Čekejte, prosím...
A A A
403/2001 Sb. znění účinné od 14. 11. 2001 do 31. 12. 2005

403

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 322/2001 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb. a nařízení vlády č. 275/2001 Sb., se mění takto:

1.

Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

 

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

1.

Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování)

V - D

2.

Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou

V - PT

3.

Způsob zajištění bezpečnosti informačního systému nakládajícího

V - PT

 

a)

s utajovanými skutečnostmi

V - D

b)

s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s

nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republiky

 

4.

Evidence pracovníků kryptografické ochrany

V - D

5.

Evidence kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečností

V - D

6.

Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných skutečností

V - T

7.

Normy, metody, postupy a výsledky měření parazitního elektromagnetického vyzařování

V - PT

8.

Kryptografické prostředky a klíčové materiály určené k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

9.

Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností

V -D

10.

Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

11.

Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečností

V - T

12.

Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečení

V (není-li dále stanoveno jinak)

__________

1)

§ 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)

§ 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění zákona č. 363/2000 Sb.".

2.

V příloze č. 2 bodě 16 se za slova "v technologii" vkládá slovo "bankovek,".

3.

V příloze č. 3 se na konci doplňuje bod 18, který zní:

"18.

Citlivé politické, bezpečnostní aekonomické informace z oblastimezinárodních vztahů

V - T".

4.

V příloze č. 8 se na konci bodu 6 doplňují tato slova: "a ropy".

5.

V příloze č. 8 bodě 7 se za slova "pohonných hmot" vkládají slova "a ropy".

6.

V příloze č. 8 bodě 10 se slovo "uskutečněných" zrušuje.

7.

Příloha č. 10 zní:

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

 

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Svaz

Svazek

Útvar

Bezpečnost komunikačních a informačních systémů

1.

Zvláštní programové a technické vybavení

V - T

V - D

V - D

V

2.

Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využití

D

D

 

 

3.

Jmenovité kmitočty

V - T

V - T

V - T

V - D

4.

Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémů

V - T

D

D

V

5.

Telefonní seznamy s uvedením funkcí a jmen

V - D

V - D

V

 

6.

Seznamy faxových stanic a terminálů komunikačních a informačních systémů

V

V

V

 

Bezpečnost kryptografických produktů, mechanizmů a informací

7.

Informace z oblasti kryptografické ochrany utajovaných skutečností

V - T

V - T

V - T

V - D

8.

Databáze, přehledy a evidence pracovníků kryptografické ochrany informací

D

V

 

 

9.

Prostředky kryptografické ochrany utajovaných skutečností

V - PT

V - PT

V - T

V - D

10.

Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení Důvěrné až Přísně tajné

D - T

D - T

D

V - D

Bezpečnost průmyslová, objektová a technická

11.

Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojené měření elektromagnetického vyzařování

D

D

D

D

12.

Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostorů a zařízení

V - T

V - T

V - T

V - T

13.

Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu (stanoví uživatel)

V - T

V - T

V - T

V - T

Finanční zabezpečení

14.

Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu ohrožení státu a válečného stavu

V

V

V

V

Inspekce ministra obrany

15.

Plánování a výsledky kontrolní činnosti Inspekce ministra obrany

V - T

 

 

 

Logistika vojsk

16.

Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky a stavu ohrožení státu a válečného stavu

T

D

V - D

 

17.

Dislokace a kapacita muničních skladů, skladů střelných zbraní a utajované techniky a skladů kapalných raketových pohonných hmot

V - D

V - D

V

V

18.

Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správ

V

 

 

 

19.

Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazatele

D

D

D

D

Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost

20.

Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje

V - T

 

 

 

Operační záležitosti

21.

Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohrožení

D - PT

D - T

D

D

22.

Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rok

V - D

V

V

 

23.

Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech Severoatlantické aliance a ostatních států

V - T

V - T

V - T

V - T

Bojová a mobilizační pohotovost

24․

Organizace a hodnocení bojové pohotovosti

T

D - T

V - D

V - D

25.

Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další mimořádná opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavu

T

 

 

 

26.

Plány bojové a mobilizační pohotovosti

V -.PT

V - T

V - D

V - D

27.

Doplňování ozbrojených sil České republiky

V - D

V - D

V

V

28.

Evidence zálohy, věcných prostředků (mužstvo a poddůstojníci, hodnostní sbory, věcné prostředky pro zabezpečení ozbrojených sil)

V - D

V - D

V

V

29.

Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenci

V

V

 

 

30.

Evidence mužstva a poddůstojníků v základní nebo náhradní službě

V

V

 

 

31.

Předpisy v oblasti bojové a mobilizační pohotovosti

D

 

 

 

32.

Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadů

D

D

V

V

 

Organizace ozbrojených sil České republiky

33.

Válečná organizační struktura Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokace

T

D

V

 

34.

Působnosti součástí a zařízení za války

D

D

V

V

35.

Tabulky počtů součásti (zařízení)

V

V

V

V

36.

Soubor tabulek počtů součástí a zařízení podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osob

V - T

V - D

V

 

37.

Skutečný charakter součásti (zařízení) a její dislokace, krytý legendovým názvem

 

 

 

D

38.

Přehled o otevřených názvech válečných součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokací

T

D

V

V

39.

Přehled o otevřených názvech mírových součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokací

V

V

 

 

Vojenská evidence

40.

Vojenská evidence osob za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo dokumentace k připravenosti na tento stav

D

D

V

V

Strategie obrany státu, obranné plánování

41.

Strategické záměry, koncepce a cíle obrany státu

D - T

 

 

 

42.

Strategické záměry a plány výstavby resortu obrany

D - T

 

 

 

43.

Stav a prognóza vojenské strategické situace

D

 

 

 

44.

Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a movitého a nemovitého materiálu

V – D

 

 

 

45.

Plán zahraniční obranné průmyslové spolupráce v oblastí vyzbrojování

D

 

 

 

46.

Dotazník k plánování výzbroje Armády České republiky (APQ CZ)

V - D

 

 

 

47.

Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopností (DCI )

D - T

 

 

 

Systém plánování, programování a rozpočtování

48.

Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtování

V - D

V - D

V

 

49.

Programový plán

D

D

 

 

50.

Kalkulační listy

V

V

V

V

Geografická služba

51.

Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické služby Armády České republiky

V - D

V - D

V

V

52.

Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státu

V

V

V

V

53.

Transformační koeficienty nebo souřadnice identických bodů nebo další související podklady umožňující výpočet těchto koeficientů pro převod mezi geodetickými systémy S 1942/83 a WGS 84 a ostatními užívanými souřadnicovými systémy s přesností stanovenou pro katalogy souřadnic geodetických bodů Armády České republiky

V

V

V

V

54.

Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státu

V - T

V - T

V - D

V

55.

Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazení

V - T

V - T

V - D

V - D

Vojenská policie

56.

Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech kvalifikované trestné činnosti

V

V

 

 

57.

Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnosti

V

V

V

 

58.

Vyhodnocení rizik a návrh bezpečnostních opatření k jejich eliminaci v objektech ozbrojených sil

V-D

V-D

V-D

V-D

59.

Celkový systém technické ochrany a fyzické ostrahy objektů ozbrojených sil (i v poli)

V - D

V - D

V - D

V - D

60.

Dopravně správní evidence

V

V

V

V

Všeobecné záležitosti

61.

Zdravotní stav vojsk při ohrožení státu a válečném stavu

V

V

V

 

62.

Hygienicko - epidemiologická situace v Armádě České republiky

V

V

V

 

63.

Obranná standardizace

V -T

V

V

 

Zahraniční styk

64.

Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice

V - D".

 

 

 

 

 

8.

V příloze č. 11 bod 2 zní:

"2.

Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu

V - T

V - D

V - D".

9.

Příloha č. 14 zní:

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

 

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

 

Pořadové

číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Úřad

1.

Bezpečnostní spis k navrhované osobě

V - PT

2.

Spis o bezpečnostní prověrce organizace

V - PT

3:

Souhrnná evidence určených osob

D

4.

Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizací

V - PT

5.

Organizace a způsob provádění ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně jejich dislokace

V - T

6.

Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

7.

Souhrnné údaje o výzkumné - vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

8.

Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

9.

Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, včetně technických zpráv

V - PT

10.

Vstupní a výstupní informace při provádění kryptoanalýzy v oblasti ochrany utajovaných skutečností

V - PT

11.

Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, její metody, postupy a dílčí výsledky

V - PT

12.

Technické zprávy o hodnocení informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi

V - PT".

10.

V příloze č. 16 se body 1 a 2 zrušují.

Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 1 až 5.

11.

V příloze č. 16 bodě 4 se za slovo "Podklady" vkládají slova "zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky".

12.

V příloze č. 16 bodě 5 se za slovo "Podklady" vkládají slova "zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky".

13.

V příloze č. 17 se slova "Oblastní odbory" nahrazují slovy "Územní odbory a oddělení".

14.

Příloha č. 18 zní:

Seznam utajovaných skutečností v působnosti

Úřadu vlády České republiky

 

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Úřad

Organizace

Bezpečnostní rada státu

1.

Plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky

D - PT

 

2.

Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republiky

T - PT

 

3.

Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republiky

D - PT

 

4.

Zapojení České republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničí

D - T

 

Výbor pro zpravodajskou činnost

5.

Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnost

V - PT

 

Ochrana objektů

6.

Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému a kamerovém systému vybraných objektů Úřadu vlády

V - D

V - D".

15.

V příloze č. 19 bodě 6 se slovo "čas" nahrazuje slovy "cíl přesunu".

16.

V příloze č. 19 bodě 9 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

17.

V příloze č. 19 se bod 11 zrušuje.

Dosavadní body 12 až 17 se označují jako body 11 až 16.

18.

V příloze č. 19 bod 11 zní:

"11.

Souhrnné výkazy, sestavy a systematika účtů pro speciální klienty

V V".

19.

V příloze č. 19 bodě 13 se označení "V" nahrazuje označením "V - T".

20.

V příloze č. 19 se bod 16 včetně nadpisu "Ostatní" zrušuje.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.