Čekejte, prosím...
A A A
369/2000 Sb. znění účinné od 22. 11. 2000 do 30. 9. 2004

369

 

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 6 se ve větě druhé slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „společníků nebo členů“ se doplňují slova „anebo je-li plnění běžných úkolů právnickou nebo fyzickou osobou svěřeno jiné právnické nebo fyzické osobě, která je povinna toto plnění zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce“.

2.

V § 1 odst. 6 se na konci doplňuje tato věta: „Jinou právnickou nebo fyzickou osobou se pro tyto účely rozumí pouze osoba, jejíž předmět činnosti zahrnuje i činnosti, které ve smyslu věty druhé má svými zaměstnanci v pracovních vztazích zajišťovat․“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.