Čekejte, prosím...
A A A
187/2001 Sb. znění účinné od 14. 6. 2001

187

 

ZÁKON

ze dne 16. května 2001,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),

ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 písm. i) část věty před středníkem zní: „příjmy z prodeje a pronájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří organizační složka státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace“.

2.

V § 16 odst. 1 se za slova „účet příjemce“ vkládají slova „ , nebo prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského sdružení nebo zájmového sdružení podle zvláštních zákonů16a) na bankovní účet příjemce, nebo jinou formou,“.

Poznámka pod čarou č. 16a) zní:

__________

16a)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č․ 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 44 odst. 1 písm. g) se slova „ § 45 odst. 8“ nahrazují slovy „ § 45 odst. 9“.

4.

V § 45 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat u bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách v zahraničí.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

5.

V § 45 se doplňuje odstavec 10, který zní:

 

(10) Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty.“.

6.

V § 53 odst. 6 se slova „a pronájmu“ zrušují.

7.

V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „do výše 20 %“ nahrazují slovy „do výše 80 %“.

8.

V § 62 odst. 3 větě druhé se za slovo „tvoří“ vkládají slova „půjčky poskytnuté z fondu kulturních a sociálních potřeb,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.