Čekejte, prosím...
A A A
67/2006 Sb. znění účinné od 1. 5. 2006

67

 

ZÁKON

ze dne 1. února 2006,

kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 122/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. c) se za slovo „veřejném“ vkládají slova „nebo neveřejném“.

2.

V § 3 odst. 3 se slova „§ 22 odst. 1 až 4“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 1 až 5“.

3.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „s výjimkou postupu podle § 3,“ zrušují.

4.

V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova „jejím dokončení,“ vkládá slovo „bezplatně“.

5.

V § 4 odst. 3 písm. b) se za slovo „musí“ vkládá slovo „bezplatně“.

6.

V § 4 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče, hradí toto zdravotnické zařízení nebo ústav sociální péče po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků; byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od provedení pitvy.“.

7.

V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Náklady spojené s převozy lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma převozů lidských pozůstatků na pitvu, a náklady spojené s výzvou učiněnou podle § 7 odst. 1 písm. d) hradí ten, kdo sjednal pohřbení podle odstavce 1.“.

8.

V § 6 odst. 4 písm. a) se slova „§ 7 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 1 písm. f)“.

9.

V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

v prostorách zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče se zdržet sjednávání pohřbení, a to i prostřednictvím jiné osoby,“.

10.

V § 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

převzít lidské pozůstatky bez zbytečného odkladu po výzvě lékaře nebo Policie České republiky; účelně vynaložené náklady včetně přiměřeného zisku nese ten, v jehož zájmu vznikly,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

11.

V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Provozovatel pohřební služby nesmí mít v nájmu chladicí nebo mrazicí zařízení a jiné místnosti ve zdravotnickém zařízení nebo v ústavu sociální péče․“.

12.

V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Lidské pozůstatky může vedle provozovatele pohřební služby přepravovat k provedení pitvy jako součásti zdravotnické péče též zdravotnické zařízení za podmínek stanovených v § 9 odst. 1.“.

13.

V § 13 odst. 2 písm. a) a b) se slova „oboru provozování“ nahrazují slovem „provozu“.

14.

V § 13 odst. 4 se slova „§ 7 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 1 písm. f)“.

15.

V § 14 odst. 1 se za slovo „doloženo“ vkládají slova „úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo“.

16.

V § 14 odst. 1 se slova „prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl“ nahrazují slovy „podle zvláštního právního předpisu“.

17.

V § 14 odst. 2 písm. d) se slova „§ 7 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 1 písm. f)“ a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova „To neplatí, provede-li zpopelnění lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen zajistit uložení lidských pozůstatků do doby zpopelnění v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí od 0 °C do +2 °C, i když lhůta od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne 1 týden,“.

18.

V § 14 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

19.

V § 15 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují slova „bylo-li přiděleno,“.

20.

V § 15 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

21.

V § 15 odst. 2 písm. f) se slova „§ 14 odst. 2 písm. h)“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 2 písm. g)“.

22.

V § 18 odst. 1 se za slovo „pohřbívání“ vkládají slova „lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek“.

23.

V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem“.

24.

V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „§ 22 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 3“.

25.

V § 20 písm. e) se slova „§ 22 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 22 odst. 3“.

26.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „bylo-li přiděleno,“.

27.

V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Provozovatel pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10).“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

28.

V § 26 odst. 1 písm. f) se slova „s výjimkou postupu podle § 3,“ zrušují.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.