Čekejte, prosím...
A A A
390/2006 Sb. znění účinné od 8. 8. 2006

390

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením

soustavy NATURA 2000

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb․, o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, se mění takto:

1.

§ 3 se zrušuje.

 

2.

V příloze č. 1 se slova „Isoeto-Nanojucetea“ nahrazují slovy „Isoëto-Nanojuncetea“.

 

3.

V příloze č. 2 oddílu A se za slovem „Colias“ slovo „myrnidone“ nahrazuje slovem „myrmidone“.

 

4.

V příloze č. 2 oddílu B se za slovem „Colias“ slovo „myrnidone“ nahrazuje slovem „myrmidone“.

 

5.

Příloha č. 3 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.