotická kroužkovitost slivoně (Prunus necrotic ringspot virus),

c)

je bez výskytu škodlivých organismů, které je zakázáno zavlékat na území České republiky a šířit na tomto území,

d)

rouby a řízky se uvádí do oběhu jako celé jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné svěží a s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky,

e)

podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1.

broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

2.

ostatní rody a druhy 1. října,

f)

školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou nejdříve

1.

angrešty a rybízy včetně jejich případných kříženců 20. září,

2.

broskvoně, mandloně a ořešák 20. října,

3.

ostatní rody a druhy 1. října,

g)

podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu svěží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, rány po odborném řezu a úpravě dostatečně zahojené,

h)

kontejnerované podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu s dostatečně prokořeněným kořenovým balem.

(7)

Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5.

(8)

Konformní rozmnožovací materiál citrusů

a)

pochází z původního materiálu, který byl kontrolován a nevykázal žádné příznaky napadení viry a virům podobnými organismy a škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 10 bodě 2, a to i v posledním vegetačním období,

b)

je individuálně testován na viry a virům podobné organismy a při tomto testování je shledán prostý těchto škodlivých organismů,

c)

je v případě roubování naroubován na podnože, které nejsou citlivé na viroidy.

§ 12

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

(K § 16 odst. 12 zákona)

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu ve stejných termínech jako pro rozmnožovací materiál uvedený v § 7 odst. 2 a 3, samostatně pro každou skupinu porostů podle § 17 odst. 3 na formuláři, uvedeném v příloze č. 12.

§ 13

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(K § 18 odst. 12 zákona)

Vzor formuláře pro oznámení dovozu rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí je uveden v příloze č. 13.

§ 14

Označování a balení rozmnožovacího materiálu chmele

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h), i) a m) zákona]

(1)

Uznávaný rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou. Barva úřední návěsky je

a)

bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b)

bílá pro základní rozmnožovací materiál,

c)

modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.

(2)

Standardní rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí návěskou tmavě žluté barvy.

(3)

Rozmnožovací materiál chmele lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné generace a zdravotní třídy, popřípadě stejného klonu, a pochází z partie, která je potomstvem jednoho meriklonu.

(4)

Úřední návěska obsahuje

a)

označení země produkce,

b)

označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci,

c)

název a registrační číslo dodavatele,

d)

název rodu, druhu, odrůdy a klonu, případně meriklonu,

e)

označení kategorie nebo generace množení,

f)

zdravotní třídu,

g)

množství,

h)

rok sklizně,

i)

popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4.

(5)

Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5.

(6)

Návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 4 písm. a) a c) až i).

(7)

Úřední návěska pro uznávaný rozmnožovací materiál chmele a návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele musí splňovat tyto minimální požadavky:

a)

být nesmazatelně vytištěna,

b)

být viditelně připevněna na obalu nebo svazku,

c)

údaje uvedené v odstavcích 4 a 6 musí být jasně viditelné a dobře čitelné.

(8)

Při uvádění do oběhu obalovaných kořenáčů chmele v bednách nebo v kartonážích nebo jednotlivých kořenáčů konečnému spotřebiteli nemusí být kořenáče označeny úřední návěskou podle odstavce 1 nebo návěskou podle odstavce 2, ale jsou uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených a označených názvem odrůdy, popřípadě klonu a počtu kusů v balení.

(9)

Sadba rozmnožovacího materiálu chmele musí být při uvádění do oběhu opatřena průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 4 obsahuje číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, označení jednotlivých partií a datum dodávky.

(10)

Za průvodní doklad podle odstavce 9 je považována také faktura nebo dodací list.

§ 15

Označování a balení rozmnožovacího materiálu révy

[K § 14 odst. 6 zákona a § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f, h) a n) zákona]

(1)

Rozmnožovací materiál révy se při uvádění do oběhu balí a označí do svazků nebo do obalů, které jsou uzavřeny tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzávěru.

(2)

Úřední pojistka je

a)

plomba z nebarevného plechu,

b)

vázací páska pro jednorázové použití,

c)

samolepicí páska pevná v tahu,

d)

plastová uzavírací plomba, která musí být opatřena čitelným a nesmazatelným potiskem „ÚKZÚZ“.

(3)

Úřední návěska obsahuje

a)

označení země produkce,

b)

označení orgánu odpovídajícího za certifikaci nebo kontrolu,

c)

název a registrační číslo dodavatele,

d)

název rodu, druhu, odrůdy, popřípadě klon; u štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubů,

e)

typ materiálu,

f)

kategorie,

g)

číslo partie,

h)

množství,

i)

u podnožových řízků určených pro roubování se uvede minimální délka řízků příslušné partie,

j)

rok sklizně,

k)

označení „jakost ES“,

l)

popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4.

(4)

Úřední návěska pro rozmnožovací materiál révy musí splňovat tyto minimální požadavky:

a)

musí být nesmazatelně natištěna,

b)

musí být viditelně připevněna na obalu nebo na svazku,

c)

údaje uvedené v odstavci 3 nesmí být skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením.

(5)

Obsah balení a svazků rozmnožovacího materiálu révy je u

a)

sazenic révy 25, 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,

b)

pravokořenných sazenic révy 50, 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů,

c)

roubů,

1.

s minimálně pěti použitelnými očky 100 nebo 200 kusů,

2.

s jedním použitelným očkem 500 kusů nebo násobky pěti set, nejvyšší množství však 5 000 kusů,

d)

řízků podnožové révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 1 000 kusů,

e)

řízků révy 100 kusů nebo násobky sta, nejvyšší množství však 500 kusů.

(6)

Balení obsahující více svazků lze uzavřít jednou úřední pojistkou tak, aby se při oddělování znehodnotila a nemohla být opětovně použita. Opětovné uzavření balení není povoleno.

(7)

Při uvedení do oběhu jiného množství rozmnožovacího materiálu, než je uvedeno v odstavci 5 konečnému spotřebiteli, obsahuje úřední návěska přesný počet kusů tohoto rozmnožovacího materiálu.

(8)

Při uvedení do oběhu pouze jednoho kusu rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli obsahuje úřední návěska údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) a h).

(9)

Při uvádění do oběhu sazenic révy zakořeněných v kontejnerech, bednách, kartonážích, nebo jednotlivých sazenic konečnému spotřebiteli, nemusí být označeny úřední návěskou podle odstavce 3, ale jsou

a)

uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených podle odrůd, popřípadě klonů a počtu kusů,

b)

opatřeny průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 písm. a) až c), e) až h) a j) obsahuje pořadové číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, odběratele, celkový počet partií, datum dodávky.

(10)

Barva úřední návěsky je

a)

bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b)

bílá pro základní rozmnožovací materiál,

c)

modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál,

d)

tmavě žlutá pro standardní rozmnožovací materiál a

e)

hnědá pro rozmnožovací materiál podle § 23 odst. 4 zákona.

(11)

Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikované odrůdy5.

§ 16

Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f) a h) zákona]

(1)

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední návěskou․ Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, opatří se také průvodním dokladem. Průvodní doklad je vyhotoven v jednom z úředních jazyků Evropské unie, vyhotovuje se alespoň ve dvou vyhotoveních pro dodavatele a příjemce, a doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce.

(2)

Průvodní doklad obsahuje

a)

jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,

b)

datum vydání dokladu a

c)

obdobné informace stanovené v odstavci 3 pro úřední návěsku.

(3)

Úřední návěska obsahuje

a)

údaj „pravidla a normy EU“,

b)

označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu nebo jejich kód,

c)

označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d)

jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e)

referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže rozmnožovacího materiálu,

f)

botanický název,

g)

kategorii a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,

h)

název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1.

podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2.

naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3.

odrůd, u kterých probíhá řízení o registraci odrůdy nebo řízení o udělení ochranných práv, musí tato návěska uvádět tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i)

popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným popisem“,

j)

množství,

k)

zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,

l)

rok vydání,

m)

pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky,

n)

informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, pokud jde o tento materiál, a

o)

popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči4.

(4)

Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.

(5)

Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí minimálně jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.

(6)

Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus řádně označí vyplněnou úřední návěskou, s výjimkou jahodníku, maliníku a ostružiníku.

(7)

Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu.

(8)

Barva úřední návěsky je

a)

bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b)

bílá pro základní rozmnožovací materiál a

c)

modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.

(9)

Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5.

§ 17

Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů

(K § 24a odst. 7 zákona)

(1)

Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu chmele jsou:

a)

prostokořenné kořenáče chmele a obalované kořenáče chmele,

b)

matečné rostliny chmele a množitelská chmelnice.

(2)

Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu révy jsou:

a)

sazenice révy,

b)

podnožová vinice,

c)

selektovaná vinice.

(3)

Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou:

a)

jahodník,

b)

semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů,

c)

podnože generativní a vegetativní,

d)

matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů,

e)

maliník a ostružiník,

f)

zaškolkované podnože,

g)

jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici),

h)

víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici).

§ 18

Rozmnožovací materiál okrasných druhů

[K § 7 odst. 6 písm. j) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. c) a f), § 25 odst. 8 zákona]

(1)

Návěska nebo průvodní doklad obsahuje

a)

označení země produkce,

b)

označení úředního orgánu odpovědného za kontrolu,

c)

registrační číslo dodavatele,

d)

botanický název, popřípadě název odrůdy, v případě štěpovaného rozmnožovacího materiálu i název podnože nebo název skupiny rostlin,

e)

množství,

f)

identifikační číslo rozmnožovacího materiálu stanovené dodavatelem,

g)

označení „jakost EU“,

h)

v případě dovozu ze třetích zemí označení země původu,

i)

popřípadě další údaje podle zvláštního právního předpisu4, které jsou zřetelně oddělené.

(2)

Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu4, obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1 a pokud jsou náležitosti rostlinolékařského pasu zřetelně odděleny.

(3)

Náležitosti popisu odrůdy rozmnožovacího materiálu okrasných druhů zapsané v seznamu vedeném dodavatelem jsou:

a)

název odrůdy, popřípadě údaj o jeho obecně známých synonymech,

b)

informace o udržování odrůdy a používaném způsobu množení,

c)

popis odrůdy minimálně na základě znaků a jejich projevů v souladu s ustanoveními o žádostech o ochranu odrůd rostlin podle zvláštního právního předpisu, pokud se jich týká6,

d)

údaj o tom, v jakých znacích se odrůda liší od nejbližších podobných odrůd.

(4)

Ustanovení odstavce 3 písm. b) a d) se nevztahují na dodavatele, kteří pouze uvádí rozmnožovací materiál okrasných druhů do oběhu.

(5)

Při pěstování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů dodavatel vede záznamy o skutečnostech, které ovlivňují kvalitu rozmnožovacího materiálu, zejména pokud se jedná o původ, výživu a hnojení, zdravotní stav a chemické ošetřování rostlin.

(6)

Dodavatel označí při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu5.

(7)

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin musí mít tyto vlastnosti:

a)

alespoň při vizuální přehlídce v místě produkce musí být shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce a výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin uváděném do oběhu nesmí alespoň při vizuální přehlídce překračovat prahové hodnoty stanovené v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b)

alespoň při vizuální přehlídce musí být prakticky prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu uvedeného rozmnožovacího materiálu jiných než škodlivých organismů uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, nebo jakýchkoli jejich příznaků, a

c)

musí rovněž splňovat požadavky týkající se RNŠO, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8)

Vizuální přehlídky a případný odběr vzorků provádí dodavatel rozmnožovacího materiálu.

§ 19

Přechodná ustanovení

(1)

Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě 2 do 31. července 2011.

(2)

Podnožové a selektované vinice, které byly založeny před účinností této vyhlášky, musí splnit požadavky uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) bodě 2 do 31. července 2012.

(3)

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů uznaný nejpozději do 31. prosince 2006 lze označit podle dosavadních právních předpisů a takto označený uvádět do oběhu nejpozději do 30. června 2007.

§ 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 147/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 21

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc. v. r.

Příloha č. 1

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele

1. Počet a termíny přehlídek chmele

 

Tabulka č. 1

Skupina porostů

První přehlídka v době

Druhá přehlídka v době

Množitelská chmelnice a matečné rostliny chmele

Od 25. července do 25. srpna (vždy před sklizní chmelnice)

- - - - - - -

Matečné rostliny chmele kontejnerované (zejména ve skleníkových podmínkách)

Minimálně 1 přehlídka/místo porostu v období od 1. května do 30. července.

Porosty prostokořenných a obalovaných kořenáčů chmele

Od 15. července do 25. srpna.

Od 1. září do 20. října.

 

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost

 

Tabulka č. 2

Skupina porostů

Popis

Prostokořenné kořenáče chmele

Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 120 cm širokým pasem černého úhoru.

Obalované kořenáče chmele

Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru nebo účinným technickým opatřením.

Množitelská chmelnice

Na viry testovaný rozmnožovací materiál chmele je vysazen v samostatné konstrukci, která je vzdálena minimálně 2,8 m od rostlin chmele neověřeného zdravotního stavu a na pozemku, který je zabezpečen proti splavování půdy z jiných porostů chmele. Sousedící řady jsou osázeny rozmnožovacím materiálem stejné zdravotní třídy.

Matečné rostliny chmele kontejner ováné

Jsou uchovávány ve skleníkových podmínkách, kde je vyloučeno nebezpečí přenosu prostřednictvím vektorů (přenašečů).

Pokud jsou uchovávány přechodně mimo skleníkové podmínky, musí být umístěny odděleně od hostitelů virových onemocnění přenosných na chmel. Dále musí být u těchto rostlin prováděno ošetření, které zabraňuje výskytu vektorů chorob chmele.

Výše uvedená opatření mohou být nahrazena jiným technickým opatřením schváleným Ústavem.

 

3. Požadavky na předplodiny

Tabulka č. 3

Skupina porostů

Požadavky na předplodiny

Množitelská chmelnice

Jen na pozemcích, na kterých v posledních 3 letech nebyl chmel pěstován a zároveň na pozemcích, na kterých nebyl za poslední 4 roky před výsadbou zjištěn výskyt organismu Verticillium DahliaeVerticillium nonalfalfae.

Kořenáče chmele

Jen na pozemcích, na kterých v předchozích 2 letech nebyl chmel pěstován, nebo na pozemcích, na kterých nebyl 1 rok pěstován chmel, byla-li provedena zvláštní opatření k likvidaci přežívajících starých rostlin chmele a k odstranění půdní únavy.

 

 

Tabulka č. 4

Skupina porostů

Požadavky na vlastnosti

Kořenáče chmele, množitelská chmelnice, matečné rostliny chmele

a)

Označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku založení.

b)

Pokud jsou rostliny řízkovány ve skleníkových podmínkách, musí být oddělené tak, aby nemohlo dojít k záměně rostlin jednotlivých generací, odrůd nebo klonů, případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů.

c)

Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klonuje nutno zařízení sloužící k odběru vzorků očistit a dezinfikovat.

d)

Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo odstraněny.

Množitelská chmelnice, matečné rostliny chmele

a)

V jedné konstrukci může být vysázen pouze rozmnožovací materiál téže kategorie, generace a zdravotní třídy, v případě matečných rostlin musí být odděleny účinným technickým opatřením schváleným Ústavem.

b)

U množení musí být matečná rostlina dosledovatelná k předchozí matečné rostlině předstupně v přímé linii. Dokumenty sloužící k dohledání původu rozmnožovacího materiálu jsou vedeny v evidovaných záznamech dodavatele.

c)

Množitelská chmelnice, v níž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie, generace nebo zdravotní třídy, se uzná v nižší kategorii, generaci nebo zdravotní třídě.

d)

U množitelských porostů, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původu, se porost neuzná.

Matečné rostliny chmele uchovávané v podmínkách in vitro

a)

V pěstebních nádobách, zřetelně označených k zajištění identifikace odrůdy, klonu, meriklonu a ročníku založení.

b)

Matečná rostlina musí být dosledovatelná k předchozí matečné rostlině, o každém přemnožení jsou vedeny záznamy.

c)

Matečná rostlina může být uchovávána a používána k výrobě rozmnožovacího materiálu nejdéle 10 let od založení kultury. Po uplynutí této doby musí být kultura obnovena z porostů uchovávaných in vivo.

 

Tabulka č. 4.1

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v %

Příměsi a choroby

Kategorie, generace

SE 1

E I

E II

C, S

Jiné odrůdy a odchylné typy

0,0

0,0

0,1

0,2

Samčí rostliny

0,0

0,0

0,0

0,0

Viry a virům podobné škodlivé organismy

0,0

2,0

4,0

6,0

Kadeřavost

0,0

0,2

0,5

1,0

Verticiliové vadnutí

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Tabulka č. 4.2

Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v porostu kořenáčů chmele v %

Příměsi a choroby

Kategorie, generace

SE 1

E I, E II

C, S

Jiné odrůdy a odchylné typy

0,0

0,1

0,2

Viry a virům podobné škodlivé organismy

0,1

0,2

0,3

Verticiliové vadnutí

0,0

0,0

0,0

 

5. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele

Tabulka č. 5

Sáď chmele

Znak

Měrná jednotka

Výběr

Velikostní standard

Hmotnost 1 ks minimálně

g

30

20

Délka

mm

70-120

70-120

Síla středu délky

mm

20

15

Počet kruhů oček

ks

2

2

Délka čípku nad horním očkem

mm

10-15

10-20

a)

Sáď chmele pochází jen z vegetativních částí rostlin odebraných z uznaných matečných rostlin.

b)

Sáď chmele se může množit i mimo chmelařské výrobní oblasti.

c)

Sáď chmele, která v průběhu pěstování vykazuje příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřena nebo odstraněna.

 

Tabulka č. 5.1

Prostokořenné kořenáče chmele

Znak

Měrná jednotka

Výběr

Velikostní standard

Hmotnost 1 ks minimálně

g

70

35

Délka kořenů

mm

120-200

120-200

Počet kořenů minimálně

ks

5

3

Minimální počet kořenů 4 mm síly ve vzdálenosti 50 mm od bazální části

ks

5

1

Kořenáče chmele při dodávce na podzim nesmí být naklíčené, ale pouze narašené do délky nejvýše 20 mm.

 

Tabulka č. 5.2

Obalované kořenáče chmele

Znak

Měrná jednotka

Minimálně

Průměr balíčku (kontejneru)

mm

80

Tloušťka kořenáče1)

mm

8

Počet založených oček

ks

5

Kořeny

Dobré prokořenění, které i po odstranění obalu zachovává původní tvar balíčku.

Další požadavky

-

Sadba se uvádí do oběhu svěží, nepoškozená, prostá chorob a škůdců.

-

Při skladování, dopravě a uvádění do oběhu se sadba chrání proti pomíchání, poškození, vysychání, zapaření a namrznutí.

 

Vysvětlivky:

1) Tloušťka kořenáče se měří v místě tvorby oček.

 

6. Požadavky na odběr vzorků a testování rozmnožovacího materiálu chmele

 

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele

Vědecký název

Označení zdravotní třídy rozmnožovacího materiálu chmele

Apple mosaic virus (ApMV)

VT (testováno na viry)

Hop mosaic virus (HMV)

Všechny známé viry a virům podobné organismy snižující kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele v souladu s mezinárodními standardy.

VF (prosté virů)

V množitelské chmelnici se každoročně odebírají vzorky z nejméně 10% rostlin, které jsou předmětem uznávacího řízení.

Příloha č. 2

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy

Část 1 - kvalitativní požadavky na rozmnožovací materiál révy

1. Počet a termíny přehlídek révy

Tabulka č. 1

Skupina porostů

Přehlídka v době

Další přehlídka

Sazenice révy

Nejméně jednou v období 1. června až 31. října

V případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.

Podnožová vinice

Nejméně jednou v období 1. června až 31. října

V případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.

Selektovaná vinice

Nejméně jednou v období 1. června až 31. října

V případě potřeby vzhledem ke kvalitě rozmnožovacího materiálu.

Révové sazenice a podnožové řízky se uznávají sklizené a po vytřídění.

 

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Skupina porostů, kategorie

Minimální izolační vzdálenost

Rozmnožovací materiál předstupně a základní rozmnožovací materiál

a)

Testovaný rozmnožovací materiál nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů révy, které nepocházejí z certifikačního schématu a na pozemku, kde réva nebyla pěstována alespoň po dobu 6 let.

b)

Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů XiphinemaLongidorus.

Certifikovaný rozmnožovací materiál

a)

Nejméně 3 m od jiných netestovaných porostů révy, které nepocházejí z certifikačního schématu.

b)

Pozemek chráněn proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost parazitických háďátek rodů XiphinemaLongidorus.

Sazenice révy

Révové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice nebo od podnožové vinice činí 3 m.

Sazenice révy, podnožová vinice, selektovaná vinice se udržují označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, popřípadě podnože, kategorie, generace, zdravotní třídy a ročníku.

 

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy

Tabulka č. 3

Skupina porostů, kategorie

Požadavky na vlastnosti

Sazenice révy, selektovaná vinice ve všech kategoriích

Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu.

Podnožová vinice ve všech kategoriích

Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem označeny, ošetřeny nebo odstraněny k zamezení snížení kvality rozmnožovacího materiálu.

Pokud je podnožová vinice pěstována bez opory, mohou být jednotlivé bloky tvořeny nejvíce pěti řadami, aby bylo možno provést vizuální přehlídku porostu.

Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál

Příměsi jiných druhů, odrůd a klonů se nesmí vyskytovat.

Certifikovaný rozmnožovací materiál

V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat; zřetelně označené odrůdy, popřípadě klony se nepovažují za příměsi.

 

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy

Tabulka č. 4

Roub, podnožový řízek, řízek

Průměr na vrchní části roubu a podnožového řízku

6,5 až 12 mm

Maximální průměr na spodní části roubu a podnožového řízku

15 mm

Minimální délka čípku pod spodním očkem

10 mm

Řízek

min 3,5 mm

 

Tabulka č. 4.1

Pravokořenná sazenice

Průměr

Střed internodia měřený pod horním výhonem.

nejméně 5 mm

Délka

Minimální délka od paty k hornímu výhonku:

zakořeněné podnože

300 mm

pravokořenné sazenice

200 mm

Kořeny

Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.

 

Tabulka č. 4.2

Štěpovaná sazenice

Kořeny

Nejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny, u odrůdy 420 A nejméně dva dobře vyvinuté kořeny.

Délka kmene

Minimálně 200 mm

a)

Je zdravá, nepoškozená, bez rosných kořínků, s dobře vyvinutým kalusem a nejvíce dvouletá.

b)

Místo štěpování je dostatečně srostlé, pravidelné a pevné.

c)

V partii jsou štěpované sazenice odrůdově pravé a čisté.

 

Tabulka č. 4.3

Další požadavky na rozmnožovací materiál révy

a)

Minimální technická čistota rozmnožovacího materiálu révy činí 96 %.

b)

Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:

1.

částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen ve vodě,

2.

uhynulý, zkroucený nebo poškozený krupobitím nebo mrazem, jinak mechanicky poškozený, rozdrcený či zlomený,

3.

nevyzrálý.

c)

Réví musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a zálistků, s dobře vyvinutými očky. V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

d)

U standardního rozmnožovacího materiálu může být nejvýše 1 % odrůdových případně klonových příměsí.

 

Tabulka č. 4.4

Zařazování štěpovaných sazenic do kategorií

Výsledná kategorie štěpované sazenice

Nejnižší kategorie použitého komponentu

podnož

roub

SE 1

SE 1

SE 1

E

E

E

C

C

C

STANDARD

C

STANDARD

 

Tabulka č. 4.5

Zařazování štěpovaných sazenic do zdravotních tříd

Výsledná zdravotní třída

Kombinace zdravotních tříd použitého komponentu

štěpované sazenice

Podnož

Roub

Zdravotní třída VF

VF

VF

Zdravotní třída VT

VF nebo VT

VF nebo VT

Nedeklarovaná zdravotní

VF nebo VT nebo

VF nebo VT nebo

třída

nedeklarovaná zdravotní třída

nedeklarovaná zdravotní třída

 

Část 2 - Rostlinolékařské požadavky na rozmnožovací materiál révy

 

Oddíl 1: Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídky a v případě odběr vzorků a testování

Rod nebo druh rozmnožovacího materiálu révy vyjma semen

RNŠO

Neroubované rostliny Vitis vinifera L.

Hmyz a roztoči

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., vyjma neroubovaných rostlin Vitis vinifera L.

Hmyz a roztoči

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L.

Bakterie

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Oddíl 2: Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídky a v určitých případech odběr vzorků a testování

Rod nebo druh

RNŠO

Vitis L., rozmnožovací materiál mimo osiva

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Podnože Vitis spp. a jejích hybridů vyjma Vitis vinifera L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Grapevine fleck virus [GFKV00]

 

Oddíl 3: Požadavky týkající se opatření pro podnožové vinice Vitis L. a v příslušných případech pro révové školky jednotlivých kategorií

Prováděné úkony

Kategorie rozmnožovacího materiálu

RM předstupně

Základní RM

Certifikovaný RM

STANDARD

Vizuální přehlídky

Minimálně jednou za vegetační období

 

Odběr vzorků a testování na RNŠO vyjmenované v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 2

Před prvním uznáním RM a následně každých 5 let.

Od stáří 6 let, následně v 6 ti letých intervalech.

Z 10 % porostu každých 10 let počínaje desátým rokem stáří vinice.

X

 

Oddíl 4: Požadavky na místo produkce, místo produkce nebo oblast podle dotčených RNŠO

 

1) Rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., nebo

(ii)

na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino etal. nebo

(iii)

jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

— veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a základního rozmnožovacího materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla odstraněna a

— veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci certifikovaného materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla přinejmenším odstraněna z rozmnožovacího materiálu a

— v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(ii)

na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(iii)

jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.:

— veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu, základního rozmnožovacího materiálu a certifikovaného materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. byla odstraněna a byla přijata vhodná hygienická opatření a

— réva na stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. je po prostříhání ošetřena baktericidním prostředkem, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

— v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll- associated Virus 3

(i)

jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismů Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3:

— na révě v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a základního rozmnožovacího materiálu nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu kteréhokoli z uvedených virů a

— příznaky výskytu uvedených virů byly pozorovány nejvýše u 5 % révy v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci certifikovaného materiálu a uvedená réva byla odstraněna a zničena nebo

(ii)

veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a veškerý výchozí rozmnožovací materiál se udržují v zařízeních chráněných proti hmyzu, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3

d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

(ii)

réva se štěpuje na podnože odolné vůči organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

— veškerá réva v podnožových vinicích a selektovaných vinicích určených k produkci výchozího rozmnožovacího materiálu a veškerý výchozí rozmnožovací materiál se udržují v zařízeních chráněných proti hmyzu a na uvedené révě nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch a

— v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch, celá partie uvedeného materiálu se ošetří fumigací, horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Viteus vitifoliae Fitch.

 

2) Standardní rozmnožovací materiál

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., nebo

(ii)

na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino etal. nebo

(iii)

veškerá réva v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byla přinejmenším odstraněna z rozmnožovacího materiálu a

— v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

 

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., nebo

(ii)

na révě na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. nebo

(iii)

jsou splněny následující podmínky týkající se výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.:

— veškerá réva v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. byla odstraněna a byla přijata vhodná hygienická opatření a

— réva na stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al. je po prostříhání ošetřena baktericidním prostředkem, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

— v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje příznaky výskytu organismu Xylophilus ampelinus Willems et al., celá partie uvedeného materiálu se ošetří horkou vodou nebo jiným vhodným

prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostá organismu Xylophilus ampelinus Willems et al.

 

c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll- associated Virus 3

Příznaky výskytu všech virů (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 a Grapevine Leafroll-associated Virus 3) byly pozorovány nejvýše u 10 % révy v selektovaných vinicích určených k produkci standardního materiálu a daná réva byla odstraněna z rozmnožovacího materiálu

 

d) Viteus vitifoliae Fitch

(i)

réva se produkuje v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo

(ii)

réva se štěpuje na podnože odolné vůči organismu Viteus vitifoliae Fitch, nebo:

(iii)

v případě, že rozmnožovací materiál určený k uvedení na trh vykazuje známky nebo příznaky výskytu organismu Viteus vitifoliae Fitch, celá partie uvedeného materiálu se ošetří fumigací, horkou vodou nebo jiným vhodným prostředkem v souladu s protokoly EPPO nebo jinými mezinárodně uznávanými protokoly tak, aby se zajistilo, že je prostý organismu Viteus vitifoliae Fitch.

Příloha č. 3

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

1. Počet a termíny přehlídek ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 1

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník

Skupina porostů

První přehlídka v době

Další přehlídky

Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů

Před sklizní plodů

 

Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů

Od 1. května do sklizně letních roubů a řízků

Před dozráváním plodů

Zaškolkované podnože, jednoleté školkařské výpěstky, víceleté školkařské výpěstky k expedici

1. června až 31. července

1. července až 30. září

Maliník a ostružiník

1. května až 31. července

1. července až 30. září

Podnože generativní a vegetativní

1. května až 31. srpna

1. července až 30. října

a)

Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.

b)

U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného původu, které jsou vysázeny mimo množitelský porost.

Plodící rostlinou se rozumí rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti matečné rostliny.

c)

Materiál pěstovaný v kontejnerech se přehlíží před expedicí.

 

Tabulka č. 1.2

Skupina porostů

První přehlídka v době

Druhá přehlídka v době

Třetí přehlídka v době

Jahodník zahradní velkoplodý

Květu

zrání plodů

zakořeňování sadby (nejpozději do 30. září)

Jahodník zahradní velkoplodý vypěstovaný v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se přehlíží před uvedením do oběhu.

 

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 2

Kdouloň, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník

Rod

Škodlivé organismy

Minimální vzdálenost v m od výskytu škodlivého organismu

SE 1

e I, e II

C

Podnože generativní a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník

Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň

European stone fruit yellows phytoplasma1, Plum pox virus1, Prune dwarf virus1, Prunus necrotic ringspot virus1

- - 2

800

500

Angrešt, rybíz

Black currant reversion associated virus1, Cucumber mosaic virus1, Gooseberry vein-banding agent1

- - 2

250

100

Maliník, ostružiník

Cucumber mosaic virus1, Raspberry leafspot agent1, Raspberry leaf mottle agent1, Raspberry vein chlorosis virus1, Rubus yellow net agent1

- - 2

250

100

Třešeň a višeň

Prune dwarf virus1, Prunus necrotic ringspot virus1

- - 2

500

250

Jabloň

Apple proliferation phytoplasma1

- -2

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.1

500 2

500

500

Kdouloň, hrušeň

Pear decline phytoplasma1

- -2

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.1

500 2

500

500

Semenné stromy a keře

Broskvoň, mandloň, meruňka, slivoň

Prune dwarf virus1, Prunus necrotic ringspot virus1

- -2

800

250

Třešeň

Prunus necrotic ringspot virus1, Prune dwarf virus1

- - 2

800

250

Jabloň

Apple proliferation phytoplasma1

- - 2

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.1

500 2

500

500

Hrušeň

Pear decline phytoplasma1

- - 2

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.1

500 2

500

500

Zaškolkované podnože a školkařské výpěstky

Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň

Plum pox virus1, European stone fruit yellows phytoplasma1

- -2

800

250

Angrešt, rybíz

Gooseberry vein-banding agent1, Cucumber mosaic virus1, Black currant reversion associated virus'

- - 2

250

0

Maliník, ostružiník

Cucumber mosaic virus1, Raspberry leafspot agent', Raspberry leaf mottle agent', Raspberry vein chlorosis virus1, Rubus yellow net agent1

- - 2

500

0

Jabloň

Apple proliferation phytoplasma1

- -2

500

0

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylcnvora (Burrill) Winslow et al.1

500 2

500

500

Kdouloň, hrušeň

Pear decline phytoplasma1

- - 2

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.1

500 2

500

500

Požadavky k zamezení mechanické příměsi

Maliník a ostružiník

3 metry mezi uvedenými druhy, odrůdami, kategoriemi a generacemi.

a)

Množitelské porosty zřetelně oddělené a označené k zajištění identifikace druhu, odrůdy, klonu, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku, popřípadě podnože.

b)

Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu může být nahrazena účinným technickým opatřením.

 

Vysvětlivky:

1 Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt virů a virům podobných škodlivých organismů v rámci rodu nebo druhu, pokud je na rozmnožovaný rod nebo druh škodlivý organismus pylem nebo přenašeči přenosný.

2 Rozmnožovací materiál předstupně je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2. vyhlášky).

 

Tabulka č. 2.1

Jahodník zahradní velkoplodý

Druh

Kategorie,

generace

Izolace k zamezení mechanické

Izolační vzdálenost

Jahodník

zahradní

velkoplodý

SE 1

Jednotlivé rostliny rozmnožovacího materiálu předstupně jsou pěstovány jednotlivě v substrátu a jsou udržovány v podmínkách zabraňujících infekci.

E I, E II

2 m od jiného porostu jahodníku

200 m od planých rostlin jahodníku a porostů jahodníku s neověřeným zdravotním stavem

C

2 m od jiného porostu jahodníku

a)

Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány na pozemcích, kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.

b)

Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu a izolace k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena účinným technickým opatřením.

 

3. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 3

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník

Škodlivý organismus

Nejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených škodlivými organismy v %

Semenné stromy a keře, podnože generativní a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník

Zaškolkované podnože, školkařské výpěstky

SE 1

E I, E II

C

SE 1

E I, E II

C

Viry a virům podobné škodlivé organismy1

0,0

0,5

2,0

0,0

0,5

3,0

Škodlivé organismy2

Nesmí se vyskytovat

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylowora (Burrill) Winslow et al.

Nesmí se vyskytovat

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock)

Nesmí se vyskytovat

Bakteriální nádorovitost (Agrobacterium tumefaciens L.)

U podnoží a školkařských výpěstků se likvidují rostliny, které mají nádor na kořenovém krčku nebo v místě větvení hlavních kořenů.

a)

Z množitelských porostů musí být rostliny napadené virovými chorobami průběžně odstraňovány. Množitelské porosty a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.

b)

Při vyšším výskytu virových chorob v množitelských porostech než je uvedeno v tabulce nelze uznávací řízení provést.

c)

V množitelských porostech předstupně a základního rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných rodů, druhů a odrůd nesmí vyskytovat.

d)

V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných rodů a druhů nesmí vyskytovat; za příměsi se nepovažují zřetelně označené jiné odrůdy, popřípadě klony.

 

Vysvětlivky:

1 Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů a seznam specifických škodlivých organismů je uveden pro jednotlivé ovocné rody a druhy v příloze č. 10 této vyhlášky v bodě 1 a 2, kromě škodlivých organismů uvedených ve vysvětlivce č. 2.

2 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů.

 

Tabulka č. 3.1

Jahodník zahradní velkoplodý

Kategorie, generace

Nejvyšší dovolený výskyt jiných odrůd a odchylných typů v %

První přehlídka

Druhá přehlídka

Třetí přehlídka

SE 1

0

0

0

E I, E II

0,2

0

0

C

0,5

0,1

0,1

 

Tabulka č. 3.2

Jahodník zahradní velkoplodý

Maximální počet dceřiných rostlin nevytěžených z předcházejícího roku.

SE I

E I

E I

C

Nesmí se vyskytovat

Nesmí se vyskytovat

3 dceřiné rostliny na běžný metr.

Maximální stáří množitelských porostů a maximální počet sklizňových let

Maximální stáří množitelských porostů

3 roky

Maximální počet sklizňových let

První a druhý rok po výsadbě, nebo druhý a třetí rok po výsadbě.

Na každé matečné rostlině se ponechává nejméně jeden stvol s květy a plody pro účel určení pravosti odrůdy až do ukončení druhé přehlídky.

 

Tabulka č. 3.3

Jahodník zahradní velkoplodý

Škodlivý organismus

Kategorie,

generace

Nejvyšší dovolený výskyt matečných rostlin napadených škodlivými organismy v %

První

přehlídka

Druhá

přehlídka

Třetí

přehlídka

Viry a virům podobné škodlivé organismy1

SE 1, E I

0,1

0

0

E II

0,3

0,1

0,1

C

1,0

0,5

0,3

Škodlivé organismy2

SE 1, E I, E II, C

Nesmí se vyskytovat

Choroby způsobující odumírání rostlin (Phytopthora spp., Verticilium spp.)

SE 1, E I

0,2

0,1

0

E II

1,0

0,5

0,1

C

3,0

1,0

0,2

Háďatko jahodníkové (Aphelenchoides fragarie), roztočík jahodníkový (Phytonemuspallidus)

SE 1, E I

0,0

0,0

0,0

E II

1,0

0,5

0,0

C

3,0

1,0

0,1

Množitelské porosty jahodníku a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.

 

Vysvětlivky:

1 Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů a seznam specifických škodlivých organismů je uveden pro jednotlivé ovocné rody a druhy v příloze č. 10 této vyhlášky v bodě 1 a 2, kromě škodlivých organismů uvedených ve vysvětlivce č. 2.

2 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

 

Tabulka č. 4

Rouby, řízky

a)

Rouby a řízky se expedují jako jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží, s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky. Letní řízky a rouby se expedují odlistěné a se zbytkem řapíku.

b)

V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

 

Tabulka č. 4.1

Podnože

a)

Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.

b)

Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí po odlistění.

c)

Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:

1.

broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu,

2.

ostatní druhy po 1. říjnu.

 

Tabulka č. 4.2

Školkařské výpěstky

Kořeny

Svěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé.

Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.

Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene.

Kmen, popřípadě výhon 1

Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem.

Korunka2

Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými konkurenčními výhony.

a)

Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.

b)

Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:

1.

angrešt a rybíz až po 20.9.,

2.

broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20.10.,

3.

ostatní druhy po 1.10.

c)

V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

 

Vysvětlivky:

1

U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

2

Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

 

Tabulka č. 4.3

Tvar, výška kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků

a) Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň, třešeň, višeň

1. Výška školkařských výpěstků

Minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm, minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm, s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd.

2. Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země

Tvar

Nejmenší počet výhonů

Nejmenší délka výhonu v cm

Výpěstky s korunkou

3

30

Školkařské výpěstky s více než jednoletou korunkou mají odborně ošetřenou korunku.

3. Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce

Druh

Nejmenší počet výhonů

Nejmenší délka výhonucm

Všechny druhy

1

30

b) Angrešt, rybíz

Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků

Tvar

Nejmenší délka výhonu v cm

jednovýhonový

dvou a více výhonový

Keře

40

25

Kmenné tvary

20

10

Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

 

Tabulka č. 4.4

Sazenice maliníku a ostružiníku

Síla kořenového krčku

7 až 20 mm

Podzemní pupen u odrůd, které podzemní pupen vytváří.

Vyvinutý

Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.

V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

 

Tabulka č. 4.5

Jahodník zahradní velkoplodý

Znaky

Vlastnosti

Vnější vzhled

Sadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu. V případě hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače

Průměr v kořenovém krčku

nejméně 7 mm

Délka jednotlivých kořenů

nejméně 50 mm

 

Tabulka č. 4.6

zrušena

 

Tabulka č. 4.7

Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě matečných rostlin do kategorií nebo generací

Výsledná kategorie nebo generace matečné rostliny

Nejnižší generace použité

ho komponentu

Podnož

Roub

SE 1

SE 1 nebo semenná v případě jádrovin

SE1

E I

E I

SE I

E II

E II

E I

C

C

E II

 

Tabulka č. 4.8

Zařazování štěpovaných školkařských výpěstků do zdravotních tříd

Štěpované školkařské výpěstky, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do zdravotních tříd zařazovány takto:

Výslední zdravotní třída školkařského výpěstku

Kombinace zdravotních tříd použitého komponentu

Podnož

Roub

Zdravotní třída VF

VF

VF

Zdravotní třída VT

VF nebo VT

VF nebo VT

Nedeklarovaná zdravotní třída

VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

VF nebo VT nebo nedeklarovaná zdravotní třída

 

Tabulka 4.9

Osivo ovocných rodů a druhů všech kategorií a generací

Osivo druhu

Čistota nejméně v %

Životnost

nejméně % 1

Hmotnost

partie nejvýše

kg

Hmotnost

laboratorního

vzorku

nejméně g

nebo počet ks

Hmotnost

vzorku pro

zkoušku

čistoty

nejméně g

Zdravotní stav: bez výskytu

Broskvoň

95

70

1000

2000

1000

PNRSV, PDV 2

Hrušeň

70

60

1000

180

90

- -

Jabloň

80

70

1000

160

80

- -

Líska

95

70

5000

500 semen

500 semen

- -

Mandloň

95

70

1000

2000

1000

PNRSV, PDV 2

Mahalebka

95

70

1000

900

450

PNRSV, PDV 2

Myrobalán

95

80

1000

500

250

PNRSV, PDV 2

Meruňka

95

70

1000

2000

1000

PNRSV, PDV 2

Ořešák vlašský

95

70

5000

2000

1000

- -

Slivoň

95

70

1000

500

250

PNRSV, PDV 2

Třešeň

95

70

1000

900

450

PNRSV, PDV 2

Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %

Kategorie, generace

SE 1

E I, E II

C

0,0

0,0

0,2

U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských hodnot nevyžaduje.

 

Vysvětlivky:

1 Životaschopnost osiva se zjišťuje testem TTC - biochemickou zkouškou životaschopnosti

2 Testování na výskyt viróz (PNRSV = Prunus necrotic ringspot virus - nekrotická kroužkovitost slivoně , pdv = prune dwarf virus - zakrslost slivoně) je provedeno metodou elisa je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů označen jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

Příloha č. 4

zrušena

Příloha č. 6

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů

Termín podání

Název skupiny porostů

Do 30. dubna

Jahodník Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů

Podnože generativní a vegetativní

Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů

Maliník a ostružiník

Množitelská chmelnice a matečné rostliny chmele

Do 31. května

Zaškolkované podnože

Jednoleté školkařské výpěstky k expedici

Víceleté školkařské výpěstky k expedici

Podnožová vinice

Selektovaná vinice

Do 20. června

Sazen ice révy

Do 15. července

Kořenáče chmele

Příloha č. 7

zrušena

Příloha č. 8

zrušena

Příloha č. 9

zrušena

Příloha č. 10

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost

1.

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

Vědecký název

J u g l a n d a c e a e

Juglans regia L.

Cherry leaf roll virus

(CLRV)

G r o s s u l a r i a c e a e

Ribes L.

Gooseberry vein-banding agent

 

Cucumber mosaic virus

(CMV)

Raspberry ringspot virus

(RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus

(SLRSV)

Arabis mosaic virus

(ArMV)

Black currant reversion associated virus

(BRAV)

Ribes uva crispa L.

Strawberry latent ringspot virus

(SLRSV)

Arabis mosaic nepovirus

(ArMV)

Rapsberry ringspot virus

(RpRSV)

Gooseberry vein - banding agent

 

Black currant reversion associated virus

(BRAV)

A n t y g d a l a c e a e

Prunus domestica L. (a další)

Apple mosaic virus

(ApMV)

Myrobalan latent ring spot virus

(MLRSV)

Prunus necrotis ring spot virus

(PNRSV)

Apple chlorotic leaf spot virus

(ACLSV)

Plum pox virus

(PPV)

Prune dwarf virus

(PDV)

European stone fruit yellows phytoplasma

(ESFY)

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

Raspberry ringspot virus

(RpRSV)

Prune dwarf virus

(PDV)

Little cherry virus

(LChV)

Prunus necrotic ringspot virus

(PNRSV)

Cherry necrotic rusty mottle agent

 

Apple mosaic virus

(ApMV)

Cherry rusty’ mottle (European) agent

 

Cherry leafroll virus

(CLRV)

Cherry green ring mottle virus

(CGRMV)

Petunia asteroid mosaic virus

(PetAMV)

Carnation Italian ringspot virus

(CIRV)

Arabis mosaic virus

(ArMv)

Tomato black ring virus

(TBRV)

Strawberry latent ringspot virus

(SLRSV)

Raspberry ringspot virus

(RpRSV)

Apple chlorotic leaf spot virus

(ACLSV)

Prunus amygdalus Bartock

Prunus necrotic ringspot virus

(PNRSV)

Plum pox virus

(PPV)

Apple mosaic virus

(ApMV)

Apple chlorotic leaf spot virus

(ACLSV)

Prune dwarf virus

(PDV)

European stone fruit yellows phytoplasma

(ESFY)

Prunus armeniaca L.

Apple mosaic virus

(ApMV)

Prunus necrotis ringspot virus

(PNRSV)

Plum pox virus

(PPV)

Apricot bare twig and unfruitfulness agent

 

Apple chlorotic leaf spot virus

(ACLSV)

Prune dwarf virus

(PDV)

European stone fruit yellows phytoplasma

(ESFY)

Prunus persica (L.) Batsch

Apple mosaic virus

(ApMV)

Peach asteroid spot agent

 

Peach latent mosaic viroid

(PLMVd)

Prunus necrotic ringspot virus

(PNRSV)

Plum pox virus

(PPV)

Tomato black ring virus

(TBRSV)

Apple chlorotic leaf spot virus

(ACLSV)

Strawberry latent ringspot virus

(SLRSV)

Prune dwarf virus

(PDV)

Cherry green ring motle virus

(CGRMV)

European stone fruit yellows phytoplasma

(ESFY)

M a l a c e a e

Pyrus communis L.

Pear rough bark agent

 

Apple rubbery wood agent

 

Pear stony pit agent (Apple stem pitting virus)

(ASPV)

Pear bark necrosis agent

 

Apple chlorotic leaf spot virus

(ACLSV)

Apple stem pitting virus

(ASPV)

Pear blister cancer viroid

(PBCVd)

Quince sooty ring spot agent /Apple stem pitting virus/

(ASPV)

Pear bark split agent

 

Apple stem grooving virus

(ASGV)

Pear decline phytoplasma

 

Quince yellow blotch agent

 

Malus Mill.

Apple bumpy fruit of Ben Davis agent

 

Apple russet wart agent

 

Apple rough skin agent

 

Apple rubbery wood agent

 

Apple star crack agent

 

Apple scar skin viroid

(ASSVd)

Apple chlorotic leafspot virus

(ACLSV)

Apple dimple fruit viroid

(ADFVd)

Apple russet ring agent

 

Apple stem pitting virus

(ASPV)

Apple chat fruit agent

 

Apple mosaic virus

(ApMV)

Apple horseshoe wound agent

 

Apple fruit crincle viroid

(AFCVd)

Apple green crincle agent

 

Apple flat limb agent

 

Apple proliferation phytoplasma

 

Apple stem grooving virus

(ASGV)

R o s a c e a e

Rubus idaeus L., Rubus fruticosus L.

Raspberry bushy dwarf virus

(RBDV)

Raspberry leafspot agent

 

Raspberry leaf mottle agent

 

Tomato black ring virus

(TBRV)

Raspberry ringspot virus

(RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus

(SLRSV)

Arabis mosaic virus

(ArMV)

Apple mosaic virus

(ApMV)

Cucumber mosaic virus

(CMV)

Cherry leafroll virus

(CLRV)

Raspberry vein chlorosis virus

(RVCV)

Rubus yellow net agent

 

Fragaria x ananasa Duch.

Strawberry crincle virus

(SCV)

Strawberry vein banding virus

(SVBV)

Strawberry mild yellow edge virus

(SMYEV)

Strawberry mottle agent

 

Tomato black ring virus

(TBRV)

Raspberry ringspot virus

(RpRSV)

Strawberry latent ringspot virus

(SLRSV)

Arabis mosaic virus

(ArMV)

Fytoplasmy jahodníku

Strawberry witches '-broom phytoplasma

 

Strawberry green petal phytoplasma

 

 

2.

Seznam specifických škodlivých organismů ovocných rodů a druhů snižujících jakost

Rod nebo druh

Specifické škodlivé organismy snižující jakost

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

Citrus limon (L.) Burnt f

Citrus paradisi Macf.

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Aleurothrixus floccosus Mashell

Meloidogyne spp.

Parabemisia myricae Kuwana

Tylenchulus semipenetrans

Houby:

Phytophthora spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Citrus leaf rugose (choroby vyvolávající psorotické symptomy na mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gum, Infectious variegatio)

Viroidy, např. Exocortis, Cachexia-Xyloporosis

Corylus avellana L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Epidiaspis leperii

Eriophis avellanae

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas campestris pv. corylina

Houby:

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Phyllactinia guttata

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Apple mosaic virus

Házel maculatura lineare MLO

Cydonia Mill.

Pyrus communis L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Cocadae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Houby:

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Phytophthora spp.

Rosellinia necatrix

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy:

Všechny

Fragaria x ananassa Duch.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Aphelenchoides spp.

Ditylenchus dipsaci

Tarsonemidae

Houby:

Phytophthora cactorum

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Strawberry green petal MLO

Juglans regia L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Coccidae, zejména:

Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas campestris yv.juglandi

Houby:

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Cherry leaf roll virus

Malus Mill.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Houby:

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Rosellinia necatrix

Venturia spp.

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy:

Všechny

Olea europea L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Eusophera pinguis

Meloidogyne spp.

Saissetia oleae

Bakterie:

Pseudomonas syringae pv. savastanoi

Houby:

Verticillium dahliae

Viry a virům podobné organismy:

Všechny

Pistácia vera L.

Houby:

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy:

Všechny

Prunus domestica L.

Prunus salicina Lindl.

Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií

Aculops fockeui

Capnodis tenebrionis

Eriophyes similis

Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Houby:

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Rosellinia necatrix

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Prune dwarf virus

Prunus necrotic ringspot virus

Prunus armeniaca L.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus persica (L.) Batsch

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Anarsia lineatella

Capnodis tenebrionis

Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Houby:

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Rosellinia necatrix

Taphrina deformans

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Prune dwarf vir us

Prunus necrotic ringspot virus

Prunus avium (L.)

Prunus cerasus L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Capnodis tenebrionis

Meloidogyne spp.

Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Ouadrasp i di o t us pern ici os us

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Houby:

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Nectria galligena

Rosellinia necatrix

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Prune dwarf virus

Prunus necrotic ringspot virus

Ribes L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Aphelenchoides spp.

Cecidophyopsis ribis

Bakterie:

Agrobacterium tumefaciens

Houby:

Armillariella mellea

Nectria cinnabarina

Rosellinia necatrix

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Black currant reversion

Black currant infectious variegation agent

Rubiis L.

Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:

Aceria essigi

Bakterie:

Agrobacterium rhizogenes

Agrobacterium tumefaciens

Rhodococcus fascians

Houby:

Armillariella mellea

Didymelia applanata

Peronospora rubi

Phytophthora fragariae var. rz/óz

Verticillium spp.

Viry a virům podobné organismy, zejména:

Raspberry bushy dwarf virus Raspberry leaf curl virus

 

Příloha č. 11

Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rod nebo rody rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin

Prahová hodnota pro výskyt RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasné rostliny

Bakterie

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al [ERWIAM]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn ex L., Cydonia Milí, Eriobtrya Lindl., Malus Milí., Mespilus Bose. ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0%

Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0%

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Citrus L., hybridy Citrus L., Fortunella Swingle, hybridy

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybridy Poncirus Raf.

0%

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin etal [XANTPR]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Prunus L.

0%

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0%

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

[XANTGA]

Capsicum annuum L.

0%

Xanthomonas perforans

Jones etal [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0%

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0%

Houby a řasovky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Castanea L.

0%

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Pinus L.

0%

Lecanosticta acicola (von Thumen) Sydow [SCIRAC]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Pinus L.

0%

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Tôni [PLASHA]

Semena

Helianthus annuus L.

0%

Plenodomus tracheiphilus (Petři) Gruyter,

Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Citrus L., hybridy Citrus L.,

Fortunella Swingle, hybridy

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hybridy Poncirus Raf.

0%

Puccinia horiana P

Hennings [PUCCHN]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Chrysanthemum L.

0%

Hmyz a roztoči

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Fuchsia L.

0%

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0%

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen čeledi Palmae, pokud jde o následující rody a druhy

Areca catecku L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Cary ota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart. , Chamaerops kumilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull.) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii 0’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) 0. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f, Syagrus romanzoffiana (Chám.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0%

Hlístice

Ditylenckus dipsaci (Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Allium L.

0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galantkus L., Hyacintkus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Milí., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams., Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0%

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Candidatus Phytoplasma mali

Seemuller & Schneider [PHYPMA]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Malus Mill.

0%

Candidatus Phytoplasma prunorum

Seemuller & Schneider [PHYPPR]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Prunus L.

0%

Candidatus Phytoplasma pyri

Seemuller & Schneider [PHYPPY]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Pyrus L.

0%

Candidatus Phytoplasma solani

Quaglino et al. [PHYPSO]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Lavandula L.

0%

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Argyranthemům Webb. ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.

0%

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Citrus L.

0%

Citrus tristeza virus [CTV000] (izoláty z EU)

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Citrus L., hybridy Citrus L., Fortunella Swingle, hybridy

Fortunella Swingle , Poncirus Raf. , hybridy Poncirus Raf.

0%

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Begónia x hiemalis

Fotsch, novoguinejské hybridy

Impatiens L.

0%

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Potato spindle tuber viroid [PSTVDO]

Capsicum annuum L.

0%

Plum pox virus [PPV000]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana André, Prunus brigantina Vili. , Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl. et Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp italica (Borkh. ) Hegi , Prunus dulcis (Miller) Webb., Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal, Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim) Koehne, Prunus mařit i ma Marsh. , Prunus mume Sieb. a Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch., Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

0%

 

— jiné druhy Prunus L., které může napadnout Plum pox virus

 

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWVOO]

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin vyjma semen

Begónia x hiemalis

Fotsch., Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy Impatiens L., Pelargonium L.

0%

Příloha č. 12

Vzor uznávacího listu
Příloha č. 13

Oznámení o dovozu rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů ze třetích zemí

Příloha č. 14

zrušena

Příloha č. 15

zrušenaPoznámky pod čarou:

Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.

Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh.

Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.

Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.

Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.

Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.

Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
2

Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.

Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh.

Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.

Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.

Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.

Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.

Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

4

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.