Čekejte, prosím...
A A A
397/2000 Sb. znění účinné od 22. 11. 2000 do 31. 12. 2005

397

 

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 9. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb.,

o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů

používaných v oblasti personální bezpečnosti

 

 

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 22 odst. 5, § 33 odst. 9 a § 47 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 363/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti, se mění takto:

1.

V § 1 odst. 4 písm. a) se slova „I. a“ zrušují.

 

2.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

 

Bezpečnostní dotazník

 

Bezpečnostní dotazník je uveden v příloze č. 1; poskytuje se v písemné nebo elektronické formě.“.

 

3.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

§ 4a

 

Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2.“.

 

4.

V § 5 se číslice „2“ nahrazuje číslicí „3“.

 

5.

Příloha č. 1 zní:

Priloha_Sb_2000_397-P1.pdf

 

6.

Příloha č. 2 zní:

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

 

PROHLÁŠENÍ K OSOBNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI

 

Jméno, příjmení ..............................................................................................................

 

Rodné číslo ....................................................................................................................

 

Prohlašuji, že jsem nebyl/a/ - byl/a/*) a nejsem - jsem*) léčen/a/ psychiatrem nebo psychologem a péči psychiatra nebo psychologa jsem v minulosti nevyhledal/a/ - vyhledal/a/.*)

 

V současnosti nepociťuji - pociťuji*) psychické obtíže․

 

1. V případě, že jste vyhledal/a/ odbornou psychiatrickou nebo psychologickou pomoc, vyplňte následující údaje.

 

Datum vyšetření (časové období).

 

Důvody, které Vás vedly k vyhledání specialisty.

 

Způsob léčby (ambulantní, klinický).

 

Diagnóza.

 

Název odborného zařízení.

 

2. Vyjmenujte veškeré Vaše psychické obtíže a popište okolnosti jejich výskytu (intenzita, četnost, doba trvání, léčba).

 

V ...................................dne ...................................

Podpis .....................................................

 

________________

*) nehodící se škrtněte „.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2000.

Ing. Kadlec v. r.