Čekejte, prosím...
A A A
177/2000 Sb. znění účinné od 14. 5. 2004 do 31. 12. 2004
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 642/2004 Sb.

1.1.2005

zrušeno

vyhláškou č. 296/2004 Sb.

14.5.2004

 

vyhláškou č. 543/2002 Sb.

1.1.2003

 

Více...

177

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 27. června 2000,

kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech

a zákon o cestovních dokladech

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), § 5 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 3 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a § 3 odst. 4, § 5 odst. 3 a § 20 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):

§ 1

zrušen

Vzory občanských průkazů

§ 2

Vzor občanského průkazu se strojově

čitelnými údaji

(1)

Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 4.

(2)

Strojově čitelné údaje se zapisují v dolní části občanského průkazu.

(3)

Údaje uvedené v § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se zapisují na zadní stranu občanského průkazu.

§ 3

Vzor občanského průkazu bez strojově

čitelných údajů

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 5.

§ 4

(1)

Vyznačenou částí občanského průkazu, která se oddělí při ohlášení změny místa trvalého pobytu, se rozumí levý horní roh zadní strany občanského průkazu, uvedeného v § 2 odst. 1, označený písmenem A.

(2)

Vyznačenou částí občanského průkazu, která se oddělí při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, se rozumí pravý horní roh zadní strany občanského průkazu, uvedeného v § 2 odst. 1, označený písmenem B.

§ 5

Vzory potvrzení a vzor žádosti

(1)

Vzor potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č. 6.

(2)

Vzor potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem je uveden v příloze č. 7.

(3)

Vzor žádosti o vydání občanského průkazu je uveden v příloze č. 8.

§ 6

Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu

(1)

Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm ± 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 9 obr. 1.

(2)

Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 9 obr. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3)

Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění je uvedena v příloze č. 9 obr. 3.

(4)

Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie.

§ 7

zrušen

Vzory cestovních dokladů

§ 8

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou

(1)

Vzor cestovního pasu se strojově čitelnou zónou je uveden v příloze č. 11.

(2)

Strojově čitelné údaje se zapisují v dolní části datové stránky, která je umístěna na druhé vnitřní straně desek cestovního pasu.

(3)

Na stranu 31 cestovního pasu se zapisuje označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost.

§ 9

Cestovní pas bez strojově čitelné zóny

Vzor cestovního pasu bez strojově čitelné zóny je uveden v příloze č. 12.

§ 10

(1)

Cestovní pasy uvedené v § 8 a 9 jsou cestovní doklady typu knížka a obsahují 32 stran.

(2)

Na stranu 31 cestovních pasů uvedených v § 8 a 9 se zapisují děti.

§ 11

Cestovní průkaz a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

(1)

Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 13.

(2)

Cestovní průkaz je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 16 stran.

(3)

Vzor jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy, pokud jej nestanoví tato smlouva, je uveden v příloze č. 14.

§ 12

Vzory tiskopisů žádostí

(1)

Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu je uveden v příloze č. 15.

(2)

Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v příloze č. 16.

(3)

Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv jsou uvedeny v příloze č. 17.

(4)

Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů v cestovním dokladu je uveden v příloze č. 18.

§ 13

Požadavky na technické provedení fotografie

přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu

Na požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu se vztahuje ustanovení § 6.

§ 13a

zrušen

§ 13b

zrušen

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2.

Vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.

3.

Vyhláška č. 129/1993 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů.

4.

Vyhláška č. 213/1994 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.

5.

Vyhláška č. 50/1995 Sb․, kterou se mění vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky č. 129/1993 Sb.

6.

Vyhláška č. 174/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky č. 213/1994 Sb.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

zrušena

Příloha č. 3

zrušena

Příloha č. 3a

zrušena

Příloha č. 10

zrušena