Čekejte, prosím...
A A A
425/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006

425

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. listopadu 2001,

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt

v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb., vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb. a vyhlášky č. 73/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. b) se částka „44 Kč“ nahrazuje částkou „48 Kč“, částka „51 Kč“ se nahrazuje částkou „56 Kč“ a částka „63 Kč“ se nahrazuje částkou „69 Kč“.

 

2.

V § 1 odst. 1 písm. c) se částka „54 Kč“ nahrazuje částkou „58 Kč“ a částka „32 Kč“ se nahrazuje částkou „34 Kč“.

 

3.

V § 3 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

 

(4) Při předem oznámeném pobytu mimo ústav kratším než kalendářní den poskytne ústav náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální stanovené podle zvláštního právního předpisu3a) na jednotlivé druhy jídla. Způsob odhlašování stravy, jakož i způsob oznamování pobytu mimo ústav stanoví ústav.

__________

3a)

§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 83/1993 Sb.“.

 

4.

V § 5 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 a 4“.

 

5.

V § 6 odst. 3 se slova „procentní část stravovací jednotky za stravu normální stanovenou zvláštním předpisem,8)“ nahrazují slovy „část stravovací jednotky za stravu normální stanovenou podle zvláštního právního předpisu,3a)“ a poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje.

 

6.

V § 8 odst. 3 se slova „§ 3 odst․ 3“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 a 4“.

 

7.

V § 18 odst. 3 větě druhé a třetí se částka „290 Kč“ nahrazuje částkou „310 Kč“, ve větě druhé se částka „160 Kč“ nahrazuje částkou „180 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „125 Kč“ nahrazuje částkou „138 Kč“.

 

8.

V § 18 odst. 5 se částka „96 Kč“ nahrazuje částkou „106 Kč“.

 

9.

V § 18 odst. 9 se částka „276 Kč“ nahrazuje částkou „286 Kč“.

 

10.

V § 18 odst. 12 se slova „72 Kč a u dvoulůžkové obytné jednotky pro jednoho obyvatele 60 Kč“ nahrazují slovy „nejvýše 72 Kč za hodinu a u dvoulůžkové obytné jednotky pro každého obyvatele nejvýše 36 Kč za hodinu“.

 

11.

V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Pokud penzion poskytuje z důvodu zdravotního stavu obyvateli, kterému nebylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost, pomoc při některých úkonech, činí úhrada nejvýše

a) za pomoc při nezbytných životních úkonech (např. při osobní hygieně, při oblékání, při přesunu na vozík nebo na lůžko a při použití WC)

25 Kč denně,

b) za jednoduché ošetřovatelské úkony

15 Kč denně,

c) za ošetření nohou (pedikura)

80 Kč za úkon.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.